Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2003 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2003 – prva obravnava  3/2003

 55

 Uradni popravek Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - sever  3/2003

 59

 Sklep o sprejemu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale  4/2003

 61

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale  4/2003

 62 

 Sklep o določitvi območij predkupne pravice občine na nepremičninah v občini Domžale – prva obravnava  4/2003

 144

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D 120 – nad Športnim parkom s Programom opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje D 20 nad Športnim parkom  5/2003

 157

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje D 20 nad Športnim parkom  5/2003

 159

 Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale - prenehal veljati  5/2003

 222

 Obvestilo javnosti o javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za območje Š 5 ob Mlinščici – sever (Klinika Domžale)  5/2003

 227

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskega načrtu za območje Š5 ob Mlinščici – sever (Klinika Domžale) – prva obravnava  5/2003

 234

 Sklep o sprejemu Odloka o razglasitvi slamnikarske tovarne Domžale za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava

 6/2003

 296

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije – prva obravnava

 8/2003

 313

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta otoka V7 Helios Količevo in Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje V7 Helios Količevo – FC 14  10/2003

 384

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta otoka V7 - Helios Količevo  10/2003

 385

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja V7 - Helios Količevo - FC 14  10/2003

 388

 Odredba o začasni razglasitvi za spomenik  10/2003

 427

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Zgornje Jarše – sever (območje Induplati) – prva obravnava  11/2003

 444

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje D 20 nad Športnim parkom  5/2003

 170

 Sklep o sprejemu Programa opremljanja za območje Zazidalnega načrta D 12 - Bistra  5/2003

 203

 Program opremljanja območja Zazidalnega načrta D 12 Bistra  5/2003

 204

 Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zg. Jarše - sever  5/2003

 236

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale  7/2003

 305

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale  12/2003

 449

 Sklep k sprejemu Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale  12/2003

 450

 Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004  12/2003

 451

 Uradni popravek k Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale  12/2003

 457

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o razveljavitvi Sklepa o izdaji soglasja k Pogodbi o pogojih in načinu plačila rente  7/2003

 310

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o povračilu stroškov za priključitev na plinovodno omrežje  3/2003

 60

 Sklep o sprejemu Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč  5/2003

 227

 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč prenehal veljati  5/2003

 228

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale  5/2003

 233

 Sklep o sprejemu Odloka o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti občine Domžale – prva obravnava  6/2003

 297

 Sklep o sprejemu Dogovora o izvedbi posodobitve infrastrukturnih objektov v Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik

 7/2003

 310

 Sklep o sprejemu Informacije o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom

 8/2003

 316

 Odlok o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale

 9/2003

 317

 Navodilo za postopek ugotavljanja upravičenosti umirjanja prometa in kriterije za izbor ukrepov

 9/2003

 350

 Odlok o postopkih in načinu povračil sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Domžale

 10/2003

 405

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2004 na območju občine Domžale  12/2003

 452

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2004  12/2003

 453

 Sklep o izdaji soglasja k določitvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - vodarine  12/2003

 454

 Sklep o izdaji soglasja k določitvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih in padavinskih voda  12/2003

 455

     
 IMENOVANJA - PREIMENOVANJA ULIC    
     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

 5/2003

 225

 Sklep o dodelitvi subvencije Grilj Mileni za najem stanovanja

 7/2003

 311

 Sklep o zavrnitvi prošnje Klopčič Štefanije, Sušnik Daniela, Milič Silve in Rajšter Marije za izmeno dodelitev socialnega stanovanja v najem

 12/2003

 412

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale - prva obravnava

 4/2003

 144

 Sklep o sprejemu Informacije o izvedenih ukrepih pri gradnji avtoceste pododsek Šentjakob – Krtina

 8/2003

 315

 Sklep o sprejemu Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju upravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« prva obravnava

 11/2003

 445

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu cene storitve programa pomoči na domu  2/2003

 19

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev  4/2003

 139

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)
 4/2003

 139

 Sklep o sprejemu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči  4/2003

 142

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči spremembe in dopolnitve 7/2003, 4/2005 in 14/2011
 4/2003

 143

 Sklep o sprejemu cene storitve "osebna pomoč"  4/2003

 146

 Sklep o sprejemu popravka Sklepa o uskladitvi cene za pomoč družini na domu  4/2003

 146

 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Center za mlade« Domžale (spremembe 14/06 in 7/08)  6/2003

 290

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči spremembe in dopolnitve 4/2005 in 14/2011  7/2003  307
 Sklep o sprejemu poročil o poslovanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale  8/2003

 314

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 9/2003

 325

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v občini Domžale

 9/2003

 348

 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prečiščeno besedilo) (prenehal veljati)  10/2003

 407

 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda »Center za mlade Domžale«  10/2003

 413

     
 KULTURA - KULTURNI DOM, KNJIŽNICA    
 Sklep o podpori izvedbe oz. nadaljevanja projekta "Po poteh dediščine"

 3/2003

 58

 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Domžale

 6/2003

 298

 Sklep o sprejemu Odloka o Knjižnici Domžale – prva obravnava

 10/2003

 411

 Sklep o sprejemu Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale – prva obravnava                    

 10/2003

 412

 Odlok o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale

 11/2003

 433

 Sklep o sprejemu investicijskega programa za novogradnjo Knjižnice Domžale                                    

 11/2003

 445

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o sprejemu povečanja cene programov vrtcev

 4/2003

 145

 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest Vrtca »Urša«

 4/2003

 153

 Sklep o sprejemu Informacije o proučitvi možnosti diferenciranih cen programov v vrtcih                        

 6/2003

 290

 Sklep o sprejemu novelacije investicijskega programa za izgradnjo osnovne šole v Dragomlju

 9/2003

 346

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Domžale

 9/2003

 347

 Sklep o dolocitvi števila otrok v oddelkih vrtcev

 9/2003

 348

 Sklep o izdaji soglasja k spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Urša

 11/2003

 446

     
 ŠPORT    
 Odlok o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale

 1/2003

 1

 Sklep o sprejemu Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2003

 4/2003

 147

 Letni program športa Občine Domžale za leto 2003

 4/2003

 147

 Sklep o sprejemu Informacije o imenovanju Komisije za šport                                                                 

 4/2003

 155

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale«

 6/2003

 289

 Pravilnik o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale

 9/2003

 326

 Sklep o izdaji soglasja k Statutu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

 9/2003

 347

 Statut Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

 10/2003

 415

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu predloga Proračuna Občine Domžale za leto 2003 in predloga Odloka o izvrševanju Proračuna Občine Domžale – prva obravnava

 1/2003

 7

 Sklep o sprejemu Informacije o dopolnitvi Sklepa o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2003

 1/2003

 10

 Sklep o dopolnitvi Sklepa o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2003

 1/2003

 10

 Sklep o dopolnitvi Sklepa o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2003

 2/2003

 17

 Sklep o sprejemu Proračuna Občine Domžale za leto 2003 in Odloka o izvrševanju Proračuna Občine Domžale

 3/2003

 17

 Odlok o izvrševanju Proračuna Občine Domžale

 3/2003

 18

 Proračuna Občine Domžale za leto 2003

 3/2003

 23

 Sklep o sprejemu Informacije o sprejetem Sklepu o vključitvi nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov nastalih po sprejemu Proračuna Občine Domžale za leto 2002 iz naslova takse za obremenjevanje voda, v Proračun Občine Domžale za leto 2002

 4/2003

 153

 Sklep o vključitvi nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v Proračunu Občine Domžale za leto 2002  4/2003  154
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2003  4/2003  155
 Sklep o sprejemu Informacije o sprejetem Sklepu o vključitvi nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov nastalih po sprejemu proračuna Občine Domžale za leto 2002 iz naslova takse za obremenjevanje voda v Proračunu Občine Domžale za leto 2002

 4/2003

 156

 Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2002

 6/2003

 245

 Zaključni račun Proračuna Občine Domžale za leto 2002

 6/2003

 247

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj – prva obravnava

 6/2003

 296

 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj

 7/2003

 306

 Sklep o sprejemu sprememb Proračuna Občine Domžale za leto 2003 in o polletni seznanitvi občinskega sveta o prerazporeditvah proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe

 10/2003

 357

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Knjižnica Domžale – prva obravnava

 10/2003

 411

 Sklep o dodelitvi denarne pomoči iz rezervnega sklada Občine Domžale za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 2003 in poročilo o škodi, ki jo je povzročila suša na območju občine Domžale

 10/2003

 413

 Uradni popravek objave Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2002             

 10/2003

 429

 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Knjižnica Domžale

 11/2003

 442

 Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2004 – prva obravnava

 11/2003

 443

 Sklep o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2004

 11/2003

 447

     
 GOSPODARSTVO    
 Sklep o izdaji soglasja občinskega sveta k Pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta »Podjetniški center Domžale«

 7/2003

 309

     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
 Sklep o izdaji soglasja občinskega sveta k izvensodni poravnavi med Občino Domžale in Direkcijo Republike Slovenije za ceste

 1/2003

 12

 Sklep o izdaji soglasja k odpisu terjatev za najemnino za športno dvorano komunalnega centra Košarkarskemu klubu Helios Domžale

 6/2003

 300

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
     
 OSEBNI IN DRUGI PREJEMKI    
     
 DELITEV PREMOŽENJA    
     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Potrditvi statusa grajenega javnega dobra                                                           

 5/2003

 235

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 6/2003

 299

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 7/2003

 311

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 9/2003

 347

 Sklep o ukinitvi in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

 10/2003

 414

 Uradni popravek Sklepa o ukinitvi in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra /glej Ur. vestnik Občine Domžale, št. 10/02/

 11/2003

 448

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije svetnika

 5/2003

 243

 Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta Občine Domžale

 6/2003

 300

 Sklep o razrešitvi člana Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter imenovanju novega člana

 6/2003

 302

 Sklep o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in imenovanju novega člana

 12/2003

 456

 Sklep o razrešitvi dveh članov Odbora za stanovanjsko politiko in imenovanje novih članov

 12/2003

 457

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

 5/2003

 238

 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale (prenehal veljati, nov odlok 5/2008)

 6/2003

 282

 Uradni popravek Pravilnika o oddaji naročil male vrednosti                            

 6/2003

 304

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v občinske organe in organe javnih zavodov in javnih podjetij

 1/2003

 14

 Sklep o imenovanju odgovornega urednika – pomočnika odgovornega urednika, članov uredništva ter izdajateljskega sveta glasila Slamnik

 6/2003

 301

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Obcine Domžale

 6/2003

 302

 Sklep o seznanitvi Občinskega sveta z letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Domžale

 11/2003

 446

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 1/2003

 5

 Sklep o sprejemu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 1/2003

 7

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2003

 1/2003

 12

 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (preciščeno besedilo)

 6/2003

 291

 Sklep o sprejemu sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale – prva obravnava

 6/2003

 291

 Sklep o sprejemu Regionalnega razvojnega programa ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006

 7/2003

 308

 Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 9/2003

 322

 Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2003

 9/2003

 349

 Uradni popravek Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov

 9/2003

 356

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2003

 3/2003

 56

 Sklep o sprejemu Programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2003                    

 6/2003

 299

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Poklicne in strokovne šole Domžale

 3/2003

 59

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale

 5/2003

 243

 Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Domžale

 5/2003

 244

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

 5/2003

 244

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Venclja Perka

 6/2003

 303

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dob

 6/2003

 303

 Sklep o sprejemu Informacije o ukrepih za prilaganje dejavnosti Farme Ihan d.d. evropskim standardom

 9/2003

 346

 Sklep o sprejemu Informacije o ugotovitvah revizije in mnenju revizorjev Računskega sodišča o poslovanju Občine Domžale v letu 2001

 9/2003

 349

 Sklep o izdaji soglasja k Družbeni pogodbi Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.

 10/2003

 412

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Domžale

 12/2003

 456

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
     
 VOLITVE    
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za leto 2002                           

 1/2003

 8

 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale

 1/2003

 13

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju javnega glasila Slamnik za leto 2002                           

 6/2003

 299