Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2007 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Odločba Ustavnega sodišča k Odloku o ureditvenem načrtu Območja D-21/1 Športni park – sever

 2/2007

 22

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park-sever - ponovno druga obravnava

 3/2007

 27

 Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornje Jarše - sever

 6/2007

 177

 Program priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Domžale

 6/2007

 180

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo povezovalne ceste med Šolsko ulico in križiščem Perkove in Jarške ceste – prva obravnava

 7/2007

 185

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park - sever (pdf)

 10/2007

 265

 Odlok o razglasitvi Šumberka za gozd s posebnim namenom (pdf)

 10/2007

 275

 Sklep o predstavitvi strokovnih zasnov za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje D1/2 in D1/4 – Domžale center

 10/2007

 317

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale – prva obravnava

12/2007

356

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center - prva obravnava

12/2007

357

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Novi Dragomelj 1 – prva obravnava

 13/2007

 392

 Sklep o sprejemu obvezne razlage 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale

 14/2007

 403

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ – PROGRAMI OPREMLJANJA    
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008  14/2007  401
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o sprejemu Informacije o stanju na področju odlaganja odpadkov v Občini Domžale

 7/2007

 186

 Sklep o sprejemu cene odvoza blata iz greznic in malih komunalnih cistilnih naprav

 8/2007

 245

 Sklep o sprejemu Programa oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Domžale

 9/2007

 247

 Program oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Domžale (pdf)

 9/2007

 248

 Sklep o sprejemu cene zbiranja, odvoza in predelave organskih odpadkov iz gospodinjstev

 9/2007

 253

 Sklep o sprejemu cene odvoza in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

 9/2007

 253

 Sklep o sprejemu Informacije o stanju na področju odlaganja odpadkov v Občini Domžale

 9/2007

 254

 Sklep v zvezi z začasnimi ukrepi na področju odlaganja odpadkov v Občini Domžale

 15/2007

 416

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 1/2007

 10

 Sklep o seznanitvi z zaključki Prometne študije Občine Domžale

 3/2007

 28

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik v letu 2006

 8/2007

 242

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik na območju Občine Domžale za leto 2006

 8/2007

 243

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju podjetja ICJ v letu 2006

 8/2007

 243

 Sklep o sprejemu Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - prva obravnava

12/2007

355

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2008 na območju Občine Domžale

 14/2007

 401

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Občine Domžale za leto 2008

 14/2007

 402

     
 CESTE – CESTNA PROBLEMATIKA – PROMET    
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale (pdf) prenehal veljati

 13/2007

 365

 Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale

 15/2007

 414

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
     
 SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

 3/2007

 29

 Sklep o sprejemu Cene za pomoč družini na domu

 4/2007

 37

 Načrt za postopno uveljavljanje in zagotavljanje javne službe za pomoč družini na domu v Občini Domžale do leta 2010 (pdf)

 7/2007

 188

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnih zavodov v letu 2006 na področju družbenih dejavnosti katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občine Domžale

 8/2007

 241

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o imenovanju Sveta Javne zdravstvene službe

 2/2007

 20

 Sklep o sprejemu Informacije o delu Zdravstvenega doma Domžale in koncesionarjev v letu 2006

 8/2007

 241

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne (pdf)

 11/2007

 321

     
 KULTURA – KULTURNI DOM    
 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2007

 8/2007

 226

 Sklep o določitvi direktorja Knjižnice Domžale v plačilni razred

 9/2007

 264

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o prenehanju poslovanja Skupnosti osnovnih šol

 1/2007

 7

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Domžale

 4/2007

 31

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Urša.

 4/2007

 34

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dob

 8/2007

 199

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Domžale

 8/2007

 201

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Venclja Perka

 8/2007

 202

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

 8/2007

 204

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rodica

 8/2007

 205

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preserje pri Radomljah

 8/2007

 206

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragomelj

 8/2007

 207

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

 8/2007

 208

 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 8/2007

 239

 Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin

 8/2007

 240

 Sklep o sprejemu Informacije o stanju kapacitet na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v Občini Domžale

 9/2007

 254

 Sklep o določitvi ravnateljice Vrtca Urša v plačilni razred

12/2007

363

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Domžale

 13/2007

 389

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Urša

 13/2007

 390

 Sklep o sprejemu Investicijskega programa Izgradnje vzhodne tribuna na stadionu v Domžalah – prva faza

 15/2007

 417

     
 ŠPORT    
 Letni program športa Občine Domžale za leto 2007

 8/2007

 219

 Sklep o sprejemu Investicijskega programa – Hale komunalnega centra Domžale večnamenska dvorana za športne in kulturne prireditve: izgradnja južne tribune ob HKC in vzhodni servisni objekt HKC

 10/2007

 316

 Sklep o sprejemu dopolnjenega Investicijskega programa za izgradnjo južne tribune in vzhodni servisni objekt Hale komunalnega centra

12/2007

360

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
     
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu informacije o začasnem financiranju javne porabe v Občini Domžale za leto 2007

 1/2007

 11

 Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2007 – prva obravnava

 2/2007

 13

 Sklep o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Proračuna Občine Domžale za leto 2007, v obdobju od 01. 04. 2007 do sprejema Proračuna za leto 2007

 3/2007

 30

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2007 (pdf)

 5/2007

 41

 Uradni popravek Odloka o Proračunu Občine Domžale v letu 2007

 7/2007

 198

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2007

 10/2007

 282

 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2006

 10/2007

 283

 Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2007

12/2007

343

 Sklep o prenehanju Proračunskega sklada gasilska motorna lestev

12/2007

360

 Sklep o sprejemu Odloka o proračunskem skladu za vrtce – prva obravnava

 13/2007

 391

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nakup nepremičnin – prva obravnava

 13/2007

 392

 Odlok o proračunskem skladu za vrtce  14/2007  397
 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nakup nepremičnin  14/2007  399
 Sklep o sprejemu Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 – prva obravnava

 15/2007

 413

 Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju od 01. 01. 2008 do 31. 03. 2008.

