Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2002 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Odlok o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasi

 2/2002

 17

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o zazidalnem načrtu območja D 12 Bistra

 2/2002

 25

 Popravni sklep Ustavnega sodišča

 2/2002

 32

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu območja prometnih površin in širitev pokopališča v Radomljah - prva obravnava

 5/2002

 93

 Sklep o sprejemu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale - prva obravnava

 6/2002

 100

 Sklep o sprejemu Odloka o komunalnem prispevku v občini Domžale - prva obravnava

 6/2002

 101

 Odločba Ustavnega sodišča - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J 3 Srednje Jarše "Ob razbremenilniku" in J 4 Jarše-Center

 6/2002

 104

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta otoka V 7 Helios Količevo - prva obravnava

 7/2002

 119

 Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002, za območje urejanja D 1/2 Center

 9/2002

 172

 Program priprave ureditvenega načrta območja D 1/4 - VELE

 9/2002

 173

 Sklep o sprejemu Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002

 9/2002

 176

 Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002

 9/2002

 177

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta D 20 nad Športnim parkom – prva obravnava

 9/2002

 179

 Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - sever

 10/2002

 185

 Odlok o zazidalnem načrtu D 12 - BISTRA

 10/2002

 198

 Sklep o sprejemu strokovnih podlag za celovito urejanje in pripravo sprememb in dopolnitev planskih dokumentov in lokacijskega načrta Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije

 10/2002

 206

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002 – ponovljena zadnja faza postopka

 13/2002

 291

 Sklep o sprejemu programskih izhodišč za zasnovo centra Domžale  13/2002  318
 Predhodna strokovna ocena k programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002

 14/2002

 321

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in stališč iz javne razgrnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Domžale za območje urbanistične zasnove Domžal in drugih ureditvenih območij

 14/2002

 324

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta otoka V 7 Helios Količevo

 14/2002

 324

 Spremembe in dopolnitve Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občcine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002

 15/2002

 350

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, za območje D 1/4 - VELE, dopolnitev 2002 - prva obravnava

 15/2002

 351

 Sklep o sprejemu Odloka o ureditvenem načrtu D 1/4Center - VELE - prva obravnava

 15/2002

 352

 Program priprave območja Š 5 - ob Mlinščici - sever

 15/2002

 353

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Sklep o sprejemu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - prva obravnava

 5/2002

 92

 Sklep o sprejemu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 9/2002

 162

 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale

 9/2002

 162

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

 15/2002

 363

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale

 5/2002

 77

 Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v občini Domžale                     

 6/2002

 97

     
 KOMUNALNA ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah - prva obravnava

 2/2002

 27

 Sklep o sprejemu Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2002

 2/2002

 27

 Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale

 2/2002

 32

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah

 7/2002

 116

 Sklep o sprejemu Odloka o čiščenju odpadnih voda – prva obravnava

 9/2002

 180

 Sklep o sprejemu povišanja cene oskrbe s pitno vodo v obcini Domžale - vodarine

 10/2002

 207

 Sklep o sprejemu povišanja cene zbiranja in odvoza ter deponiranja odpadkov - smetarine      

 10/2002

 208

 Sklep o sprejemu Odloka o postopkih in načinu povračil sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje – prva obravnava

 14/2002

 325

 Sklep o sprejemu Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč – prva obravnava

 15/2002

 361

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2003

 15/2002

 362

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2003 na območju občine Domžale

 15/2002

 362

     
 IMENOVANJA - PREIMENOVANJA ULIC    
 Odlok o poimenovanju ulic v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica                  

 12/2002

 225

     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o znižanju najemnine za poslovne prostore na Ljubljanski 83, Domžale                    

 10/2002

 207

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o uvrstitvi problematike odprtih vprašanj v zvezi z gradnjo avtoceste skozi območje občine Domžale

 3/2002

 72

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju projekta gradnje avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica (pod odsek skozi občino Domžale)

 8/2002

 121

 Sklep o sprejemu Informacije o opravljenih aktivnostih in realizaciji vsebine sklepov izredne seje občinskega sveta, z dne 22.05.2002

