Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo 2014

 

                 Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 – Kulturni dom Franca Bernika« (pdf) 1/2014 1
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V11/1 ob obvoznici Vir«- prva obravnava 2/2014 127
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V7/7 Oljarna-jug«-prva obravnava 4/2014 183
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1-Brinje1«-prva obravnava 4/2014 184
Sklep o sprejemu osnutka strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Domžale in konceptualnih delov urbanističnih zasnov za naselja Domžale, Ihan-Prelog, Krtina, Dob, Dragomelj in Rova-prva obravnava 4/2014 185
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1«Ob obvoznici Vir« (pdf)
6/2014 193
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega načrta za območje V11/1«ob obvoznici Vir« 6/2014 214
Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 6/2014 223
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    

Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

1/2014 68

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

2/2014 130

Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest«

2/2014 132

Sklep o sprejemu novelacije investicijskega programa »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik«

3/2014 176

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (pdf)- spremembe 1/2016

4/2014 179
     
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
     
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
     
ZDRAVSTVO    
Sklep o sprejemu Sklepa o spremembi in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Domžale 3/2014 174
Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Domžale 3/2014 175
Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu 4/2014 186
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2014 1/2014 54
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Urša« 3/2014 173
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju 11/2014 324
Sklep o sprejemu Sklepa o določitvi pogojev upravljanja šolskih telovadnic v Občini Domžale 11/2014 326
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin 11/2014 327
     
ŠPORT    
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena 1/2014 52
Dodatni sklep k Letnemu programu športa Občine Domžale za leto 2014 1/2014 58
Letni program športa Občine Domžale za leto 2014 1/2014 58
     
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture-prva obravnava 1/2014 54
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf)
2/2014 71
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture 2/2014 125
Sklep o sprejemu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2013 3/2014 135
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2013 (pdf) 3/2014 136
Sklep o dodelitvi finančnih sredstev poplavljenim v Bosni in Hercegovini, Hrvaški ter Srbiji 4/2014 188
Sklep o sprejemu dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2014 6/2014 222
Sklep o sprejemu odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 11/2014 295
Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf)
11/2014
296
Sklep o financiranju političnih strank iz Proračuna Občine Domžale  11/2014 325
Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju od 1.1.2015 do 31.3.2015  11/2014 346
     
GOSPODARSTVO    
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale 1/2014 18
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2014 177
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2014 187
     
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
Sklep o prenehanju mandata člana Odbora za občinska priznanja, proslave in  prireditve občine Domžale ter Sklep o imenovanju novega člana 1/2014 67
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 10/2014 294
Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije - sprememba 4/16 11/2014 330
Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 11/2014 331
Sklep o imenovanju Odbora za občinske priznanja, proslave in prireditve 11/2014 332
Sklep o imenovanju Odbora za finance in premoženje 11/2014 333
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti 11/2014 334
Sklep o imenovanju Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 11/2014 335
Sklep o imenovanju Odbora za prostor 11/2014 336
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo 11/2014 337
Sklep o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve 11/2014 338
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Domžale 11/2014 339
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale 11/2014 343
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 11/2014 344
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet uporabnikov gospodarskih javnih služb 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Domžale 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Dob 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Venclja Perka Domžale 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Rodica 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šola Preserje pri Radomljah 11/2014 340
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Roje 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Glasbene šole Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Vrtca Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Vrtca Urša 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Zdravstvenega doma Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Mestnih lekarn 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet zavoda KTV Vir, Dob, Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Javnega zavoda Center za mlade Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Centra za socialno delo Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Doma upokojencev Domžale 11/2014 341
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Srednje šole Domžale 11/2014 342
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale 11/2014 342
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Javnega zavoda za šport in rekreacijo Domžale 11/2014 342
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale 11/2014 342
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o sprejemu Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2014 1/2014 66
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2014 1/2014 66
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov 6/2014 218
Protokol o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Domžale 8/2014 250
Sklep o seznanitvi s Poročilom občinske volilne komisije 10/2014 289
Sklep o imenovanju mandatne komisije 10/2014 290
Sklep o potrditvi mandatov članov in članic Občinskega sveta Občine Domžale 10/2014 291
Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Domžale 10/2014 293
Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta 10/2014 293
Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2015 11/2014 328
Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Domžale 11/2014 329
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Domžale 11/2014 353
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o priznanjih Občine Domžale v letu 2014 2/2014 128
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
Sklep o imenovanju direktorja Kulturnega Doma Franca Bernika Domžale 2/2014 129
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda »Center za mlade Domžale« 2/2014 129
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Urša 2/2014 130
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale 3/2014 178
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Roje 3/2014 178
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale 11/2014 345
     
VOLITVE    
Razpisujem volitve v Svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale 5/2014 191
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Domžale 6/2014 219
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov občine Domžale 6/2014 221
Sklep o prenehanju funkcije namestnice članice Občinske volilne komisije in imenovanju novega  namestnika člana 6/2014 223
Sklep o prenehanju funkcije člana Občinske volilne komisije in imenovanje novega člana 6/2014 223
Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s podpisovanjem na lokalnih volitvah 2014 7/2014 223
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 224
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dob dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 231
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata  dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 232
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice   dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 232
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Ihan dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 233
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Jarše - Rodica dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 234
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Krtina dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 235
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Preserje dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 235
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Radomlje dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 236
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Rova dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 237
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir  dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 237
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 239
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 240
Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka dne, 5. oktobra 2014 v Občini Domžale 7/2014 241
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Dob 7/2014 242
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata 7/2014 243
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Radomlje 7/2014 243
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Krtina 7/2014 244
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Jarše-Rodica 7/2014 244
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Homec-Nožice 7/2014 245
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Preserje 7/2014 245
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Ihan 7/2014 246
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Rova 7/2014 246
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Toma Brejca Vir 7/2014 247
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Slavko Šlander 7/2014 247
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Vencelj Perko 7/2014 248
Sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti Simona Jenka 7/2014 248
Sklep o ukinitvi volišča za invalide
8/2014 249
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Domžale 9/2014 253
Poročilo o izidu volitev v Občinski svet Občine Domžale 9/2014 255
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Dob 9/2014 259
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata 9/2014 262
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice 9/2014 264
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Ihan 9/2014 266
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Jarše - Rodica 9/2014 269
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Krtina 9/2014 271
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Preserje 9/2014 274
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Radomlje 9/2014 276
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Rova 9/2014 278
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka 9/2014 280
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra 9/2014 282
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir 9/2014 284
Poročilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka 9/2014 286
     
5. INFORMIRANJE