Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2006 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Program priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto med Šolsko ulico in križiščem Perkove in Jarške ulice

 1/2006

 3

 Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja D 11 pokopališče

 1/2006

 7

 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Domžale-uradno prečiščeno besedilo

 1/2006

 11

 Sklep o sprejemu Odloka o razglasitvi Dvorca Črnelo in parka Dvorca Črnelo za kulturni spomenik lokalnega pomena. – 1. obravnava

 2/2006

 30

 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Domžale, dopolnitev 2006 – sprememba načina urejanja na območju V 7/1 – Helios

 2/2006

 39

 Odlok o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah (pdf)

 4/2006

 177

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Preserje ob Bistrici-Jug – prva obravnava

 5/2006

 200

 Program priprave občinskega lokacijskega načrta za severni del območja V 10/2 Žito – jedro in vhodni del območja V10/3

 5/2006

 217

 Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obvozno cesto Vir

 7/2006

 309

 Spremembe in dopolnitve Programa priprave sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Domžale

 8/2006

 311

 Spremembe in dopolnitve Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitev 2006 – sprememba načina urejanja na območju V7/1 – Helios

 8/2006

 312

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekreacijski park Češenik (pdf)

 9/2006

 315

 Dodatna sklepa k Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu za Rekreacijski park Češenik

 9/2006

 351

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitev 2006 – sprememba načina urejanja na območju V 7/1 Helios – prva obravnava

 9/2006

 352

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Domžale – prva obravnava

 9/2006

 353

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir – prva obravnava

 9/2006

 354

 Sklep o obvezni razlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale v delu, ki se nanaša na določitev in v delu, ki določa način izračuna faktorja FSI za mansardo, kjer je obodni zid višji od 1,2 m

 9/2006

 355

 Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje D1/2 ter sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje D1/4 Vele.

 10/2006

 362

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Poslovno cono Želodnik (pdf)

 13/2006

 389

 Odlok o Programu opremljanja za območje »Poslovne cone Želodnik« in program komunalnega opremljanja poslovne cone Želodnik

 13/2006

 436

 K sporejemu odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Želodnik in odloka o programu opremlajanja za območje poslovne cone Želodnik

13/2006

465

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

14/2006

468

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitev 2006-sprememba načina urejanja na območju V 7/1 Helios

14/2006

469

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (pdf)

 14/2006

 471

 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Preserje ob Bistrici – JUG (pdf)

 14/2006

 484

 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja Preserje ob Bistrici–JUG in program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja Preserje ob Bistrici–JUG(pdf)

 14/2006

 507

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za severni del območja V 10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V 10/3 – prva obravnava

 14/2006

 550

 Sklep o sprejemu Odloka o razglasitvi Šumberka za gozd s posebnim namenom – prva obravnava

 14/2006

 551

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ – PROGRAMI OPREMLJANJA    
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje OLN Rekreacijski park Češenik v Občini Domžale (pdf) in Program opremljanja za Rekreacijski park Češenik v Občini Domžale (pdf)

 9/2006

 335

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

 14/2006

 553

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Domžale

 2/2006

 30

 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 2/2006

 38

 Sklep o sprejemu stroškov distribucije zemeljskega plina za leto 2006 in tarifnega sistema

 5/2006

 213

 Sklep o sprejemu informacije o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale –Kamnik v letu 2005

 6/2006

 259

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju enot vodovod , kanalizacija, javna higiena in pogrebna dejavnost Javnega komunalnega podjetja Prodnik na območju Občine Domžale za leto 2005

 6/2006

 259

 Odlok o razveljavitvi Odloka o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

 7/2006

 305

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2007

 14/2006

 552

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2007 na območju občine Domžale

 14/2006

 554

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprava javne kanalizacije

 15/2006

 559

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (pdf)

 15/2006

 588

     
 CESTE – CESTNA PROBLEMATIKA – PROMET    
 Sklep o sprejemu informacije o prometni problematiki v Občini Domžale po izgradnji avtoceste skozi Občino Domžale in odprtju cestninske postaje v Krtini

 1/2006

 1

 Sklep o sprejemu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava

 5/2006

 201

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale - prenehal veljati - nov odlok 13/2007 (pdf)

 7/2006

 282

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu cene storitve programa pomoč družini na domu

 5/2006

 214

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 6/2006

 254

 Sklep o sprejemu poročila o socialni problematiki v Občini Domžale

 6/2006

 260

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale

 7/2006

 280

 Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v svet Centra za mlade Domžale

 9/2006

 358

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda – »Center za mlade« Domžale

 14/2006

 550

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne – 1. obravnava

 2/2006

 29

 Sklep o sprejemu informacije o delu Zdravstvenega doma Domžale in koncesionarjev v letu 2005

 7/2006

 306

 Sklep o ustanovitvi Sveta javne zdravstvene službe v Občini Domžale

 7/2006

 307

 Dodatni sklep k sklepu o ustanovitvi Sveta javne zdravstvene službe

 7/2006

 308

 Sklep o izdaji soglasja za izplačilo delovne uspešnosti za zaposlene v Mestnih lekarnah za leto 2006

 14/2006

 555

     
 KULTURA – KULTURNI DOM    
 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2006

 5/2006

 208

 Odlok o razglasitvi Dvorca Črnelo in Parka Dvorca Črnelo za kulturni spomenik lokalnega pomena

 6/2006

 252

 Sklep o določitvi direktorja Kulturnega doma Franca Bernika v plačilni razred

 14/2006

 557

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj

 2/2006

 17

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno- varstvenega zavoda »Vrtec Urša«

 2/2006

 26

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno- varstvenega zavoda »Vrtec Domžale«

 2/2006

 28

 Sklep o sprejemu investicijskega programa za izgradnjo prizidka – telovadnice in adaptacijo Podružnične šole Ihan

