Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2012 občine Domžale

Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     

Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2) (pdf)

2/2012

9

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2) (pdf)

 3/2012

 51

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo 1) (pdf) - spremembe 4/2014 - spremembe 1/2016

 4/2012

 171

Odlok o Izdajanju Javnega glasila »Slamnik« 6/2012 230
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale 6/2012 233
Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu 6/2012 238
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči-uradno prečiščeno besedilo 2 (prenehal veljati) 6/2012 240
 Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik. d.o.o. 8/2012 251
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za dodeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu 8/2012 254
 Pravilnik o dodatnih subvencijah pri plačilu storitve pomoči družini na domu 8/2012 257
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo 8/2012 259
Razvojni program Občine Domžale 2012 - 2025 (pdf) 9/2012 265
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (pdf) 10/2012 379
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (pdf) 10/2012 407
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (pdf) 10/2012 435
 Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (pdf) 10/2012 443
 Sklep o sprejemu sprememb cen programov vrtcev  10/2012 483
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik  11/2012 493
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o štipendiranju v Občini Domžale  11/2012 495
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Opekarna Radomlje 1« (pdf)  12/2012 513
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Opekarna Radomlje 1« (pdf)  12/2012 538
Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Opekarna Radomlje1« (pdf)  12/2012 543
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec   12/2012 564
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Jarčeva ulica«  12/2012 569
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske Javne službe »Javna razsvetljava«  13/2012 573
Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf) - spremembe 6/2013 in 10/2013  14/2012 577
Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf) - sprememba 2/2004 5/2012 701