Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2002 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 Odlok o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasi

 2/2002

 17

 Sklep o sprejemu Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2002

 2/2002

 27

 Odlok o izvrševanju Proračuna Občine Domžale

 3/2002

 34

 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale

 5/2002

 77

 Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (prenehal veljati)

 5/2002

 88

 Odlok o razveljavitvi Pravilnika o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim

 5/2002

 92

 Sklep o sprejemu dodatnih pogojev in kriterijev za izdajo soglasja za prepis učencev iz šolskih okolišev drugih občin v osnovne šole v občini Domžale

 5/2002

 94

 Odlok o postopkih prijave škode in denarni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

 7/2002

 113

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale

 7/2002

 118

 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale

 9/2002

 162

 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 9/2002

 170

 Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002, za območje urejanja D 1/2 Center

 9/2002

 172

 Program priprave ureditvenega načrta območja D 1/4 - VELE

 9/2002

 173

 Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002

 9/2002

 177

 Sklep o sprejemu cene izvajanja Programa pomoči na domu

 9/2002

 181

 Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - sever

 10/2002

 185

 Odlok o zazidalnem načrtu D 12 - BISTRA

 10/2002

 198

 Sklep o sprejemu povišanja cene oskrbe s pitno vodo v obcini Domžale - vodarine

 10/2002

 207

 Sklep o sprejemu povišanja cene zbiranja in odvoza ter deponiranja odpadkov - smetarine    

 10/2002

 208

 Pogoji in kriteriji za brezplačen prevoz učencev, katerih varnost na poti v šolo je ogrožena

 10/2002

 209

 Odlok o poimenovanju ulic v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica  

 12/2002

 225

 Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj na Rodici

 13/2002

 290

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002 – ponovljena zadnja faza postopka

 13/2002

 291

 Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja obrti in malega gospodarstva na podlagi subvencioniranja obrestne mere v občini Domžale

 13/2002

 297

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

 13/2002

 317

 Predhodna strokovna ocena k programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002

 14/2002

 321

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale

 15/2002

 329

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale

 15/2002

 332

 Spremembe in dopolnitve Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002

 15/2002

 350

 Program priprave območja Š 5 - ob Mlinščici - sever

 15/2002

 353

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (prečiščeno besedilo) spremembe in dopolnitve 4/2003, 7/2003, 4/2005 in 14/2011

 15/2002

 355

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2003

 15/2002

 362

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2003 na območju občine Domžale

 15/2002

 362

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

 15/2002

 363

 Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale

 17/2002

 417