Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2008 občine Domžale

Ime sklepa / odloka

št. uradnega
vestnika

št.
strani

 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 1/2008

 2

 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 1/2008

 4

 Vsebinska zasnova Javnega glasila Občine Domžale »Slamnik«

 2/2008

 7

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o honoriranju člankov objavljenih v Javnem glasilu »Slamnik«

 2/2008

 11

 Sklep o višini nadomestila odgovornega urednika, pomočnika urednika, ter članov uredništva Javnega glasila »Slamnik« in načinu opravljanja njihove funkcije

 2/2008

 13

 Sklep o sprejemu spremembe cenika oglasov, reklam, objav in obvestil Javnega glasila »Slamnik«

 2/2008

 14

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Lek (pdf)

 2/2008

 18

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V-6/1 Količevo-osrednji del (pdf)

 2/2008

 23

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2008 (pdf)

 2/2008

 28

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (pdf) - spremembe in dopolnitve 11/08, 6/09 in 11/09

 3/2008

 33

 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (pdf) - spremembe 8/2009, 1/2011 in 10/2013

 4/2008

 195

 Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu

 4/2008

 205

 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale (pdf)

 5/2008

 209

 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2008 (pdf)

 5/2008

 217

 Letni program športa Občine Domžale za leto 2008 (pdf)

 5/2008

 222

 Ugotovitveni sklep o višini sejnin

 5/2008

 230

 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (pdf) - spremembe 14/2011

 6/2008

 233

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za severni del območja V10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V10/3 (pdf)

 6/2008

 245

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta za severni del območja V10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V10/3 (pdf) spremembe in dopolnitve 14/2011

 6/2008

 254

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Center za mlade« Domžale

 7/2008

 265

 Sklep o postopku plakatiranja v času referenduma (pdf)

 7/2008

 270

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (pdf)

 08/2008

 273

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 08/2008

 295

 Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2007

 08/2008

 296

 Pravila o izdaji soglasja k izrabi brezplačnega oglasnega prostora Glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov za volitve v Državni zbor RS, 21. septembra 2008 na območju Občine Domžale

 08/2008

 342

 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Domžale (pdf)

 10/2008

 357

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale

 10/2008

 376

 Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009

 11/2008

 389

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Prizidek k OŠ Dob

 11/2008

 396

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje »D 20 - nad Športnim parkom« v Občini Domžale (pdf)

 11/2008

 400

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Urša

 12/2008

 405

 Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

 12/2008

 418