Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2004 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Domžale  2/2004  14
 Program priprave lokacijskega načrta Škrjančevo-zahod s komasacijo  3/2004  56
 Program priprave lokacijskega načrta Želodnik s komasacijo  3/2004  60

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje Občine Domžale - dopolnitev 2003

 5/2004  73
 Dodatni Sklep k Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje Občine Domžale – dopolnitev 2003  5/2004  103
 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu za območje Š 5/1 – Ob Mlinščici – sever (Klinika Domžale) in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje Š 5/1 – Ob Mlinščici - sever

 7/2004

 128

 Odlok o lokacijskem načrtu za območje Š 5/1 - Ob Mlinščici - sever (Klinika Domžale) in Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje Š 5/1 Ob mlinščici - sever (Klinika Domžale)

 7/2004

 130

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale – prva obravnava

 7/2004

 167

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu Škrjančevo-zahod – prva obravnava

 8/2004

 208

 Sklep o predstavitvi rezultatov druge urbanistične delavnice za ureditev širšega in ožjega mestnega središča

 10/2004

 319

 Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Domžale

 11/2004

 323

 Program priprave Lokacijskega načrta območja Rova -jug

 11/2004

 329

 Program priprave Lokacijskega načrta Rekreacijski park Češenik

 11/2004

 333

 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju lokacijskega načrta Želodnik  13/2004  351
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale  15/2004  379
 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu za območje D 1/4 VELE – ponovno prva obravnava  15/3004  496
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale - uradno prečiščeno besedilo (obvezna razlaga in uradni popravek 12/05, 14/06, 8/08 in 6/09)  18/2004  549
     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Sklep o seznanitvi občinskega sveta s primerjavo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča glede na spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002 in 2003  9/2004  315
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale  15/2004  495
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005  17/2004  546
     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o posredovanju zahteve ministru Janezu Kopaču

 10/2004

 322

 Sklep o sprejemu Informacije o izpolnjevanju obveznosti investitorja Centra Mercator, glede deponiranja gradbenih in drugih odpadkov ter ukrepov občinske uprave za varovanje občinskih cest, zaradi gradbiščnega prometa

 13/2004

 353

 Sklep o sprejemu Informacije o problematiki smradu in odvajanja industrijske odpadne vode iz tovarne Količevo Karton v Kamniško Bistrico

 13/2004

 354

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje in obveščanje

 1/2004

 5

 Pravilnik o obrazcu vloge za uvrstitev na seznam za vrnitev sofinancerskih sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje

 2/2004

 12

 Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

 3/2004

 65

 Odlok o spremembi Odloka o postopkih in načinu povračil sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Domžale

 13/2004

350

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2005 na območju občine Domžale  15/2004  497
 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2005  15/2004  498
 Sklep o sprejemu Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale – prva obravnava  17/2004  545
 Sklep o sprejemu maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale  17/2004  546
     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o sprejemu informacije o dosedanjih in bodočih aktivnostih pri prenovi kompleksa SPB 1

 6/2004

 123

 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

 14/2004

 361

 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

 14/2004

 361

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o seznanitvi z idejno rešitvijo odvijanja prometa na križišču cest
R 3-644 in R 2-447 v Domžalah
 2/2004  9
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest"  5/2004  104
 Sklep o sprejemu Informacije o izvedenih ukrepih pri gradnji avtoceste pododsek (Šentjakob-Krtina)

 9/2004

 314

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu cene storitve programa pomoči družini na domu  5/2004  121
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)  7/2004  166
 Sklep o sprejemu Odloka o štipendiranju v občini Domžale – prva obravnava  7/2004  168
 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju javnih zavodov v letu 2003 na področju družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale  8/2004  292
 

 

 

 KULTURA - KULTURNI DOM, KNJIŽNICA    
 Sklep o sprejemu Idejne zasnove poslovnega projekta Mestni muzej Domžale (MMD) in Slovenski muzej industrijskega razvoja (MIRUS)  1/2004  2
 Sklep o sprejemu predloga Programa kulture občine Domžale za obdobje 2004-2007  1/2004  3
 Sklep o sprejemu Informacije o delu zavoda Mladinski kulturni center AKUMULATOR v letu 2003 in plana za leto 2004  1/2004  3
 Uradni popravek Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale  1/2004  8
 Sklep o imenovanju direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale  5/2004  122
 Program kulture občine Domžale za obdobje 2004-2007  8/2004  209
 Letni izvedbeni Program kulture občine Domžale za leto 2004                                8/2004  271
 Sklep o podpori izvedbe oz. nadaljevanja projekta »PO POTEH DEDIŠČNE« dela SAVSKE RAVNI IN POSAVSKEGA HRIBOVJA

 13/2004

 355

 Sklep o sprejemu Razvojnega programa podeželja na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja za obdobje 2004-2008  15/2004  500
     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 2/2004

 9

 Sklep o sprejemu Informacije o predložitvi korigiranih finančnih planov Vrtca Domžale in Vrtca Urša ter ugotovljene lastne cene javnih vrtcev

 5/2004

 121

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Domžale

 8/2004

 205

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Urša

 8/2004

 206

 Sklep o izdaji soglasja k dopolnitvi Pogodbe o soustanoviteljstvu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Srednja šola Domžale« z novo organizacijsko enoto – Višja strokovna šola

 8/2004

 292

 Sklep o sprejemu Investicijskega programa za adaptacijo in dozidavo Osnovne šole Dob - prva faza

