Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2007 občine Domžale

Ime sklepa / odloka

št. uradnega
vestnika

št.
strani

 Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije

 1/2007

 1

 Sklep o imenovanju Odbora za finance in premoženje

 1/2007

 2

 Sklep o imenovanju Odbora za komunalne dejavnosti in infrasturkturo

 1/2007

 2

 Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

 1/2007

 3

 Sklep o imenovanju Odbora za kulturo, šport in dejavnosti društev

 1/2007

 4

 Sklep o imenovanju Odbora za prostor

 1/2007

 4

 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo

 1/2007

 5

 Sklep o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko

 1/2007

 5

 Sklep o imenovanju Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve

 1/2007

 6

 Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Domžale

 1/2007

 6

 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 1/2007

 10

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park-sever - ponovno druga obravnava

 3/2007

 27

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2007 (pdf)

 5/2007

 41

 Načrt za postopno uveljavljanje in zagotavljanje javne službe za pomoč družini na domu v Občini Domžale do letu 2010 (pdf)  7/2007  188
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dob

 8/2007

 199

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Domžale

 8/2007

 201

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Venclja Perka

 8/2007

 202

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

 8/2007

 204

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rodica

 8/2007

 205

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preserje pri Radomljah

 8/2007

 206

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragomelj

 8/2007

 207

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

 8/2007

 208

 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Domžale

 8/2007

 209

 Letni program športa Občine Domžale za leto 2007

 8/2007

 219

 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2007

 8/2007

 226

 Sklep o postopku priprave in sprejema Razvojne strategije Občine Domžale in postopku imenovanja Programskega odbora

 8/2007

 232

 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 8/2007

 239

 Sklep o sprejemu cene odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

 8/2007

 245

 Program oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Domžale (pdf)

 9/2007

 248

 Sklep o sprejemu cene zbiranja odvoza in predelave organskih odpadkov iz gospodinjstev

 9/2007

 253

 Sklep o sprejemu cene odvoza in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

 9/2007

 253

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale (pdf)

 9/2007

 256

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park - sever (pdf)

 10/2007

 265

 Odlok o razglasitvi Šumberka za gozd s posebnim namenom (pdf)

 10/2007

 275

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2007

 10/2007

 282

 Sklep o sprejemu Investicijskega programa – hale komunalnega centra Domžale večnamenska dvorana za športne in kulturne prireditve: izgradnja južne tribune ob HKC in vzhodni severni objekt HKC

 10/2007

 316

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne (pdf)

 11/2007

 321

 Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje

 11/2007

 331

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za volitve predsednika Republike Slovenije (pdf)

 11/2007

 334

 Sklep o izrabi časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in drugih predlagateljev za volitve predsednika Republike Slovenije

 11/2007

 342

 Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2007

12/2007

 343

 Ugotovitveni sklep o višini sejnin (nove sejnine 5/2008)

12/2007

362

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale (pdf) prenehal veljati

 13/2007

 365

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda »Vrtec Domžale«

 13/2007

 389

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda »Vrtec Urša«

 13/2007

 390

 Odlok o proračunskem skladu za vrtce  14/2007  397
 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nakup nepremičnin  14/2007  399
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008  14/2007  401
 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2008 na območju Občine Domžale  14/2007

 401

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Občine Domžale za leto 2008  14/2007  402
 Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale

 15/2007

 414

 Sklep v zvezi z začasnimi ukrepi na področju odlaganja odpadkov v Občini Domžale

 15/2007

 416