Uradni vestnik občine Domžale

Komunalno-stanovanjsko-prostorka dejavnost 2013 občine Domžale

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/II 2/2013 60
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/II 3/2013 69
Sklep o sprejemu Odloka o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale – prva obravnava 5/2013 172
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »D7/4  Kulturni dom Franca Bernika« 5/2013 181
Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale 8/2013 237
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 »ob obvoznici Vir« 8/2013 245
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika«-prva obravnava 8/2013 242
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo 5/2013 179
Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 10/2013 309
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2) (pdf)
2/2013 38
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale

1/2013  1

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

1/2013 3

Odredba o osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliških storitev ter določitvi cen v Občini Domžale

1/2013 6

Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje 

1/2013 31

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (uradno prečiščeno besedilo)

2/2013 53

Sklep o sprejemu cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja

4/2013 155

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

10/2013 306

 

   
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
Odlok o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah 1/2013 12
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah 8/2013 241
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« - prva obravnava 7/2013 227
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« 8/2013 231
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 8/2013 235
Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest« 8/2013 249