Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2003 Občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 Odlok o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale

 1/2003

 1

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v občinske organe in organe javnih zavodov in javnih podjetij

 1/2003

 14

 Odlok o izvrševanju Proračuna Občine Domžale

 3/2003

 18

 Uradni popravek Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - sever

 3/2003

 59

 Sklep o povračilu stroškov za priključitev na plinovodno omrežje

 3/2003

 60

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale

 4/2003

 62

 Sklep o sprejemu povečanja cene programov vrtcev

 4/2003

 145

 Letni program športa Občine Domžale za leto 2003

 4/2003

 147

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje D 20 nad Športnim parkom

 5/2003

 159

 Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale prenehal veljati

 5/2003

 222

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje D 20 nad Športnim parkom

 5/2003

 170

 Program opremljanja območja Zazidalnega načrta D 12 Bistra

 5/2003

 204

 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

 5/2003

 225

 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč prenehal veljati

 5/2003

 228

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 5/2003

 233

 Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zg. Jarše - sever

 5/2003

 236

 Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

 5/2003

 238

 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale (prenehal veljati, nov odlok 5/2008)

 6/2003

 282

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale«

 6/2003

 289

 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (preciščeno besedilo)

 6/2003

 291

 Uradni popravek Pravilnika o oddaji naročil male vrednosti

 6/2003

 304

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale

 7/2003

 305

 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj

 7/2003

 306

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči spremembe in dopolnitve 4/2005 in 14/2011

 7/2003

 307

 Sklep o sprejemu Regionalnega razvojnega programa ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006

 7/2003

 308

 Odlok o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale

 9/2003

 317

 Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 9/2003

 322

 Pravilnik o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale 

 9/2003

 326

 Navodilo za postopek ugotavljanja upravičenosti umirjanja prometa in kriterije za izbor ukrepov

 9/2003

 350

 Uradni popravek Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov

 9/2003

 356

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta otoka V7 - Helios Količevo

 10/2003

 385

 Program opremljanja stavbnoh zemljišč za del območja V7 - Helios Količevo - FC 14

 10/2003

 388

 Odlok o postopkih in načinu povračil sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Domžale

 10/2003

 405

 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prečiščeno besedilo) (prenehal veljati)

 10/2003

 407

 Statut Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

 10/2003

 415

 Uradni popravek objave Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2002

 10/2003

 429

 Odlok o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale

 11/2003

 433

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale

 12/2003

 449

 Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

 12/2003

 451

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2004 na območju občine Domžale

 12/2003

 452

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2004

 12/2003

 453

 Sklep o izdaji soglasja k določitvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - vodarine

 12/2003

 454

 Sklep o izdaji soglasja k določitvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih in padavinskih voda

 12/2003

 455

 Uradni popravek k Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale

 12/2003

 457