 10/2002

 210

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale

 15/2002

 332

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju projekta gradnje avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica (pododsek Šentjakob-Krtina)

 15/2002

 359

 

 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 Sklep o seznanitvi s programom dela Mladinskega sveta Domžale in Mladinskega kulturnega centra

 2/2002

 29

 Sklep o izdaji soglasja k Statutu Javnega zavoda Center za mlade Domžale

 2/2002

 30

 Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale"

 3/2002

 71

 Odlok o razveljavitvi Pravilnika o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim

 5/2002

  92

 Sklep o sprejemu dodatnih pogojev in kriterijev za izdajo soglasja za prepis učencev iz šolskih okolišev drugih občin v osnovne šole v občini Domžale

 5/2002

 94

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju javnih zavodov v letu 2001, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Domžale

 6/2002

 102

 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 9/2002

 170

 Sklep o sprejemu cene izvajanja Programa pomoči na domu

 9/2002

 181

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

 13/2002

 317

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v občini Domžale

 14/2002

 327

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (prečiščeno besedilo) spremembe in dopolnitve 4/2003, 7/2003, 4/2005 in 14/2011

 15/2002

 355

     
 KUKLTURA - KULTURNI DOM, KNJIŽNJICA    
 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

 2/2002

 26

 Sklep o sprejemu Poslovnega poročila za leto 2001 ter Programa dejavnosti in finančnega načrta za leto 2002 Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

 6/2002

 103

 Sklep o izdaji podpore za izvedbo projekta »Po poteh dediščine«

 10/2002

 211

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva - (prenehal veljati)

 5/2002

 88

 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«

 9/2002

 171

 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša«

 9/2002

 171

 Sklep o podpori ustanovitvi Višje strokovne šole za komercialno poslovanje v Kamniku

 9/2002

 181

 Sklep o sprejemu povečanja cen programov vrtcev

 10/2002

 208

 Sklep o sprejemu Pogojev in kriterijev za brezplačen prevoz učencev, katerih varnost na poti v šolo je ogrožena

 10/2002

 209

 Pogoji in kriteriji za brezplačen prevoz učencev, katerih varnost na poti v šolo je ogrožena

 10/2002

 209

 Sklep o sprejemu Študije »Pregled osnovnošolskega prostora v občini Domžale« za obdobje do šolskega leta 2006/07

 13/2002

 319

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec »Urša« Domžale

 14/2002

 326

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest »Vrtca« Domžale

 15/2002

 365

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Gimnazije in ravnatelja Poklicne in strokovne šole Domžale

 18/2002

 428

     
 ŠPORT    
 Sklep o sprejemu Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale – prva obravnava

 15/2002

 360

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Popravek sklepa o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2002

 1/2002

 1

 Sklep o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2002

 1/2002

 1

 Sklep o sprejemu Proračuna Občine Domžale za leto 2002 in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Domžale

 3/2002

 33

 Odlok o izvrševanju Proračuna Občine Domžale

 3/2002

 34

 Odlok o postopkih prijave škode in denarni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

 7/2002

 113

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale

 7/2002

 118

 Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2001 s premoženjsko bilanco in poslovnim poročilom

 9/2002

 125

 Odlok o Zaključnem računu Proračuna občine Domžale za leto 2001

 9/2002

 126

 Sklep o sprejemu dopolnitve načrta prodaje občinskega premoženja

 10/2002

 211

 Sklep o sprejemu spremembe proračuna Občine Domžale za leto 2002 in sprejem informacije o polletni seznanitvi občinskega sveta o prerazporeditvah proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega segmenta proračunske porabe

 13/2002

 253

 Sklep o sprejemu Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj na Rodici

 13/2002

 290

 Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj na Rodici

 13/2002

 290

 Sklep o sprejemu spremembe Proračuna Občine Domžale za leto 2002

 15/2002

 350

 Sklep o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2003

 17/2002

 401

 Sklep o sprejemu Informacije o začasnem financiranju Proračuna Občine Domžale za leto 2003

