Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2010 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje D19 Univerzale

 1/2010

 3

 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega načrta D19 Univerzale (pdf)

 3/2010

 151

 Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje D 20 – nad Športnim parkom (Srednja šola Domžale in Medgeneracijski center Bistrica)

 3/2010

 155

 Dodatni sklep k Odloku  o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje D 20 – nad Športnim parkom (Srednja šola Domžale in Medgeneracijski center Bistrica)

 3/2010

 188

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Goričica-vzhod«

 4/2010

 224

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »V7/7 Oljarna – jug«

 4/2010

 228

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta D19 Univerzale

 7/2010

 301

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale - prva obravnava

 7/2010

 306

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 – 1990, za Območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009 – AC priključek Študa - prva obravnava

 7/2010

 307

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitve 2008/II

 8/2010

 309

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009-prva obravnava

 8/2010

 334

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V6/1 Količevo – osrednji del – prva obravnava

 8/2010

 335

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Osnovna šola Dob

 10/2010

 350

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ – PROGRAMI OPREMLJANJA    
 Odlok o Programu opremljanja za območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta D 20 – nad Športnim parkom (Srednja šola Domžale in Medgeneracijski center Bistrica)

 3/2010

 175

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje D 20 nad Športnim parkom (pdf)

 3/2010

 177

 Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

 17/2010

 475

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o priznanju nematerialne škode krajanom Dobra in Gorjuše

 3/2010

 196

 Dodatni sklep k Sklepu o priznanju nematerialne škode krajanom Dobra in Gorjuše

 3/2010

 197

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 1/2010

 1

 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju Javno komunalnega podjetja Prodnik v letu 2009

 6/2010

 298

 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik v letu 2009

 6/2010

 299

 Sklep o sprejemu Informacije o aktivnostih ob letošnjih poplavah

 12/2010

 411

     
 IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o poimenovanju ulic v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica

 4/2010

 199

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
     
 SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu Informacije o vsebinski zasnovi, organizaciji, upravljanju in namerah Občine Domžale pri uresničitvi projekta gradnje Medgeneracijskega centra Bistrica ter mnenje mestnega arhitekta

 3/2010

 197

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odlokov o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

 4/2010

 223

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnih zavodov v letu 2009, na področju družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občine Domžale  6/2010  297
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu Informacije o delu Zdravstvenega doma Domžale ter zdravnikov in zobozdravnikov koncesionarjev v letu 2009

 6/2010

 298

     
 KULTURA – KULTURNI DOM    
 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2010

 5/2010

 280

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o razvrstitvi ravnateljice Vrtca Domžale v plačilni razred

 1/2010

 7

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Glasbena šola Domžale

 4/2010

 202

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Dragomelj

 4/2010

 203

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Dob

 4/2010

 205

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Domžale

 4/2010

 206

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Preserje pri Radomljah

 4/2010

 208

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Rodica

 4/2010

 209

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Venclja Perka

 4/2010

 211

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno  izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Roje

 4/2010

 212

 

 

 

 ŠPORT    
 Letni program športa Občine Domžale za leto 2010                                                             

 5/2010

 286

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
     
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2010 (pdf)

 2/2010

 9

 Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2009 in Poslovnim poročilom za leto 2009

 5/2010

 235

 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za sofinanciranje prostorskih aktov

 5/2010

 278

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2010

 8/2010

 314

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2010

 17/2010

 463

 Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju januar – marec 2011

 17/2010

 475

     
 GOSPODARSTVO, TURIZEM    
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale

 3/2010

 189

 Sklep o pristopu Občine Domžale k območnemu razvojnemu partnerstvu središča Slovenije

 5/2010

 294

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju podjetja ICJ v letu 2009

 6/2010

 299

 Sklep o sprejemu Sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med Občino Domžale in Gradom Koprivnica  6/2010  300
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o Ukinitvi statusa javnega dobra                                                               

 4/2010

 222

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA – OBČINE    
 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 17/2010

 463

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2010

 4/2010

 218

 Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili nadzornega odbora za leto 2010-I. del

 4/2010

 218

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2010

 3/2010

 198

 Pravilnik o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov

 4/2010

 214

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo) (pdf)

 11/2010

 372

 Sklep o seznanitvi s Poročilom občinske volilne komisije

 16/2010

 455

 Sklep o imenovanju začasne mandatne komisije

 16/2010

 455

 Sklep o potrditvi mandatov članov in članic Občinskega sveta Občine Domžale

 16/2010

 456

 Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Domžale

 16/2010

 458

 Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta

 16/2010

 458

 Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjo kandidatko

 16/2010

 459

 Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice Občine Domžale      

 16/2010

 459

 Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta

 17/2010

 461

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o priznanjih Občine Domžale v letu 2010                                                      

 4/2010

 220

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
 Sklep k izdaji soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«                     

 4/2010

 233

 Sklep o sprejemu Poročila o delovanju javne gasilske službe v letu 2009    

 6/2010

 296

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 Sklep o sprejemu Odloka o številu članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Domžale – prva obravnava

 6/2010

 295

 Odlok o številu članov svetov Krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve v Svete Krajevnih skupnosti v Občini Domžale

 7/2010

 302

     
 VOLITVE    
 Razpis volitev v Svete krajevnih skupnosti na območju Občine Domžale

 9/2010

 337

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za redne volitve v občinske svete in redne volitve župana ter Svetov krajevnih skupnosti v Občini Domžale (pdf)

 10/2010

 339

 Navodilo o oblikovanju komisije in poteku žrebanja plakatnih mest za redne volitve župana, občinski svet ter svetov Krajevnih skupnosti v Občini Domžale

 10/2010

 348

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 355

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dob dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 361

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 362

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 362

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Ihan dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 363

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Jarše - Rodica dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 364

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Krtina dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 365

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Preserje dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 366

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Radomlje dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 366

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Rova dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 367

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 368

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 369

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Slavko Šlander dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 370

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Vencelj Perko dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale

 11/2010

 371

 Ugotovitveni sklep – drugi krog volitev za župana

 13/2010

 413

 Sklep o razveljavitvi glasovanja za člane sveta KS Dob v drugi volilni enoti za naselja Turenšek, Češenik in Želodnik ter o razpisu ponovnih volitev

 13/2010

 414

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Domžale 10. oktober 2010

 14/2010

 415

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta Občine Domžale na volitvah, ki so bile 10. oktober 2010

 14/2010

 417

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Dob 10. oktober 2010

 14/2010

 421

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata 10. oktober 2010

 14/2010

 424

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožica 10. oktober 2010

 14/2010

 426

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Ihan 10. oktober 2010

 14/2010

 428

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Jarše - Rodica 10. oktober 2010

 14/2010

 430

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Krtina 10. oktober 2010

 14/2010

 432

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Preserje 10. oktober 2010

 14/2010

 435

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Radomlje 10. oktober 2010

 14/2010

 437

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Rova 10. oktober 2010

 14/2010

 439

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir 10. oktober 2010

 14/2010

 441

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka 10. oktober 2010

 14/2010

 443

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Slavko Šlander 10. oktober 2010

 14/2010

 445

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka 10. oktober 2010

 14/2010

 447

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Domžale 24. oktober 2010 – drugi krog

 15/2010

 451

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov sveta Krajevne skupnosti Dob – ponovljene volitve v 2. volilni enoti 24. oktobra 2010

 15/2010

 452

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o imenovanju dodatnih Članov uredništva javnega glasila »Slamnik«                    

 4/2010

 233

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilom o izrabi brezplačnega oglasnega prostora glasila »Slamnik« za prestavitev mnenj o zakonodajnem referendumu o Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

 6/2010

 296

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilom o izrabi brezplačnega oglasnega prostora Glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2010 – za volitve občinskega sveta, župana in Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Domžale

 7/2010

 308