Uradni vestnik občine Domžale

Komunalno-stanovanjsko-prostorka dejavnost UV2014

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 – Kulturni dom Franca Bernika« (pdf) 1/2014 1
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V11/1 ob obvoznici Vir«- prva obravnava 2/2014 127
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V7/7 Oljarna-jug«-prva obravnava 4/2014 183
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1-Brinje1«-prva obravnava 4/2014 184
Sklep o sprejemu osnutka strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Domžale in konceptualnih delov urbanističnih zasnov za naselja Domžale, Ihan-Prelog, Krtina, Dob, Dragomelj in Rova-prva obravnava 4/2014 185
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1«Ob obvoznici Vir« (pdf)
6/2014 193
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega načrta za območje V11/1«ob obvoznici Vir« 6/2014 214
Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 6/2014 223
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    

Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

1/2014 68

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

2/2014 130

Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest«

2/2014 132

Sklep o sprejemu novelacije investicijskega programa »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik«

3/2014 176

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (pdf)

4/2014 179
     
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET