Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2004 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje in obveščanje  1/2004  5
 Uradni popravek Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale  1/2004  8
     
 Pravilnik o obrazcu vloge za uvrstitev na seznam za vrnitev sofinancerskih sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje  2/2004  12
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Domžale  2/2004  14

 

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2004  3/2004  20
 Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Občine Domžale  3/2004  53
 Program priprave lokacijskega načrta Škrjančevo-zahod s komasacijo  3/2004  56
 Program priprave lokacijskega načrta Želodnik s komasacijo  3/2004  60
 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje  3/2004  65

 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov  4/2004  69
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje Občine Domžale  5/2004  73
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest"  5/2004  104
 Letni program športa Občine Domžale za leto 2004     5/2004  112
 Sklep o sprejemu cene storitve programa pomoči družini na domu  5/2004  121

 

 Sklep o sprejemu informacije o dosedanjih in bodočih aktivnostih pri prenovi kompleksa SPB 1  6/2004  123
 Odlok o lokacijskem načrtu za območje Š 5/1 - Ob Mlinščici - sever (Klinika Domžale) in Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje Š 5/1 Ob mlinščici - sever (Klinika Domžale)  7/2004  130
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)
 7/2004  166
 Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2003  8/2004  171
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Domžale  8/2004  205
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Urša  8/2004  207
 Program kulture občine Domžale za obdobje 2004-2007  8/2004  209
 Odlok o štipendiranju v občini Domžale                                          

 9/2004

 303

 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Domžale

 13/2004

 343

 Odlok o spremembi Odloka o postopkih in načinu povračil sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Domžale

 13/2004

 350

 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju lokacijskega načrta Želodnik

 13/2004

 351

 Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale  14/2004  359
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem  14/2004  361
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem  14/2004  361
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o turistični taksi v občini Domžale  14/2004  362
 Sklep o določitvi višine turistične takse za območje občine Domžale                 14/2004  362
 Sklep o sprejemu povečanja cen programov vrtcev  14/2004  363
 Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti  14/2004  365

 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (pdf)  15/2004  379
 Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2004  15/2004  467
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale  15/2004  495
 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2005 na območju občine Domžale  15/2004  497
 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2005  15/2004  498
 Ugotovitveni sklep o povečanju sejnin  15/2004  500
 STATUT OBČINE DOMŽALE – prečiščeno besedilo  16/2004  503
 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada gasilska motorna lestev  17/2004  543
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005  17/2004  546
 Sklep o sprejemu maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale  17/2004  546
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (Uradno prečiščeno besedilo) (pdf) (obvezna razlaga in uradni popravek 12/05, 14/06, 8/08 in 6/09)  18/2004  549