Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2013 občine Domžale

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/II 2/2013 60
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/II 3/2013 69
Sklep o sprejemu Odloka o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale – prva obravnava 5/2013 172
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »D7/4  Kulturni dom Franca Bernika« 5/2013 181
Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale 8/2013 237
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 »ob obvoznici Vir« 8/2013 245
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika«-prva obravnava 8/2013 242
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo 5/2013 179
Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 10/2013 309
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2) (pdf)
2/2013 38
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale

1/2013  1

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

1/2013 3

Odredba o osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliških storitev ter določitvi cen v Občini Domžale

1/2013 6

Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje 

1/2013 31

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (uradno prečiščeno besedilo)

2/2013 53

Sklep o sprejemu cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja

4/2013 155

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

10/2013 306

 

   
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
Odlok o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah 1/2013 12
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah 8/2013 241
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« - prva obravnava 7/2013 227
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« 8/2013 231
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 8/2013 235
Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest« 8/2013 249
     
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    

Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu (uradno prečiščeno besedilo 2)

2/2013 33

Sklep o prekinitvi obravnave Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale in Pravilnika za vrednotenje družbenih in socialnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale.

2/2013 63

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

2/2013 64

Sklep o sprejemu Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – prva obravnava

2/2013 64

Odlok o štipendiranju v Občini Domžale

5/2013 161

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«

5/2013 170

Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale – prva obravnava

5/2013 172

Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale - spremembe 1/17

9/2013 251
Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale 9/2013 258
Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu 9/2013 264
Sklep o sprejemu spremembe cen programov Vrtca Domžale, Vrtca Urša in Osnovne šole Roje 9/2013 265
Sklep o seznanitvi s Poročilom o socialnem položaju mlade in starejše generacije v Občini Domžale 9/2013 266

 

   
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2013 1/2013 15
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec 10/2013 307
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« 10/2013 308
     
ŠPORT    
Letni program športa Občine Domžale za leto 2013 1/2013 19
     
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2012 (pdf)
4/2013 109
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf) 6/2013 185
Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf)
10/2013
269
     
GOSPODARSTVO    
Sklep o sprejemu informacije o večjih lastniških spremembah v skupini Helios 2/2013 61
Sklep o izstopu Občine Domžale iz Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije 4/2013 158
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020 5/2013 175
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale 7/2013 225
Sklep o registriranju dodatne dejavnosti 35.119 Druga proizvodnja električne energije  8/2013 244
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
Sklep o sprejemu gradnje primarnega kanalizacijskega voda Studenec  – Krtina (I. in II. etapa) – soglasje nadzornega organa  7/2013 226
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2013 1/2013 14
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o ukinitvi Statusa javnega dobra 1/2013 15
Sklep o sprejemu ukinitve Statusa javnega dobra 9/2013 267
     
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o imenovanju kandidata Občine Domžale v novem Razvojnem svetu LUR 1/2013 30
Sklep o razrešitvi in imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Javnega zavoda »Center za mlade Domžale« 2/2013 65
Sklep o izdaji soglasja k razrešitvi direktorice Javnega zavoda »Center za mlade Domžale« 2/2013 66
Sklep o sprejemu informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Domžale 7/2013
229
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2013 1/2013 28
Sklep o sprejemu Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2013 1/2013 28
Sklep o sprejemu Dokončnih poročil Nadzornega odbora za leto 2013-drugi del 8/2013 243
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2013 7/2013 228
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2013 2/2013 62
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
Sklep o seznanitvi s podanim pozitivnim mnenjem k imenovanju ravnateljev Srednje šole Domžale 1/2013 30
Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Venclja Perka 5/2013 173
Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja  Vrtca Urša 5/2013 173
Sklep o razrešitvi in imenovanju novega predstavnika v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale 5/2013 174
Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale 5/2013 174
Sklep o seznanitvi glede mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Domžale 5/2013 175
Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. za  leto 2012 7/2013 227
Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju družbe Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2012 7/2013 228
     
VOLITVE    
     
5. INFORMIRANJE    
Sklep o seznanitvi s programsko zasnovo Javnega glasila »Slamnik« 2/2013 65
Odlok o spremembi Odloka o izdaji javnega glasila »Slamnik«  8/2013 242
Občinski program varnosti Občine Domžale 10/2013 310
Sklep o sprejemu Informacije o aktivnostih in stanju ob požaru v stolpnici Matije Tomca 2 v Domžalah 10/2013 320