Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2009 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitve 2008-prva obravnava

 1/2009

 2

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše – sever (območje Induplati) – prva obravnava

 1/2009

 3

 Sklep o sprejemu Informacije o izhodiščih za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Domžale

 1/2009

 4

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Lek Mengeš-Domžale – prva obravnava

 2/2009

 9

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Opekarna Radomlje1«

 2/2009

 14

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »D-22/3 ob Krakovski

 4/2009

 38

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitve 2008/I

 6/2009

 94

 Obvezna razlaga 3. odstavka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale

 6/2009

 97

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za lokalno cesto JC1

 6/2009

 98

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje D20 nad Športnim parkom (Srednja šola Domžale in Dom starejših Domžale)-prva obravnava

 9/2009

 238

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek – Mengeš – Domžale« (pdf)

 10/2009

 255

 Dodatni sklep k Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek – Mengeš – Domžale«

 10/2009

 276

 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever (območje Induplati)

 10/2009

 277

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009 – AC priključek Študa – navezava na Ihan

 10/2009

 287

 Uradni popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za lokalno cesto JC1 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/09)

 10/2009

 293

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale z obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009

 11/2009

 321

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Rova-Jug«-prva obravnava

 12/2009

 332

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »D36-Poslovna cona Zaboršt«

 13/2009

 337

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ – PROGRAMI OPREMLJANJA    
 Uradni popravek v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Domžale

 2/2009

 20

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

 12/2009

 334

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o problematiki varstva vode v Kamniški Bistrici

 2/2009

 12

 Sklep o sprejemu Poročila o dosedanjih ukrepih glede zagotavljanja izvajanja obvezne gospodarske javne službe, zbiranja odvoza in predelave komunalnih in organskih odpadkov

 4/2009

 31

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale-prva obravnava

 9/2009

 236

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale

 10/2009

 243

 Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Domžale

 10/2009

 251

 Sklep o seznanitvi z vsebino Pogodbe o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO

 12/2009

 333

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o komunalnih taksah v Občini Domžale

 1/2009

 1

 Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks

 1/2009

 7

 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 2/2009

 19

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

 8/2009

 218

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Domžale

 9/2009

 234

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju podjetja JKP Prodnik v letu 2008

 9/2009

 242

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2010 na območju Občine Domžale

 12/2009

 334

     
 CESTE – CESTNA PROBLEMATIKA – PROMET    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale (pdf) prenehal veljati

 12/2009

 329

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
     
 SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu Poročila o problematiki starejših

 6/2009

 98

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnih zavodov v letu 2008 na področju družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale

 8/2009

 219

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu Informacije o delu Zdravstvenega doma Domžale ter zdravnikov in zobozdravnikov koncesionarjev v letu 2008

 8/2009

 220

     
 KULTURA – KULTURNI DOM    
 Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

 4/2009

 42

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale

 6/2009

 91

 Program kulture Občine Domžale za obdobje 2008 - 2011 (pdf)

 8/2009

 139

 Sklep o uvrstitvi direktorja Kulturnega doma Franca Bernika v plačilni razred

 10/2009

 286

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o sprejemu Odloka o sprejemu otrok v vrtec-prva obravnava

 3/2009

 22

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

 3/2009

 24

 Odlok o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (pdf) spremembe 12/09 in 1/11, prečiščeno besedilo 3/11

 4/2009

 25

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (prenehal veljati)

 9/2009

 233

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale

 9/2009

 235

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Urša

 11/2009

 317

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Domžale

 11/2009

 318

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec spremembe 1/11, prečiščeno besedilo 3/11

 12/2009

 327

     
 ŠPORT    
 Sklep o sprejemu Informacije o gradnji Hale komunalnega centra in vzhodne tribune na stadionu v Domžalah

 1/2009

 5

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
     
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (pdf)

 6/2009

 53

 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2008

 7/2009

 105

 Uradni popravek Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009

 10/2009

 291

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (pdf)

 11/2009

 295

 Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2010 – prva obravnava

 11/2009

 320

     
 GOSPODARSTVO    
 Sklep o sprejemu Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale-prva obravnava

 9/2009

 241

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju podjetja ICJ v letu 2008

 9/2009

 241

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Podjetniškega centra Domžale

 9/2009

 242

 Odlok o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale

 11/2009

 313

 Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju od 01. 01. 2010 do 31. 03. 2010

 13/2009

 342

     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
     
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov v Svet Kulturnega doma Franca Bernika

 2/2009

 20

 Sklep o razrešitvi članice Odbora za stanovanjsko politiko in imenovanju novega ter zamenjavo predstavnika Občine Domžale v Senatu za reševanje pritožb zoper policiste

 8/2009

 222

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA – OBČINE    
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2009

 2/2009

 13

 Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora v letu 2009 – prvi del

 4/2009

 36

 Sklep o imenovanju nove članice Nadzornega odbora Občine Domžale

 6/20009

 103

 Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale v letu 2009-drugi del

 12/2009

 333

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2009

 1/2009

 7

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

 2/2009

 10

 Dodatni sklepi k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

 2/2009

 

11

 Sklep o sprejemu ocene varnosti na območju Občine Domžale

 3/2009

 23

 Sklep o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, št. 63-5/81-10 z dne 19. 10. 1983

3/2009

 24

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2009

 10/2009

 286

 Sklep o seznanitvi s problematiki pokrivanja stroškov silvestrovanja 31. 12. 2007  11/2009  321
     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu Odloka o priznanjih Občine Domžale-prva obravnava

3/2009

21

 Sklep o sprejemu Programa proslav in prireditve občinskega pomena v leto 2009

3/2009

22

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2009

 4/2009

 34

 Odlok o priznanjih Občine Domžale

 10/2009

 280

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Roje

 6/2009

 102

 Sklep o sprejemu Informacije o delovanju Javne gasilske službe v letu 2008

 8/2009

 221

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Domžale

 8/2009

 221

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Domžale

 12/2009

 335

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 12/2009

 336

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 Sklep o sprejemu Odloka o Krajevnih skupnostih – prva obravnava

3/2009

21

 Odlok o krajevnih skupnostih                                                       

 11/2009

 302

     
 VOLITVE    
 Sklep o izdaji soglasja k Pravilom za izrabo oglasnega prostora javnega glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev, ter njihovih programov za volitve poslancev v Evropski parlament v letu 2009

 4/2009

 33

 Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za volitve poslancev v Evropski parlament v letu 2009

 4/2009

 33

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (pdf)

 5/2009

 43

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o sprejemu Informacije o obravnavi pritožbe v zvezi z ugotavljanjem avtorstva članka z naslovom »So stadionske tribune bolj pomembne kot vrtci in šole« objavljenega v glasilu »Slamnik« št. 14/07

 1/2009

 6

 Sklep o sprejemu Poročila o uresničevanju zasnove javnega glasila Občine Domžale »Slamnik«

 4/2009

 37

 Odlok o spremembi Odloka o Javnem glasilu Občine Domžale »Slamnik«

 10/2009

 285