Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2005 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 Odlok o oskrbi s pitno vodo

 1/2005

 1

 Odlok o lokacijskem načrtu za območje D 1/4 - VELE

 1/2005

 16

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2005                             

 2/2005

 21

 Odlok o Knjižnici Domžale

 3/2005

 167

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje občine Domžale – dopolnitev 2003

 3/2005

 177

 Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere posojil za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Domžale

 3/2005

 179

 Metodologija izračuna maloprodajne cene zemeljskega plina

 3/2005

 183

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale

 3/2005

 187

 Sklep o sprejemu cene storitve programa pomoči družini na domu

 3/2005

 187

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

 4/2005

 191

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči spremembe in dopolnitve 14/2011

 4/2005

 194

 Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2005

 5/2005

 199

 Letni program športa občine Domžale za leto 2005

 5/2005

 205

 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale – uradno prečiščeno besedilo

 6/2005

 246

 Odlok o lokacijskem načrtu Škrjančevo zahod in Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju LN Škrjančevo zahod (pdf)

 7/2005

 259

 Dodatna sklepa k Odloku o lokacijskem načrt Škrjančevo zahod

 7/2005

 292

 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada prizidek k Osnovni šoli Dob

 7/2005

 292

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever (območje Induplati) – Spremembe in dopolnitve Programa komunalnega opremljanja območja »Industrijske cone Jarše« ZN Zgornje Jarše sever

 8/2005

 300

 Sklep o sprejemu povečanja cen programov vrtcev

 8/2005

 309

 

 Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Domžale (pdf)  10/2005  329
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)
 10/2005  343
 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale  10/2005  348
 Sklep o uvedbi poletni rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca za starša otroka in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin  10/2005  348
 Ugotovitveni sklep o povečanju sejnin  10/2005  352
 Odlok o spremembi območja naselij Hudo in Radomlje

 11/2005

 394

 

 Odlok o občinskih cestah

 12/2005

 405

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale

 12/2005

 423

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2006

 12/2005

 424

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2006 na območju občine Domžale

 12/2005

 425

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

 12/2005

 426

 Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale – Uradno prečiščeno besedilo (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 18/2004)

 12/2005

 427

 Program priprave lokacijskega načrta območje Preserje ob Bistrici – jug

 12/2005

 427

 Uradni popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občin Domžale – Uradno prečiščeno besedilo (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 18/2004) (pdf)

 12/2005

 432

 Odlok o združitvi in poimenovanju ulic v naselju Zaboršt in Vir

 13/2005

 435

 Sklep o sprejemu povečanja cen programov vrtcev

 13/2005

 438

 Odredba o začasni razglasitvi za spomenik

 13/2005

 441