Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2006 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj  2/2006  17
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno- varstvenega zavoda »Vrtec Urša«  2/2006  26
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno- varstvenega zavoda »Vrtec Domžale«  2/2006  28
 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Domžale  2/2006  30
 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje  2/2006  38
 Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (pdf)

 4/2006

 177

 Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne Občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj

 4/2006

 192

 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Podružnična šola Ihan

 5/2006

 195

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Domžale

 5/2006

 197

 Sklep o sprejemu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava

 5/2006

 201

 Letni program športa Občine Domžale za leto 2006

 5/2006

 201

 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2005

 5/2006

 208

 Sklep o sprejemu stroškov distribucije zemeljskega plina za leto 2006 in tarifnega sistema

 5/2006

 213

 Sklep o sprejemu cene storitve programa pomoč družini na domu

 5/2006

 214

 Program priprave občinskega lokacijskega načrta za severni del območja V 10/2 Žito – jedro in vhodni del območja V10/3

 5/2006

 217

 Odlok o razglasitvi Dvorca Črnelo in Parka Dvorca Črnelo za kulturni spomenik lokalnega pomena

 6/2006

 252

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 6/2006

 254

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica

 7/2006

 275

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale

 7/2006

 277

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Venclja Perka

 7/2006

 278

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale

 7/2006

 280

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale - prenehal veljati - nov odlok 13/2007 (pdf)

 7/2006

 282

 Odlok o razveljavitvi Odloka o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

 7/2006

 305

 Sklep o ustanovitvi sveta Javne zdravstvene službe v Občini Domžale

 7/2006

 307

 Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obvozno cesto Vir (Odlok objavljen v Uradnem vestniku Občine Domžale 9/01)

 7/2006

 309

 Spremembe in dopolnitve Programa priprave sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Domžale  8/2006  311
 Spremembe in dopolnitve Programa priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitev 2006 – sprememba načina urejanja na območju V7/1 – Helios  8/2006  312
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekreacijski park Češenik (pdf)

 9/2006

 315

 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje OLN Rekreacijski park Češenik v Občini Domžale (pdf)

 9/2006

 335

 Program opremljanja za Rekreacijski park Češenik v Občini Domžale (pdf)

 9/2006

 339

 Dodatna sklepa k Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu za Rekreacijski park Češenik

 9/2006

 351

 Sklep o obvezni razlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale v delu, ki se nanaša na določitev in v delu, ki določa način izračuna faktorja FSI za mansardo, kjer je obodni zid višji od 1,2 m

 9/2006

 355

 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 9/2006

 357

 Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje D1/2 ter sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje D1/4 Vele.

 10/2006

 362

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Poslovno cono Želodnik (pdf)

 13/2006

 389

 Odlok o Programu opremljanja za območje »Poslovne cone Želodnik«

 13/2006

 436

 Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2006

 14/2006

 467

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

 14/2006

 468

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitev 2006-sprememba načina urejanja na območju V 7/1 Helios

 14/2006

 469

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (pdf)

 14/2006

 471

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Preserje ob Bistrici – JUG (pdf)

 14/2006

 484

 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju urejanja Preserje ob Bistrici – JUG (pdf)

 14/2006

 507

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda – »Center za mlade« Domžale

 14/2006

 550

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2007

 14/2006

 552

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

 14/2006

 553

 Uradni popravek Sklepa o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Dob 

 14/2006

 557

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (pdf)

 15/2006

 588