Uradni vestnik občine Domžale

Družbene dejavnosti UV2014

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
     
ZDRAVSTVO    
Sklep o sprejemu Sklepa o spremembi in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Domžale 3/2014 174
Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Domžale 3/2014 175
Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu 4/2014 186
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2014 1/2014 54
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Urša« 3/2014 173
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju 11/2014 324
Sklep o sprejemu Sklepa o določitvi pogojev upravljanja šolskih telovadnic v Občini Domžale 11/2014 326
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin 11/2014
327
     
ŠPORT    
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena 1/2014 52
Dodatni sklep k Letnemu programu športa Občine Domžale za leto 2014 1/2014 58
Letni program športa Občine Domžale za leto 2014 1/2014 58