 9/2004

 313

 Odlok o štipendiranju v občini Domžale

 9/2004

 303

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v občini Domžale                          

 13/2004

 356

 Sklep o sprejemu povečanja cene programov vrtcev    14/2004  363
     
 ŠPORT    
 Letni program športa Občine Domžale za leto 2004

 5/2004

 112

 Sklep o sprejemu dopolnitve in razveljavitve Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena

 10/2004

 320

 Sklep o izdaji soglasja k nujnemu posegu na objektu in k pogodbi o prenosu investitorstva za obnovo Hale komunalnega centra na Košarkarski klub Domžale

 10/2004

 321

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu Informacije o sprejetem Sklepu o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2004

 1/2004

 5

 Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2004

 3/2004

 19

 Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2004

 3/2004

 20

 Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Občine Domžale

 3/2004

 53

 Sklep o sprejemu rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2004

 7/2004

 158

 Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2003                                     

 8/2004

 171

 Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2004

 9/2004

 295

 Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2004  15/2004  467
 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada gasilska motorna lestev  17/2004  543
 Sklep o sprejemu Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2005 – prva obravnava  17/2004  545
 Sklep o sprejemu Informacije o sprejetem Sklepu o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2005  17/2004  547
     
 GOSPODARSTVO    
 Sklep o sprejemu Poročila o delu Podjetniškega centra Domžale za obdobje od 01.09.2003 do 31.08.2004

 13/2004

 356

 Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale 

 14/2004

 359

     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
 Sklep o prodaji delnic Banke Domžale, ki jih ima v lasti Občina Domžale

 4/2004

 71

 Sklep o izdaji soglasja h Kupoprodajni pogodbi o nakupu prostorov za knjižnico v objektu Mercator center Domžale

 5/2004

 119

 Sklep o izdaji soglasja za prodajo delnic Banke Domžale, ki jih ima v lasti Občina Domžale  15/2004  499
     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o turistični taksi v občini Domžale            

 14/2004

 362

 Sklep o določitvi višine turistične takse za območje občine Domžale

 14/2004

 362

     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra                                                 

 9/2004

 313

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije svetnika

 8/2004

 293

 Sklep o razrešitvi člana Odbora za prostor in imenovanje novega člana                                 

 8/2004

 293

 Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Domžale

 9/2004

 318

 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije svetnice

 13/2004

 357

 Sklep o razrešitvi članice Odbora za varstvo okolja in Odbora za finance in premoženje in imenovanje novih članov

 13/2004

 358

 Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Domžale  14/2004  377
     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti                                             

 14/2004

 365

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in izdaja soglasja k imenovanju predstavnika ustanovitelja s strani županje  3/2004  66
 Sklep o imenovanju predstavnice Občine v Svet Vrtca Domžale  3/2004  67
 Sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v senat za reševanje pritožb na Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo  3/2004  68
 Sklep o imenovanju koordinatorice za enake možnosti  3/2004  68
 Sklep o razrešitvi predstavnika javnosti v Senatu za reševanje pritožb na Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo in imenovanje novega člana  8/2004  294
     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o sprejemu dokončnih poročil prejšnjega nadzornega odbora

 1/2004

 4

 Sklep o sprejemu dokončnih poročil nadzornega odbora o opravljenih nadzornih pregledih nad poslovanjem gospodarskih javnih služb

 7/2004

 169

 Sklep o seznanitvi z letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Domžale

 7/2004

 169

 Sklep o sprejemu Dokončnega poročila nadzornega odbora o opravljenem nadzornem pregledu nad razpolaganjem z občinskim premoženjem

 9/2004

 317

 Sklep o sprejemu Dokončnega poročila nadzornega odbora o opravljenem nadzornem pregledu Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2002

 10/2004

 320

 Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili nadzornega odbora sprejetimi v obdobju od junija 2004 do avgusta 2004

 14/2004

 364

 Sklep o seznanitvi z dokončnima poročiloma nadzornega odbora: Zaključni račun Občine Domžale za leto 2003; Pregled porabe proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2003 v javnem delu zavoda Vrtec Dominik Savio Karitas  17/2004  548
     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta Občine Domžale – prva obravnava

 1/2004

 1

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 4/2004

 69

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2004

 4/2004

 71

 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Domžale

 13/2004

 343

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2004

 13/2004

 357

 Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Domžale                                

 14/2004

 377

 Ugotovitveni sklep o povečanju sejnin

 15/2004

 500

 STATUT OBČINE DOMŽALE – uradno prečiščeno besedilo (Spremembe 7/2011)

 16/2004

 503

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2005

 17/2004

 547

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu Programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2004                     

 2/2004

 11

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2004

 5/2004

 118

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Domžale             

 8/2004

 294

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Roje

 9/2004

 317

 Sklep o izdaji soglasja k sodni poravnavi

 13/2004

 353

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 15/2004

 501

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
     
 VOLITVE    
 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

 6/2004

 123

 Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov

 7/2004

 127

 Postopek in seznam lokacij brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor

 12/2004

 337

 Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov

 12/2004

 341

 Sklep o izdaji soglasja s Pravili za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev za volitve v Državni zbor RS ter njihovih pšrogramov

 12/2004

 342

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju javnega glasila »Slamnik« za leto 2003

 9/2004

 316

 Sklep o razrešitvi člana Uredništva glasila »Slamnik« in imenovanje novega člana

 15/2004

 502