Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2013 občine Domžale

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale

1/2013  1

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

1/2013 3

 Odredba o osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliških storitev ter določitvi cen v Občini Domžale

1/2013 6

 Odlok o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah

1/2013 12

Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu (uradno prečiščeno besedilo 2)

2/2013 33

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2) (pdf)

2/2013 38

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (uradno prečiščeno besedilo)

2/2013 53

Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/II

2/2013 60

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/II  

3/2013 69

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2012 (pdf)

4/2013 158

Odlok o štipendiranju v Občini Domžale

5/2013 161

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«

5/2013 170

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf)

6/2013 185

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale

7/2013 225

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest«

8/2013 231

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

8/2013 235

Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale

8/2013 237

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah

8/2013 241

Odlok o spremembi Odloka o izdaji javnega glasila »Slamnik«

8/2013 242
Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale spremembe 1/17 9/2013  251
Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale 9/2013 258
Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf) 10/2013  269
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 10/2013 306
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec 10/2013 307
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« 10/2013 308