Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2011 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec prečiščeno besedilo 3/11

 1/2011

 1

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/I

 2/2011

 25

 Odlok o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec - uradno prečiščeno besedilo 3/11

 3/2011

 31

 Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo

 4/2011

 135

 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Domžale  7/2011  305
 Sklep o sprejemu Letnega izvedbenega programa Kulture Občine Domžale za leto 2011  7/2011  311
 Sklep o sprejemu Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2011 (pdf)  7/2011  315
 Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu  7/2011  324
 Uradni popravek v Odloku o Proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012  7/2011  332
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

 8/2011

 345

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (pdf)

10/2011

390

 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Domžale 

10/2011

419

 Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občine Domžale za krajevne skupnosti v Občini Domžale

10/2011

423

 Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Domžale (pdf)

11/2011

427

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (pdf)

12/2011

579

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah

12/2011

599

 Odredba o določitvi cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov

12/2011

602

 Pravila o izrabi brezplačnega oglasnega prostora javnega glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov za volitve v Državni zbor RS, 4. decembra 2011, na območju Občine Domžale

12/2011

604

Odlok o Proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (uradno prečiščeno besedilo) (pdf)

13/2011

607

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale (pdf) - spremembe 1/2016 

14/2011

783

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

14/2011

813

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale

14/2011

824

Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za prenehanje koncesije za pomoč družini na domu – uradno prečiščeno besedilo

14/2011

830

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Domžale – uradno prečiščeno besedilo

14/2011

836

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

14/2011

847

Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2012 in 2013

14/2011

849

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale

14/2011

852