Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2005 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Odlok o lokacijskem načrtu za območje D 1/4 - VELE

 1/2005

 16

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje občine Domžale – dopolnitev 2003

 3/2005

 177

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Poslovno cono Želodnik – prva obravnava

 4/2005

 192

 Odlok o lokacijskem načrtu Škrjančevo zahod in Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju LN Škrjančevo zahod (pdf)

 7/2005

 259

 Dodatna sklepa k Odloku o lokacijskem načrt Škrjančevo zahod

 7/2005

 292

 Dodatna sklepa k sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem območju Zgornje Jarše sever (območje Induplati)

 8/2005

 299

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever (območje Induplati) – Spremembe in dopolnitve Programa komunalnega opremljanja območja »Industrijske cone Jarše« ZN Zgornje Jarše sever

 8/2005

 300

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitve pokopališča v Radomljah – ponovno prva obravnava

 8/2005

 307

 Program priprave prostorskega reda občine Domžale

 9/2005

 313

 Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja D 21/1 športni park - sever

 9/2005

 318

 Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja novi Dragomelj 1

 9/2005

 323

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekreacijski park Češenik – prva obravnava

 10/2005

 346

 Odlok o spremembi območja naselij Hudo in Radomlje

 11/2005

 393

 Sklep o izdaji soglasja k Pismu o nameri izvedbe poslovne cone Želodnik

 11/2005

 394

 Sklep o sprejemu Informacije o poteku aktivnosti za pripravo razvojne strategije Občine Domžale in Strategije prostorskega razvoja Občine Domžale

 11/2005

 397

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje D 21/1 športni park – sever – prava obravnava

 12/2005

 422

 Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale – Uradno prečiščeno besedilo (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 18/2004)

 12/2005

 427

 Program priprave lokacijskega načrta območje Preserje ob Bistrici – jug

 12/2005

 427

 Uradni popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občin Domžale – Uradno prečiščeno besedilo (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 18/2004) (pdf)

 12/2005

 432

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ -  PROGRAMI OPREMLJANJA    
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale – uradno prečiščeno besedilo

 6/2005

 246

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

 12/2005

 426

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o sprejemu Informacije o stanju na področju odlaganja odpadkov v občini Domžale

 12/2005

 426

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Odlok o oskrbi s pitno vodo

 1/2005

 1

 Sklep o sprejemu Informacije o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom in obnove komunalnih vodov

 1/2005

 18

 Sklep o višini povračila za priklop na plinovodno omrežje

 1/2005

 19

 Sklep o sprejemu Metodologije izračuna maloprodajne cene zemeljskega plina

 3/2005

 183

 Metodologija izračuna maloprodajne cene zemeljskega plina

 3/2005

 183

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale                      

 3/2005

 187

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik

 5/2005

 212

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju enot vodovod, kanalizacija in javna higiena JKP Prodnik na območju občine Domžale

 5/2005

 212

 Sklep o sprejemu Informacije o sanacijskem programu čiščenja industrijske odpadne vode v podjetju Količevo Karton

 5/2005

 213

 Sklep o sprejemu Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Domžale – prva obravnava

 8/2005

 308

 Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Domžale (pdf)

 10/2005

 329

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale

 10/2005

 348

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale

 12/2005

 423

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2006

 12/2005

 424

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2006 na območju občine Domžale

 12/2005

 425

     
 IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
 Odlok o združitvi in poimenovanju ulic v naselju Zaboršt in Vir

 13/2005

 435

     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o izdaji soglasja za prodajo poslovne stavbe na Kolodvorski 8 v Domžalah

 8/2005

 310

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 1/2005

 14

 Dodatni Sklep k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 1/2005

 15

 Sklep o sprejemu Odloka o občinskih cestah – prva obravnava

 11/2005

 394

 Odlok o občinskih cestah

 12/2005

 405

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 SPLOŠNO  
 Sklep o sprejemu cene storitve programa pomoči družini na domu

 3/2005

 187

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

 4/2005

 191

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev – prva obravnava

 4/2005

 193

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči spremembe in dopolnitve 14/2011

 4/2005

 194

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju javnih zavodov v letu 2004 na področju družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale

 6/2005

 255

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 10/2005

 343

 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale v letu 2004

 6/2005

 256

 Sklep o sprejemu Sklepa o možnostih dodelitve novih koncesij na področju zobozdravstva odraslih v okviru obstoječe javne mreže

