Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2008 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Lek (pdf)

 2/2008

 18

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V-6/1 Količevo-osrednji del (pdf)

 2/2008

 23

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2008 (pdf)

 2/2008

 28

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za severni del območja V10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V10/3 (pdf)

 6/2008

 245

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (pdf)

 8/2008

 273

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje »D 20 - nad Športnim parkom« v Občini Domžale (pdf)

 11/2008

 400

 Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Domžale

 12/2008

 420

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ – PROGRAMI OPREMLJANJA    
 Sklep o sprejemu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale – prva obravnava

 4/2008

 203

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta za severni del območja V10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V10/3 (pdf) dopolnitve in spremembe 14/2011

 6/2008

 254

 Sklep o seznanitvi z ustanovitvijo stavbne pravice

 6/2008

 

262

 Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009  12/2008  418
     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o določitvi pričetka izvajanja javne gospodarske službe zbiranja, odvoza in predelave organskih odpadkov

 10/2008

 379

 Sklep o spremembi Investicijskega programa za razširitev in sanacijo obstoječe deponije Dob ter ureditev centra za ravnanje z odpadki

 10/2008

 380

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o sprejemu Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina-prva obravnava

 1/2008

 1

 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 1/2008

 4

 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (pdf) - spremembe 8/2009, 1/2011 in 10/2013

 4/2008

 195

Sklep o sprejemu Informacije o izvajanju sanacijskega programa Farm Ihan, d.d.

 4/2008

 207

 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (pdf) - spremembe 14/2011

 6/2008

 233

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik na območju Občine Domžale v letu 2007

 7/2008

 268

 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Domžale (pdf) - spremembe 09/2009

 10/2008

 357

 Dodatni sklep k Odloku o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Domžale

 10/2008

 376

 Sklep o deležu sredstev, ki se vrnejo upravičencem in deleža, ki se vrne v Proračun Občine Domžale, načinu in merilih za ugotavljanje višine sorazmernih deležev vračila ter pogojih in rokih za vračanje deležev vloženih v telekomunikacijsko omrežje Občine Domžale

 10/2008

 381

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2009 na območju Občine Domžale

 12/2008

 418

     
 CESTE – CESTNA PROBLEMATIKA – PROMET    
     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
     
 SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu

 4/2008

 205

 Sklep o sprejemu poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

 4/2008

 206

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Center za mlade Domžale« - prva obravnava

 5/2008

 228

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«

 7/2008

 265

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnih zavodov v letu 2007 na področju družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale

 7/2008

 267

 Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu

 10/2008

 378

 Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu

 13/2008

 463

 

 

 

 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu Informacije o delu Zdravstvenega doma Domžale in koncesionarjev v letu 2007

 7/2008

 267

     
 KULTURA – KULTURNI DOM    
 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2008 (pdf)

 5/2008

 217

 Letni izvedbeni Program kulture Občine Domžale za leto 2009

 12/2008

 406

 Sklep o sprejemu predloga programa kulture Občine Domžale za obdobje 2008-2011

 13/2008

 464

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 1/2008

 2

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Urša – prva obravnava

 8/2008

 340

 Sklep o spremembi Sklepa o sprejemu povečanja cen programov vrtcev in Sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin

 8/2008

 340

 Sklep o sprejemu povečanja cene programov vrtcev

 11/2008

 398

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Urša

 12/2008

 405

 Sklep o sprejemu Investicijskega programa za gradnjo Vrtca Gaj v Preserjah

 13/2008

 426

     
 ŠPORT    
 Letni program športa Občine Domžale za leto 2008 (pdf)

 5/2008

 222

 Letni Program Športa Občine Domžale za leto 2009

 12/2008

 411

 Dodatni Sklepi k Letnemu programu športa Občine Domžale za leto 2009

 12/2008

 417

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
     
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu Informacije o sprejetem Sklepu o začasnem financiranju javne porabe v Občini Domžale v obdobju od 01. 01. 2008 do 31. 03. 2008

 1/2008

 6

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (pdf) - spremembe in dopolnitve 11/08 in 6/09

 3/2008

 33

 Dodatni sklepi k Odloku o proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009

 3/2008

 193

 Sklep o prenehanju Proračunskega sklada Knjižnica Domžale

 5/2008

 228

 Sklep o dodelitvi denarne pomoči iz rezervnega sklada Občine Domžale ob nesreči večjega obsega

 6/2008

 261

 Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2007

 8/2008

 296

 Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009

 11/2008

 389

 Dodatni sklepi k Odloku o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009

 11/2008

 395

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Prizidek k OŠ Dob

 11/2008

 396

 Dodatni sklep k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Prizidek k OŠ Dob

 11/2008

 398

 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za nakup nepremičnin

 13/2008

 425

     
 GOSPODARSTVO    
 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju podjetja ICJ, d.o.o. v letu 2007 in aktivnostih v letu 2008