 4/2006

 190

 Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne Občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj

 4/2006

 192

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – prva obravnava

 5/2006

 199

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica, Osnovne šole Domžale in Osnovne šole Venclja Perka - 1. obravnava

 6/2006

 256

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju javnih zavodov v letu 2005 na področju družbenih dejavnosti katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občine Domžale

 6/2006

 257

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica

 7/2006

 275

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale

 7/2006

 277

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Venclja Perka

 7/2006

 278

 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 9/2006

 357

     
 ŠPORT    
 Sklep o določitvi direktorja Zavoda za šport Domžale v plačilni razred

 4/2006

 194

 Letni program športa Občine Domžale za leto 2006

 5/2006

 201

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Odlok o proračunu

 3/2006

 47

 Dodatni sklep k odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2006

 3/2006

 175

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Podružnična šola Ihan – I. obravnava

 4/2006

 190

 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Podružnična šola Ihan

 5/2006

 195

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Domžale

 5/2006

 197

 Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2005

 6/2006

 223

 Sklep o začetku postopka za zagotovitev sredstev za postavitev zapornic na železniškem prehodu v Depali vasi

 6/2006

 257

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2006

 7/2006

 263

 Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2006

 14/2006

 467

 Sklep o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za obdobje za leto 2007

19/2006

661

 

 

 

 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o sprejemu ukinitve statusa javnega dobra

 5/2006

 215

 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

 5/2006

 216

 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in dopolnitev načrta letnega programa prodaje nepremičnin za leto 2006

 9/2006

 356

 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  14/2006  555
     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Domžale

 19/2006

 655

 Sklep o potrditvi mandata župana Občine Domžale

 19/2006

 657

 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja

 19/2006

 657

 Sklep o prenehanju funkcije svetnika in poklicnem opravljanjem funkcije župana

 19/2006

 660

 Sklep o določitvi števila podžupanov Občine Domžale

 19/2006

 660

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA – OBČINE    
 Sklep o določitvi kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

 2/2006

 44

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili Nadzornega odbora v obdobju december 2005 – januar 2006

 2/2006

 37

 Sklep o seznanitvi občinskega sveta z letnim programom nadzorov za leto 2006

 5/2006

 215

 Sklep o seznanitvi občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzornem pregledu nad poslovanjem KS Dob v letu 2004 in izrabe namenskih sredstev Proračuna Občine Domžale za športni park Dob v letih 2004 in 2005

 5/2006

 216

 Sklep o sprejemu dokončnih poročil nadzornega odbora za obdobje od meseca februarja do avgusta 2006

 14/2006

 556

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o ustanovitvi Sveta ljubljanske urbane regije

 2/2006

 31

 Sklep o ustanovitvi Regionalnega Razvojnega sveta ljubljanske urbane regije

 2/2006

 33

 Dodatni sklep k ustanovitvi Sveta ljubljanske urbane regije in sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta ljubljanske urbane regije

 2/2006

 36

 Ugotovitveni sklep o povečanju sejnin

 18/2006

 653

 Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta

 19/2006

 658

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2006

 2/2006

 31

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2006

 4/2006

 191

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Domžale

 2/2006

 43

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice »Centra za mlade« Domžale

 6/2006

 262

 Sklep o sprejemu informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Dob

 9/2006

 359

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
     
 VOLITVE    
 Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale

 10/2006

 361

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za redne volitve občinskega sveta, župana in svetov krajevnih skupnosti v Občini Domžale

 11/2006

 365

 Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov

 11/2006

 371

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev občinskega sveta in volitve župana dne 22.oktobra 2006 v Občini Domžale

 12/2006

 373

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Dob

 12/2006

 378

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Simona Jenka Domžale

 12/2006

 379

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Slavka Šlandra Domžale

 12/2006

 380

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Venclja Perka Domžale

 12/2006

 381

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Dragomelj - Pšata

 12/2006

 382

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Homec - Nožice

 12/2006

 382

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Ihan

 12/2006

 383

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Jarše - Rodica

 12/2006

 383

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Krtina

 12/2006

 384

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Preserje

 12/2006

 385

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Radomlje

 12/2006

 385

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Rova

 12/2006

 386

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev Sveta krajevnih skupnosti Toma Brejca Vir

 12/2006

 386

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo predčasnih volitev članov svetov v krajevnih skupnostih v Občini Domžale

 12/2006

 387

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov svetov v krajevnih skupnostih v Občini Domžale – za invalide

 12/2006

 388

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov svetov v krajevnih skupnostih v Občini Domžale – glasovanje po pošti

 12/2006

 388

 Uradni popravek Sklepa o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Dob

 14/2006

 557

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Domžale za redne volitve župana

 16/2006

615

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Domžale na volitvah 22. oktobra 2006

 17/2006

621

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Občinskega sveta Občine Domžale na volitvah 22. oktobra 2006

 17/2006

 622

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Dob

 17/2006

 626

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata

 17/2006

 627

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Homec-Nožice

 17/2006

 628

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Ihan

 17/2006

 629

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Jarše - Rodica

 17/2006

 630

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Krtina

 17/2006

 631

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Preserje

 17/2006

 633

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Radomlje

 17/2006

 634

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Rova

 17/2006

 635

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

 17/2006

 636

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Simona Jenka

 17/2006

 637

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Slavka Šlandra

 17/2006

 638

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Sveta krajevne skupnosti Venclja Perka

 17/2006

 639

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Domžale – drugi krog – 12. november 2006

 18/2006

 641

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o sprejemu poročila
 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Javnega glasila Slamnik za leto 2005

 6/2006

 260

 Odločba Ustavnega sodišča o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 18/2006

 642