 18/2002

 425

 Sklep o vključitvi nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v Proračun Občine Domžale za leto 2002

 18/2002

 427

 Sklep o sprejemu Informacije o sprejetem Sklepu o vključitvi nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v Proračun Občine Domžale za leto 2002

 18/2002

 427

     
 GOSPODARSTVO    
 Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja obrti in malega gospodarstva na podlagi subvencioniranja obrestne mere v občini Domžale

 13/2002

 297

 Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje na področju obrti in podjetništva v občini Domžale

 13/2002

 301

 Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale

 13/2002

 303

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale

 15/2002

 329

 Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale

 17/2002

 417

     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
 Sklep o izdaji soglasja k odkupu deleža v ICJ d.o.o.

 15/2002

 364

 Sklep o izdaji soglasja k osnutku Pogodbe med Občino Domžale in Kliniko Ljubljana, d.o.o.

 15/2002

 364

 Sklep o izdaji soglasja k odkupu deleža v CČN Domžale-Kamnik d.o.o.

 18/2002

 426

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
     
 OSEBNI IN DRUGI PREJEMKI    
     
 DELITEV PREMOŽENJA    
     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi javnega dobra                                                                   

 2/2002

 28

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 10/2002

 212

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 14/2002

 325

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o razrešitvi člana Komisije za vloge in pritožbe in imenovanje novega člana komisije

 2/2002

 31

 Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Domžale

 17/2002

 395

 Sklep o potrditvi mandata županji Občine Domžale

 17/2002

 396

 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 17/2002

 397

 Sklep o številu podžupanov Občine Domžale

 17/2002

 397

 Sklep o imenovanju podžupanov Občine Domžale

 17/2002

 398

 Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta                          

 17/2002

 398

 Sklep o sprejemu obvestila o opravljanju funkcije županje

 17/2002

 400

 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetnice

 17/2002

 400

 Sklep o imenovanju Odbora za finance in premoženje

 18/2002

 419

 Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

 18/2002

 420

 Sklep o imenovanju Odbora za kulturo, šport in dejavnosti društev

 18/2002

 420

 Sklep o imenovanju Odbora za komunalne dejavnosti in infrastrukturo                    

 18/2002

 421

 Sklep o imenovanju Odbora za prostor

 18/2002

 421

 Sklep o imenovanju Odbora za varstvo okolja

 18/2002

 422

 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo

 18/2002

 422

 Sklep o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko

 18/2002

 423

 Sklep o imenovanju Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve               

 18/2002

 423

 Sklep o imenovanju Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo  18/2002  424
 Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije  18/2002  424
 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe  18/2002  425
     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Sklep o imenovanju Disciplinske komisije                               

 6/2002

 103

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Centra za socialno delo Domžale, Svet Javnega zavoda Centra za mlade Domžale in Svet Zavoda Vrtec "Urša"

 2/2002

 31

 Sklep o imenovanju predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda Center za mlade

 6/2002

 112

 Sklep o imenovanju predstavnikov občine v Svetu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Domžale

 9/2002

 182

 Sklep o imenovanju predstavnikov občine v Svet Knjižnice Domžale

 9/2002

 183

 Sklep o razrešitvi predstavnika občine v Svetu Osnovne šole Dob in imenovanje novega predstavnika

 9/2002

 184

 Sklep o razrešitvi predstavnika občine v Svetu Srednje šole Domžale in imenovanje novega predstavnika

 9/2002

 184

 Sklep o izvolitvi elektorjev Občine Domžale v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet na volitvah 27. novembra 2002

 15/2002

 365

 Sklep o izvolitvi kandidata za volitve članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov na volitvah 27. novembra 2002

 15/2002

 366

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o sprejemu poročila Nadzornega odbora Občine Domžale o nadzornem pregledu zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2000

 4/2002

 75

 Sklep o seznanitvi z letnim Programom nadzora Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2002

 4/2002

 76

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu delovnega Programa Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2002