 7/2008

 269

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale

 10/2008

 376

 

 

 

 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

 5/2008

 229

 Sklep o ukinitvi Statusa Javnega dobra

 8/2008

 343

 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

 13/2008

 464

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
     
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o razrešitvi članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter imenovanju novega člana

 10/2008

 382

 Sklep o razrešitvi predsednice Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter imenovanju nove

 10/2008

 382

 Sklep o razrešitvi članice Odbora za družbene dejavnosti ter imenovanju novega člana

 10/2008

 384

 Sklep o razrešitvi predsednika Programskega odbor za pripravo Razvojne strategije Občine Domžale in imenovanju novega

 10/2008

 385

 Sklep o razrešitvi predsednika in člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale ter imenovanju novih  12/2008  424
 Sklep o razrešitvi članov delovnih teles in imenovanju novih članov

 13/2008

 465

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Sklep o sprejemu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – prva obravnava

 4/2008

 203

 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale (pdf) spremembe in dopolnitve 8/16

 5/2008

 209

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA – OBČINE    
 Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale

 5/2008

 231

 Sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

 5/2008

 231

 Sklep o razrešitvi predstavnice Občine Domžale v Svetu Osnovne šole Dragomelj in imenovanju novega predstavnika

 10/2008

 383

 Sklep o razrešitvi predstavnice Občine Domžale v Svetu Vrtca Domžale in imenovanju nove predstavnice

 10/2008

 383

 Sklep o razrešitvi predstavnice Občine Domžale v Svetu Osnovne šole Domžale in imenovanju novega predstavnika

 10/2008

 384

 Sklep o razrešitvi predstavnice Občine Domžale v Svetu Knjižnice Domžale in imenovanju nove predstavnice

 12/2008

 423

 Sklep o razrešitvi predstavnice Občine Domžale v Svetu Osnovne šole Domžale in imenovanju novega predstavnika

 13/2008

 466

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2008

 2/2008

 16

 Sklep o sprejemu Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Domžale

 2/2008

17

 Sklep o razrešitvi članice Nadzornega odbora Občine Domžale in imenovanju nove

 10/2008

 385

 Sklep o sprejemu Dokončnih poročil Nadzornega odbora

 12/2008

 419

 

 

 

 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Ugotovitveni sklep o višini sejnin

 5/2008

 230

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 8/2008

 295

 Sklep o sprejemu Informacije o razpisu posvetovalnega referenduma o oblikovanju pokrajin

 8/2008

 343

 Sklep o zastopanosti strank v delovnih telesih Občinskega sveta Občine Domžale

 10/2008

 386

 Ugotovitveni sklep o višini sejnin

 10/2008

 387

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2008

 11/2008

 399

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu programa proslav in prireditev občinskega pomena

 1/2008

 3

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2008

 4/2008

 204

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Gimnazije in ravnatelja Poklicne in strokovne šole Domžale

 1/2008

 5

 Sklep o izdaji soglasja k pogodbi o najemu prostorov za Vrtec Urša

 6/2008

 262

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Venclja Perka Domžale

 6/2008

 263

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Domžale

 6/2008

 263

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Urša

 6/2008

 264

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale

 6/2008

 264

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
     
 VOLITVE    
 Sklep o postopku plakatiranja v času referenduma (pdf)

 7/2008

 270

 Sklep o izdaji soglasja k izrabi brezplačnega oglasnega prostora Glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov za volitve v Državni zbor RS v letu 2008 na območju Občine Domžale

 8/2008

 341

 Pravila o izdaji soglasja k izrabi brezplačnega oglasnega prostora Glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov za volitve v Državni zbor RS, 21. septembra 2008 na območju Občine Domžale

 8/2008

 342

 Sklep o določitvi načina plakatiranja za volitve poslancev v Državni zbor

 9/2008

 345

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor RS

 9/2008

 348

     
 5. INFORMIRANJE    
 Vsebinska zasnova Javnega glasila Občine Domžale »Slamnik«

 2/2008

 7

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o honoriranju člankov objavljenih v Javnem glasilu »Slamnik«

 2/2008

 11

 Sklep o višini nadomestila odgovornega urednika, pomočnika urednika ter članov uredništva Javnega glasila »Slamnik« in načinu opravljanja njihove funkcije

 2/2008

 13

 Sklep o sprejemu spremembe cenika oglasov, reklam, objav in obvestil Javnega glasila »Slamnik«

 2/2008

 14

 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju javnega glasila »Slamnik« za leto 2007

 7/2008

 268

 Sklep o razrešitvi članice uredništva Javnega glasila Občine Domžale »Slamnik« in imenovanje novega člana

 8/2008

 344

 Sklep o razrešitvi članice Uredništva Javnega glasila Občine Domžale »Slamnik« in imenovanju nove članice

 13/2008

 466