Uradni vestnik občine Domžale

Družbene dejavnosti UV2013

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    

Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu (uradno prečiščeno besedilo 2)

2/2013 33

Sklep o prekinitvi obravnave Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale in Pravilnika za vrednotenje družbenih in socialnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale.

2/2013 63

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

2/2013 64

Sklep o sprejemu Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – prva obravnava

2/2013 64

Odlok o štipendiranju v Občini Domžale

5/2013 161

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«

5/2013 170

Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale – prva obravnava

5/2013 172

Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale

9/2013 251
Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale 9/2013 258
Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu 9/2013 264
Sklep o sprejemu spremembe cen programov Vrtca Domžale, Vrtca Urša in Osnovne šole Roje 9/2013 265
Sklep o seznanitvi s Poročilom o socialnem položaju mlade in starejše generacije v Občini Domžale 9/2013 266

 

   
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2013 1/2013 15
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec 10/2013 307
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« 10/2013 308
     
ŠPORT    
Letni program športa Občine Domžale za leto 2013 1/2013 19