Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2010 občine Domžale

Ime sklepa / odloka

št. uradnega
vestnika

št.
strani

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2010 (pdf)

 2/2010

 9

 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega načrta D19 Univerzale (pdf)  3/2010  151
 Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje d 20 – nad Športnim parkom (Srednja šola Domžale in Medgeneracijski center Bistrica)  3/2010  155
 Odlok o Programu opremljanja za območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta D 20 – nad Športnim parkom (Srednja šola Domžale in Medgeneracijski center Bistrica)  3/2010  175
 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje D 20 nad Športnim parkom (pdf)  3/2010  177
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale  3/2010  189
 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Glasbena šola Domžale

 4/2010

 202

 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Osnovna šola Dragomelj

 4/2010

 203

 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Osnovna šola Dob

 4/2010

 205

 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Osnovna šola Domžale

 4/2010

 206

 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Osnovna šola Preserje pri Radomljah

 4/2010

 208

 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Osnovna šola Rodica

 4/2010

 209

 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Osnovna šola Venclja Perka

 4/2010

 211

 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda:: Osnovna šola Roje

 4/2010

 212

 Obravnava in sprejem Pravilnika o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov

 4/2010

 214

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Goričica-vzhod«

 4/2010

 224

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »V7/7 Oljarna – jug«

 4/2010

 228

 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2010 

 5/2010

 280

 Letni program športa za leto 2010                                                   

 5/2010

 286

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta D19 Univerzale  7/2010  301
 Odlok o številu članov svetov Krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve v Svete Krajevnih skupnosti v Občini Domžale  7/2010  302
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitve 2008/II

 8/2010

 309

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2010

 8/2010

 314

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za redne volitve v občinske svete in redne volitve župana ter Svetov krajevnih skupnosti v Občini Domžale (pdf)

 10/2010

 339

 Navodilo o oblikovanju komisije in poteku žrebanja plakatnih mest za redne volitve županov ter svetov Krajevnih skupnosti v Občini Domžale

 10/2010

 348

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 355

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dob dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 361

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 362

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 362

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Ihan dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 363

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Jarše - Rodica dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 364

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Krtina dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 365

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Preserje dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 366

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Radomlje dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 366

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Rova dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 367

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 368

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 369

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Slavko Šlander dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 370

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Vencelj Perko dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 371

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo) (pdf)

 11/2010

 372

 Sklep o potrditvi mandatov članov in članic Občinskega sveta Občine Domžale      

 16/2010

 456

 Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

 17/2010

 475