 2/2002 

 29

 Ugotovitveni sklep o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Domžale

 2/2002 

 30

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2002

 4/2002

 73

 Sklep o podelitvi priznanj občine Domžale za leto 2002

 4/2002

 74

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o sprejemu informacije o izdaji mnenja k imenovanju direktorja Doma upokojencev Domžale

 3/2002 

 71

 Sklep o sprejemu informacije o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Domžale

 3/2002 

 71

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Rodica

 5/2002 

 95

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Urša Domžale

 5/2002 

 95

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Centra za mlade Domžale

 9/2002

 182

 Sklep o izdaji soglasja za v.d. direktorja Kulturnega centra Kamnik

 12/2002

 229

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale                 

 15/2002

 367

 Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta Občine Domžale

 18/2002

 428

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale

 11/2002

 213

     
 VOLITVE    
 Sklep o imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije

 10/2002

 212

 Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje

 11/2002

 216

 Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov

 11/2002

 221

 Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale

 11/2002

 223

 Sklep o številu elektorskih mest, ki pripadejo posamezni svetniški skupini za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet na volitvah 2002

 12/2002

 229

 Sklep o določitvi volišc in območij volišč v občini Domžale za redne volitve v občinski svet in volitve župana

 12/2002

 230

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Dob

 12/2002

 233

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Dragomelj-Pšata

 12/2002

 234

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Homec-Nožice

 12/2002

 234

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Ihan

 12/2002

 235

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica                  

 12/2002

 236

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Krtina

 12/2002

 237

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Preserje

 12/2002

 238

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Radomlje

 12/2002

 239

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Rova

 12/2002

 240

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Toma Brejca Vir

 12/2002

 241

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Simona Jenka Domžale

 12/2002

 242

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Slavka Šlandra Domžale

 12/2002

 243

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Venclja Perka Domžale

 12/2002

 244

 Sklep o določitvi volišč in območij volišc za predčasne volitve članov svetov v krajevnih skupnostih v občini Domžale

 12/2002

 245

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Krtina

 12/2002

 246

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Radomlje

 12/2002

 246

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Dob

 12/2002

 247

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Venclja Perka Domžale           

 12/2002

 247

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Rova

 12/2002

 248

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Dragomelj-Pšata

 12/2002

 248

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Homec-Nožice

 12/2002

 249

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Preserje

 12/2002

 249

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Simona Jenka Domžale

 12/2002

 250

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Slavka Šlandra Domžale       

 12/2002

 250

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Toma Brejca Vir

 12/2002

 251

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica

 12/2002

 251

 Sklep o imenovanju volilne komisije v Krajevni skupnosti Ihan

 12/2002

 252

 Sklep o razrešitvi člana Občinske volilne komisije Občine Domžale in imenovanje novega člana Občinske volilne komisije Občine Domžale

 13/2002

 320

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Občinskega sveta Občine Domžale 10. novembra 2002

 16/2002

 367

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Domžale 10. november 2002        

 16/2002

 371

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Dob

 16/2002

 372

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata

 16/2002

 374

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Homec-Nožice

 16/2002

 375

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Ihan

 16/2002

 376

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Jarše-Rodica          

 16/2002

 378

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Krtina

 16/2002

 380

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Preserje

 16/2002

 382

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Radomlje

 16/2002

 384

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Rova

 16/2002

 385

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka      

 16/2002

 387

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra

 16/2002

 388

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka

 16/2002

 390

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

 16/2002

 392

     
 5. INFORMIRANJE    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Domžale "Slamnik" - spremembe in dopolnila 14/02, 10/09

 2/2002

 26

 Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju javnega glasila "Slamnik"

 7/2002

 120

 Sklep o razrešitvi člana Uredniškega odbora Javnega glasila »Slamnik« in imenovanje novega člana

 9/2002

 183

 Odlok o spremembi Odloka o javnem glasilu občine Domžale »Slamnik« - spremembe in dopolnila 10/09

 14/2002

 323

 Sklep o sprejemu ugotovitvenega sklepa o številu prebivalcev v občini Domžale

 18/2002

 426