Uradni vestnik občine Domžale

Sredstva in viri sredstev UV2013

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2012 (pdf)
4/2013 109
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf) 6/2013 185
Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf)
10/2013
269
     
GOSPODARSTVO    
Sklep o sprejemu informacije o večjih lastniških spremembah v skupini Helios 2/2013 61
Sklep o izstopu Občine Domžale iz Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije 4/2013 158
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020 5/2013 175
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale 7/2013 225
Sklep o registriranju dodatne dejavnosti 35.119 Druga proizvodnja električne energije  8/2013 244
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
Sklep o sprejemu gradnje primarnega kanalizacijskega voda Studenec  – Krtina (I. in II. etapa) – soglasje nadzornega organa  7/2013 226
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2013 1/2013 14
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o ukinitvi Statusa javnega dobra 1/2013 15
Sklep o sprejemu ukinitve Statusa javnega dobra 9/2013 267