Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2014 občine Domžale

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 – Kulturni dom Franca Bernika« (pdf)

1/2014  1
     
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf)
2/2014 71
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture 2/2014 125
     
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2013 (pdf) 3/2014  136
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Urša«  3/2014  173
Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Domžale  3/2014 175
     
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (pdf) - spremembe 1/2016 4/2014 179
     
Razpisujem volitve v Svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale 5/2014 191
     
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1«Ob obvoznici Vir« (pdf) 6/2014 193
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega načrta za območje V11/1«ob obvoznici Vir« 6/2014 212
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov 6/2014 216
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Domžale 6/2014 217
Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 6/2014 221
     
Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf) 11/2014 295
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju 11/2014 324