Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2012 občine Domžale

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Sklep o sprejemu Osnutka Razvojnega programa Občine Domžale 2012-2025  1/2012  1
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2) (pdf) 3/2012 51

Protokol sprejemanja občinskega prostorskega načrta

5/2012 185

Dodatni sklep k Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center

10/2012 407

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (pdf)

10/2012 407

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Opekarna Radomlje 1« (pdf)

12/2012 513

Dodatni Sklep k Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Opekarna Radomlje1«

12/2012 537

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Opekarna Radomlje 1« (pdf)

12/2012 538

Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Opekarna Radomlje1« (pdf)

12/2012 543

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Jarčeva ulica«

12/2012 569
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (pdf)
10/2012 435
Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (pdf)
10/2012 443
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
Sklep o sprejemu Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. – prva obravnava  1/2012  3
Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje 1/2012 6
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo 1) (pdf) - spremembe 4/2014- spremembe 1/2016
4/2012 171

Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo

7/2012 249

Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik. d.o.o.

8/2012 251

Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik 

11/2012 497

Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč – prva obravnava 

11/2012 497

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske Javne službe »Javna razsvetljava«

13/2012 573

 

   

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

Sklep o sprejemu aktivnosti v zvezi s prodajo neprofitnih stanovanj

12/2012 565

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
     
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
Uradni popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči  1/2012  7

Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu

6/2012 238

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (uradno prečiščeno besedilo 2) (prenehal veljati)

6/2012 240

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

8/2012 254

Pravilnik o dodatnih subvencijah pri plačilu storitve pomoči družini na domu

8/2012 257

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo

8/2012 259

Sklep o sprejemu sprememb cen programov vrtcev 

10/2012 483

 

   
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika – prva obravnava  1/2012  3

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale

6/2012 233
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2012 11/2012 498
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale  1/2012  4
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o štipendiranju v Občini Domžale 11/2012 495
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec  12/2012 564
     
ŠPORT    
Letni program športa Občine Domžale za leto 2012 11/2012 502
     
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Uradni popravek Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2011 in 2012  5/2012 187

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2011

6/2012 189

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (pdf)

10/2012 379

Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik – prva obravnava

10/2012 483

Uradni popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012

10/2012 487

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

11/2012 493

Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 – prva obravnava

11/2012 496

Sklep o dodelitvi finančnih sredstev poplavljenim občinam

12/2012 566

Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 (pdf) - spremembe 6/2013 in 10/2013

14/2012 577
Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf) - sprememba 2/2014
15/2012 701
     
GOSPODARSTVO, TURIZEM    
Sklep o sprejemu Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Srce Slovenije – prva obravnava 6/2012 236
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o sprejemu Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 8/2012  260
     
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
Sklep o potrditvi mandata članov Občinskega sveta Občine Domžale  1/2012  4

Sklep o razrešitvi članov Odbora za finance in premoženje ter Odbora za prostor in imenovanje novih

6/2012 246

Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Domžale

8/2012 262
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda »Center za mlade Domžale«  1/2012  5

Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov občine v Svetu Osnovne šole Domžale in Glasbene šole Domžale

6/2012 247

Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov občine Domžale v Svetu Vrtca Domžale

8/2012 263

Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov Občine Domžale v Svetu mestnih lekarn

8/2012 264

Sklep o razrešitvi in imenovanju nove predstavnice v regionalni Razvojni svet LUR

12/2012 566

Sklep o prenehanju mandata predstavnika Občine Domžale v Svetu Glasbene šole Domžale

12/2012 567

Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Glasbene šole Domžale

13/2012 576
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o imenovanju predsednika in člana Nadzornega odbora Občine Domžale 6/2012 245
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2012 8/2012 260
Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora za leto 2012 – I. del 8/2012 261
Sklep o dopolnitvi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2012 10/2012 484
Sklep o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora Občine Domžale 12/2012 567
Sklep o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Domžale 13/2012 576
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2) (pdf)
 2/2012  9
Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2012 8/2012 262
Razvojni program  Občine Domžale 2012 - 2025 (pdf) 9/2012 265
Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2013  13/2012 575
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o priznanjih Občine Domžale za leto 2012 6/2012 237
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dob 6/2012 247

Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dragomelj

6/2012 248
     
VOLITVE    
Sklep o številu elektorskih mest, ki pripadajo posamezni svetniški skupini za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2012 10/2012 485
Uradni popravek Sklepa o številu elektorskih mest, ki pripadajo posamezni svetniški skupini za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2012 10/2012 491
Sklep o izvolitvi elektorjev Občine Domžale v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 21. novembra 2012 11/2012 511
Sklep o izvolitvi kandidata na volitvah člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, ki bodo dne 21. novembra 2012 11/2012 512
     
5. INFORMIRANJE    
Sklep o sprejemu Odloka o izdajanju Javnega Glasila »Slamnik«-prva obravnava  1/2012  2
Odlok o Izdajanju Javnega glasila »Slamnik« 6/2012 230
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju odgovorne  urednice Javnega glasila »Slamnik« 8/2012 263