Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2001 Občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 Odlok o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale - južni krak

 1/2001

 1

 Odlok o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje v Občini Domžale

 1/2001

 7

 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 1/2001

 19

 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 1/2001

 21

 Odlok o izvrševanju proračuna Občine Domžale

 2/2001

 25

 Pravilnik o spremembah in doponitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale

 3/2001

 72

 Pravilnik o porabi sredstev za kreditiranje obnove fasad na območju Občine Domžale

 3/2001

 73

 Pravilnik o delitvi sredstev Občine Domžale namenjenih za stanovanjska posojila

 3/2001

 76

 Uradni popravek Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje (prečiščeno besedilo)

3/2001

84 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale

 4/2001

125

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje

  4/2001

  126

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesije za izvanjanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom

 5/2001

 141

 Odlok o določitvi pomožnih objektov

 6/2001

 147

 Odlok o dodeljevanju poslovnih prostorov v najem

 6/2001

 154

 Odlok o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

 6/2001

 158

 Odlok o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

 6/2001

 167

 Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v najem

 6/2001

 172

 Odlok o spremembi Odloka o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale

 6/2001

 175

 Odlok o predmetu pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

 7/2001

 185

 Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale

 7/2001

 201

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorkih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2001

 8/2001

 217

 Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

 8/2001

 258

 Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja V 7 Helios

 8/2001

 263

 Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja D 20 - Nad športnim parkom

 8/2001

 265

 Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale in tarife komunalnih taks

 8/2001

 268

 Popravek Pravilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale

 8/2001

 276

 Popravek odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

 9/2001

 315

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale"

 10/2001

 325

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Domžale

 10/2001

 331

 Odlok o ureditvenem načrtu D 7 STOB

 11/2001

 369

 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj na Rodici

 11/2001

 383

 Odlok o spremembah Odloka o določitvi pomožnih objektov v občini Domžale

 11/2001

 384

 Vrednost točke za odmero komunalnih taks

 12/2001

 391