 15/2007

 418

     
 GOSPODARSTVO    
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Domžale

 8/2007

 209

 Sklep o sprejemu razglasitve Občine Domžale za območje brez gensko spremenjenih organizmov

 8/2007

 244

     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitve statusa javnega dobra                                                               

 13/2007

 393

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
     
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije

 1/2007

 1

 Sklep o imenovanju Odbora za finance in premoženje

 1/2007

 2

 Sklep o imenovanju Odbora za komunalne dejavnosti in infrasturkturo

 1/2007

 2

 Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

 1/2007

 3

 Sklep o imenovanju Odbora za kulturo, šport in dejavnosti društev

 1/2007

 4

 Sklep o imenovanju Odbora za prostor

 1/2007

 4

 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo

 1/2007

 5

 Sklep o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko

 1/2007

 5

 Sklep o imenovanju Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve

 1/2007

 6

 Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Domžale

 1/2007

 6

 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe

 2/2007

 14

 Sklep o imenovanju Odbora za varstvo okolja

 2/2007

 14

 Sklep o razrešitvi člana Odbora za družbene dejavnosti in imenovanju novega člana

 13/2007

 396

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA – OBČINE    
 Sklep o imenovanju občine v organe javnih zavodov

 2/2007

 15

 Sklep o imenovanju Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale

 2/2007

 19

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v svet Osnovne šole Dragomelj

 9/2007

 264

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale

12/2007

363

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet zavoda Mestne lekarne

12/2007

364

 Sklep o razrešitvi člana Sveta zavoda Osnovne šole Domžale in imenovanju novega člana                 

 13/2007

 396

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Domžale

4/2007

 40

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale (pdf)

 9/2007

 256

 Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili nadzornega odbora o nadzornem pregledu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2005, Proračunske postavke 8207-Kulturni dom Franca Bernika Domžale v letu 2005, Poslovanju športnega parka Ihan in Poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Domžale v mandatnem obdobju od 2002-2006

 10/2007

 317

 Sklep o Letnem programu dela nadzora Nadzornega odbora Občine Domžale

 10/2007

 318

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2007

 1/2007

 9

 Sklep o sprejemu temeljnih izhodišč za pripravo Razvojne strategije Občine Domžale in prostorskih dokumentov Občine Domžale

 8/2007

 231

 Sklep o postopku priprave in sprejema Razvojne strategije Občine Domžale in postopku imenovanja Programskega odbora

 8/2007

 232

 Sklep o imenovanju Programskega odbora za pripravo Razvojne strategije v Občini Domžale

 9/2007

 255

 Sklep o izdaji mnenja občinskega sveta do vladnega predloga območij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži

 10/2007

 316

 Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2007

 10/2007

 319

 Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije

12/2007

358

 Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije

12/2007

359

 Ugotovitveni sklep o višini sejnin (nove sejnine 5/2008)

12/2007

362

 Sklep o izdaji mnenja Občinskega sveta Občine Domžale do vladnega predloga pokrajinske zakonodaje

 15/2007

 414

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2008

 15/2007

 419

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu Programa proslav in prireditev občinskega pomena

 2/2007

 21

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2007

 4/2007

 38

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale

 1/2007

 11

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale

 1/2007

 12

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dob

 2/2007

 21

 Sklep o sprejemu stališč do osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin

 7/2007

 187

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Urša

 7/2007

 197

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Urša

 7/2007

 198

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Rodica

 8/2007

 246

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo

 8/2007

 246

 Sklep o sprejemu informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dragomelj

12/2007

364

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 VOLITVE    
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah v letu 2006

 1/2007

 8

 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

 2/2007

 15

 Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje

 11/2007

 331

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za volitve predsednika Republike Slovenije (pdf)

 11/2007

 334

 Sklep o izrabi časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in drugih predlagateljev za volitve predsednika Republike Slovenije

 11/2007

 342

 Sklep o številu elektorskih mest, ki pripadajo posamezni svetniški skupini za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2007

12/2007

361

 Sklep o izvolitvi elektorjev Občine Domžale v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 21. novembra 2007

 13/2007

 394

 Sklep o izvolitvi kandidata na volitvah člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, ki bodo dne 21. novembra 2007

 13/2007

 395

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Krtina

 14/2007

 405

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Radomlje

 14/2007

 406

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Dob

 14/2007

 406

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Venclja Perka

 14/2007

 407

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Simona Jenka

 14/2007

 407

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Slavka Šlandra

 14/2007

 408

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

 14/2007

 408

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Homec - Nožice

 14/2007

 409

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata

 14/2007

 409

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Rova

 14/2007

 410

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Preserje

 14/2007

 410

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Jarše - Rodica

 14/2007

 411

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Ihan

 14/2007

 411

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o imenovanju organov Glasila Slamnik

2/2007

18

 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju Javnega glasila »Slamnik« za leto 2006

 8/2007

 244

 Sklep o razrešitvi članov uredništva Glasila »Slamnik« in imenovanju novih članov

 13/2007

 395

 Sklep o sprejemu ocene varnosti na območju Občine Domžale

 14/2007

 404