Uradni vestnik občine Domžale

Lokalna skupnost UV2014

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
Sklep o prenehanju mandata člana Odbora za občinska priznanja, proslave in  prireditve občine Domžale ter Sklep o imenovanju novega člana 1/2014 67
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 10/2014 294
Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije 11/2014 330
Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 11/2014 331
Sklep o imenovanju Odbora za občinske priznanja, proslave in prireditve 11/2014 332
Sklep o imenovanju Odbora za finance in premoženje 11/2014 333
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti 11/2014 334
Sklep o imenovanju Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 11/2014 335
Sklep o imenovanju Odbora za prostor 11/2014 336
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo 11/2014 337
Sklep o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve 11/2014 338
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Domžale 11/2014 339
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale 11/2014 343
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 11/2014 344
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet uporabnikov gospodarskih javnih služb 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Domžale 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Dob 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Venclja Perka Domžale 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Rodica 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šola Preserje pri Radomljah 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Roje 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Glasbene šole Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Vrtca Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Vrtca Urša 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Zdravstvenega doma Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Mestnih lekarn 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet zavoda KTV Vir, Dob, Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Javnega zavoda Center za mlade Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Centra za socialno delo Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Doma upokojencev Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Srednje šole Domžale 11/2014 342
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale 11/2014 342
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Javnega zavoda za šport in rekreacijo Domžale 11/2014 342
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale 11/2014 342
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o sprejemu Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2014 1/2014 66
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2014 1/2014 66
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov 6/2014 218
Protokol o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Domžale 8/2014 250
Sklep o seznanitvi s Poročilom občinske volilne komisije 10/2014 289
Sklep o imenovanju mandatne komisije 10/2014 290
Sklep o potrditvi mandatov članov in članic Občinskega sveta Občine Domžale 10/2014 291
Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Domžale 10/2014 293
Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta 10/2014 293
Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2015 11/2014 328
Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Domžale 11/2014 329
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Domžale 11/2014 353
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o priznanjih Občine Domžale v letu 2014 2/2014 128
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale 11/2014 345
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
Sklep o imenovanju direktorja Kulturnega Doma Franca Bernika Domžale 2/2014 129
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda »Center za mlade Domžale« 2/2014 129
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Urša 2/2014 130
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale 3/2014 178
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Roje 3/2014 178
     
VOLITVE    
Razpisujem volitve v Svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale 5/2014 191
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Domžale 6/2014 217
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov občine Domžale 6/2014 219
Sklep o prenehanju funkcije namestnice članice Občinske volilne komisije in imenovanju novega  namestnika člana 6/2014 221
Sklep o prenehanju funkcije člana Občinske volilne komisije in imenovanju novega člana 6/2014 222
Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s podpisovanjem na lokalnih volitvah 2014 7/2014 223
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 224
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dob dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 231
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata  dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 232
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice   dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 232
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Ihan dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 233
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Jarše - Rodica dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 234
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Krtina dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 235
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Preserje dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 235
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Radomlje dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 236
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Rova dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 237
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir  dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 237
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 239
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 240
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 241
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Dob
7/2014 242
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata
7/2014 243
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Radomlje
7/2014 243
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Krtina
7/2014 244
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Jarše-Rodica
7/2014 244
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Homec-Nožice
7/2014 245
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Preserje
7/2014 245
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Ihan
7/2014 246
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Rova
7/2014 246
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Toma Brejca Vir
7/2014 247
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Slavko Šlander
7/2014 247
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Vencelj Perko
7/2014 248
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Simona Jenka
7/2014 248
Sklep o ukinitvi volišča za invalide 8/2014 249
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Domžale 9/2014 253
Poročilo o izidu volitev v Občinski svet Občine Domžale 9/2014 255
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Dob 9/2014 259
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata 9/2014 262
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice 9/2014 264
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Ihan 9/2014 266
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Jarše - Rodica 9/2014 269
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Krtina 9/2014 271
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Preserje 9/2014 274
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Radomlje  9/2014  276
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Rova 9/2014 278
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka 9/2014 280
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra 9/2014 282
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir 9/2014 284
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka 9/2014 286