 10/2005

 349

     
 KULTURA - KULTURNI DOM, KNJIŽNICA    
 Odlok o Knjižnici Domžale                                                         

 3/2005

 167

 Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2005

 5/2005

 199

 Sklep o sprejemu Informacije o dejavnosti Knjižnice Domžale v novih pogojih dela

 8/2005

 311

 Sklep o sprejemu Informacije o možnostih in pogojih bodoče rabe sedanjih prostorov Knjižnice Domžale

 8/2005

 311

 Sklep o sprejemu srednjeročnega programa delovanja knjižnice Domžale za obdobje 2006-2009

 13/2005

 439

 Odredba o začasni razglasitvi za spomenik

 13/2005

 441

 Sklep o določitvi direktorja Knjižnice Domžale v plačilni razred (popravek 9/2007)

 13/2005

 443

 Sklep o določitvi direktorja Kulturnega doma Franca Bernika v plačilni razred

 13/2005

 444

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o sprejemu novelacije Investicijskega programa za adaptacijo in dozidavo Osnovne šole Dob – prva faza

 8/2005

 308

 Sklep o sprejemu povečanja cen programov vrtcev

 8/2005

 309

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragomelj – prva obravnava

 10/2005

 346

 Sklep o uvedbi poletni rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca za starša otroka in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin

 10/2005

 348

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v občini Domžale

 10/2005

 350

 Sklep o sprejemu Odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtca Domžale in vrtca Urša – prva obravnava  13/2205  437
 Sklep o sprejemu povečanja cen programov vrtcev  13/2005  438
 Sklep o določitvi direktorja javnega zavoda Center za mlade v plačilni razred  13/2005  443
 Sklep o določitvi ravnateljice Vrtca Domžale v plačilni razred  13/2005  444
 Sklep o določitvi ravnateljice Vrtca Urša v plačilni razred  13/2005  445
     
 ŠPORT    
 Letni program športa občine Domžale za leto 2005

 5/2005

 205

 Sklep o določitvi direktorja Zavoda za šport Domžale v plačilni razred

 13/2005

 445

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2005                             

 2/2005

 21

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada »Prizidek k Osnovni šoli Dob« - prva obravnava

 4/2005

 193

 Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2004

 6/2005

 215

 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada prizidek k Osnovni šoli Dob

 7/2005

 292

 Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2005  11/2005  353
 Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2006 – prva obravnava

 13/2005

 436

 Sklep o sprejemu informacije o sprejetem sklepu o začasnem financiranju proračuna Občine Domžale za leto 2006

 13/2005

 440

 Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Domžale za leto 2006, v obdobju od 01.01. 2006 do 31.03.2006

 13/2005

 440

     
 GOSPODARSTVO    
 Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere posojil za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Domžale  3/2005  179
     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
 Sklep o sprejemu vsebine Kupoprodajne pogodbe za zemljišča v lasti Občine za izgradnjo Klinike v Domžalah

 7/2005

 294

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

 1/2005

 19

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o razrešitvi članice Odbora za stanovanjsko politiko in imenovanju novega člana

 10/2005

 351

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o razrešitvi člana Sveta Osnovne šole Venclja Perka in imenovanje novega člana

 4/2005

 198

 Sklep o imenovanju predstavnika občine v Regionalni razvojni svet

 5/2005

 214

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o seznanitvi z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja Mladinskega kulturnega centra AKUMULATOR v letu 2003

 4/2005

 197

 Sklep o seznanitvi z Letnim programom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2005

 4/2005

 198

 Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili nadzornega odbora v obdobju maj-september 2005

 11/2005

 398

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu Sklepa o vključitvi v pripravo regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 in zagotavljanju sredstev

 4/2005

 195

 Sklep o sprejemu Pograma dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2005

 8/2005

 312

 Sklep o sprejemu predloga za začetek postopka za ustanovitev Mestne občine Domžale

 10/2005

 347

 Ugotovitveni sklep o povečanju sejnin

 10/2005

 352

 Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2006

 13/2005

 439

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu Programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2005

 4/2005

 195

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2005

 4/2005

 196

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Mestne Lekarne

 10/2005

 350

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
     
 VOLITVE    
     
 5. INFORMIRANJE    
 Uradni popravek Uradnega vestnika štev. 17 in 18 iz leta 2004

 1/2005

 20

 Protestna izjava v zvezi z gradnjo cestninske postaje v Krtini

 3/2005

 188

 Sklep o sprejemu Informacije o varnostni oceni občine Domžale za leto 2004

 6/2005

 254

 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju javnega glasila Slamnik v letu 2004

 7/2005

 298

 Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi 18. člena Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij in 4. odst. 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in Prostorskih sestavin Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996

 11/2005

 399