Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2011 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje D29/1 - Brinje1

 1/2011

 18

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009/I

 2/2011

 25

  Dopolnjen  osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje D1/2 in D1/4 - Domžale center

 6/2011

 301

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica - Vzhod – prva obravnava

 8/2011

 346

 Slep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Opekarna-Radomlje 1- prva obravnava

 8/2011

 347

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za lokalno cesto JC1 – prva obravnava

 8/2011

 348

 Ponovno odločanje o besedilu 10. a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale  10/2011  389
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (pdf)  10/2011  390
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale
 14/2011  824
 Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2012 in 2013  14/2011  849
     

 

 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

 1/2011

 6

 Dodatni sklepi k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda in Informaciji o aktivnostih in stanju projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik (CČN in kanalizacija) in pridobivanju sredstev kohezijskega sklada

 1/2011

 8

 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 1/2011

 23

 Sklep o sprejemu Informacije o aktivnostih proti poplavne varnosti in zaščiti na območju Občine Domžale

 2/2011

 29

 Sklep o sprejemu Poročila o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP ROPI odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik

 3/2011

 47

 Sklep o višini stroškov opremljanja M2 parcele (CP) in neto tlorisne površine objekta (CT) s posamezno komunalno opremo

6/2011

303

 Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Domžale

 7/2011

 323

 Sklep o izdaji soglasja k pridružitvi občin Cerklje na Gorenjskem in Moravče v solastnino komunalne infrastrukture sistema CČN Domžale-Kamnik

 8/2011

 349

 Sklep o sprejemu Poročila o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP ROPI »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Domžale-Kamnik«  10/2011  421
 Lokalni energetski koncept Občine Domžale (pdf) 11/2011 427

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah

12/2011 599

 Odredba o določitvi cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov

12/2011 602

 Dodatni sklep k Odredbi o določitvi cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov

12/2011 603
     

 

 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o seznanitvi s projektom javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji

 3/2011

 46

 Sklep o sprejemu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava  12/2011  601
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale (pdf) - spremembe 1/2016 14/2011
 783
     
     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
     
 SPLOŠNO    
 Sklep o pričetku aktivnosti za ustanovitev Javnega zavoda za starostnike in sprejem sklepa za zagotovitev prostorov za delovanje zavoda

 1/2011

 18

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda - Zavod za starejše Domžale - prva obravnava

 4/2011

 134

 Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu

 7/2011

 324

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

 7/2011

 325

 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

 8/2011

 345

 Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu – uradno prečiščeno besedilo

14/2011

830

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

14/2011

847
 

 

 
 

 

 

 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu poročila o delu Zdravstvenega doma Domžale za leto 2010

 8/2011

 351

     
 KULTURA - KULTURNI DOM    
 Sklep o sprejemu Letnega izvedbenega programa Kulture Občine Domžale za leto 2011

7/2011

311

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec 

 1/2011

 1

 Dodatni sklep k sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

 1/2011

 6

 Odlok o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec - uradno prečiščeno besedilo 3/11

 3/2011

 31

 Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo

 4/2011

 135

     
 ŠPORT    
 Sklep o sprejemu Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2011 (pdf)

7/2011

315

 Dodatni sklep k sprejemu Letnega programa športa za leto 2011

 7/2011

 323

 Slep o predstavitvi investicijskega programa gradnje garderob na stadionu v Domžalah  8/2011  350
 Sklep  sprejemu informacije o poteku investicijske Hale komunalnega centra v Domžalah  8/2011  350
 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« v letu 2010  8/2011  351
     
     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
     
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 -prva obravnava

2/2011

29

 Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju april-junij 2011

 3/2011

 39

 Sklep o prenehanju proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj

 3/2011

 42

 Skel o sprejemu Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2010

 4/2011

 51

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012

 5/2011

 139

 Dodatni sklepi k Odloku o Proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012

5/2011

300

 Uradni popravek v Odloku o Proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012

 7/2011

 332

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (pdf)  12/2011  579
 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (uradno prečiščeno besedilo) (pdf)  13/2011  607
     
 GOSPODARSTVO, TURIZEM    
 Sklep o sprejemu Poročila o aktivnostih pri gradnji Poslovne cone Želodnik in izdaja soglasja za dokapitalizacijo družbe ICJ d.o.o.

 7/2011

 325

 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Domžale  10/2011  419
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Domžale – uradno prečiščeno besedilo  14/2011  836
     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 10/2011
421
     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o imenovanju Statutarno - pravne komisije

 1/2011

 10

 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe

 1/2011

 10

 Sklep o imenovanju Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve

 1/2011

 11

 Sklep o imenovanju Odbora za finance in premoženje

 1/2011

 11

 Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

 1/2011

 12

 Sklep o imenovanju Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja

 1/2011

 13

 Sklep o imenovanju Odbora za prostor

 1/2011

 13

 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo

 1/2011

 14

 Sklep o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve

 1/2011

 14

 Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Domžale

 1/2011

 15

 Sklep o imenovanju koordinatorice za enake možnosti žensk in moških

 1/2011

 16

 Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale

3/2011

48

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v organe javnih zavodov

7/2011

326

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju predstavnice Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika

7/2011

328

 Sklep o imenovanju predstavnice župana v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

7/2011

329

 Sklep o imenovanju organov Javnega glasila Občine Domžale  »Slamnik«

7/2011

331

 

 

 

 

 

 

 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občine Domžale za krajevne skupnosti v Občini Domžale 10/2011
423
     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o določitvi predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

 3/2011

 49

 Sklep o imenovanju predstavnika občine Domžale v Svet Osnovne šole Dragomelj

 8/2011

 352

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti  14/2011  851
 Sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste  14/2011  852
     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora za leto 2010 - 1. del

 3/2011

 44

 Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Domžale v mandatnem obdobju od 2006-2010

 3/2011

 45

 Sklep o sprejemu Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2011

 3/2011

 46

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale  14/2011  852
     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Domžale

 1/2011

 9

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2011

 1/2011

 17

 Sklep o spremembi in dopolnitvi Statuta Občine Domžale - prva obravnava

 4/2011

 134

 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Domžale

 7/2011

 305

 Sklep o pripravi Strategije razvoja Občine Domžale

 8/2011

 349

 Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta občine Domžale za drugo polletje 2011

 8/2011

 352

 Statut Občine Domžale – uradno prečiščeno besedilo 2  9/2011  353
 Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale-prva obravnava  12/2011  601
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale 14/2011 813
 Sklep o sprejemu programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2012  14/2011  850
     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o priznanjih Občine Domžale za leto 2011           

3/2011

42

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale

 1/2011

 17

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Domžale

 4/2011

 137

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

 7/2011

 329

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Domžale  12/2011  605
 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Domžale 14/2011 850
 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale 14/2011 851
     

 

 VOLITVE    
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010 v Občini Domžale

 3/2011

 40

 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale

 7/2011

 330

     
 5. INFORMIRANJE    

 Sklep o razrešitvi članice uredništva in izdajateljskega sveta javnega glasila Občine Domžale »Slamnik« in imenovanje novih

10/2011 422

 Sklep o izdaji soglasja k izrabi brezplačnega oglasnega prostora javnega glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov za volitve v državni zbor RS na območju Občine Domžale

12/2011

603

 Pravila o izrabi brezplačnega oglasnega prostora javnega glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov za volitve v Državni zbor RS, 4. decembra 2011, na območju Občine Domžale

12/2011

604