Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2001 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

     
 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Odlok o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale - južni krak

 1/2001

 1

 Odlok o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje v Občini Domžale

 1/2001

 7

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir - prva obravnava

 1/2001

 21

 Sklep o sprejemu Odloka o določitvi pomožnih objektov v občini Domžale - prva obravnava

 1/2001

 22

 Sklep o sprejemu Informacije o nameravanem prostorskem ter razvojnem urejanju območja D 12 Helios

 2/2001

 69

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

 4/2001

 129

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o zazidalnem načrtu območja Nova Depala vas  5/2001  146
 Odlok o določitvi pomožnih objektov

 6/2001

 147

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21 Športni park severni del - prva obravnava

 6/2001

 178

 Sklep o sprejemu Osnutka Odloka o zazidalnem načrtu D12 Helios - prva obravnava

 6/2001

 179

 Sklep o sprejemu investicijskega programa razširitve in rekonstrukcije parkirišč ob železniški postaji v Domžalah

 7/2001

 212

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorkih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2001

 8/2001

 217

 Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

 8/2001

 258

 Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja V 7 Helios

 8/2001

 263

 Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja D 20 - Nad športnim parkom

 8/2001

 265

 Popravek odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

 9/2001

 315

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2001

 10/2001

 363

 Odlok o ureditvenem načrtu D 7 STOB

 11/2001

 369

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš

 11/2001

 382

 Odlok o spremembah Odloka o določitvi pomožnih objektov v občini Domžale

 11/2001

 384

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park sever

 11/2001

 385

 Sklep Ustavnega sodišča o pobudi za oceno zakonitosti Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J3 Srednje Jarše ob "razbremenilniku" in J4 Jarše-Center

 14/2001

 438

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

 11/2001

 387

 Sklep o določitvi vrednosti tocke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

 13/2001

 431

 Sklep o sklenitvi kupoprodajne pogodbe s podjetje SAVA IP za nakup solastniškega deleža na zemljiščih v centru Domžale

 13/2001

 433

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Domžale

 1/2001

 24

 Sklep o sprejemu informacije o poteku priprave projekta plinifikacije v Občini Domžale

 2/2001

 65

 Sklep o sprejemu programa komunalnega opremljanja cone PUP J 4 Jarše in LN J 5 podaljšek Trdinove ulice

 3/2001

 72

 Uradni popravek Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje (prečiščeno besedilo)

 3/2001

 84

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale

 4/2001

 125

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje

 4/2001

 126

 Sklep o sprejemu Poročila o obratovanju odlagališča nenevarnih odpadkov v Dobu v letu 2000

 4/2001

 136

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesije za izvanjanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom

 5/2001

 141

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o čiščenju odpadnih voda - prva obravnava

 5/2001

 146

 Sklep o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih v zvezi z razširitvijo in sanacijo obstoječe deponije v Dobu

 7/2001

 211

 Sklep o sprejemu Odloka o zelenih površinah na območju občine Domžale - prva obravnava

 8/2001

 270

 Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Domžale

 8/2001

 275

 Sklep o sprejemu Programa komunalnega opremljanja območja "Industrijska cona Jarše" Zg. Jarše - Sever

 10/2001

 332

 Program komunalnega opremljanja območja "Industrijske cone Jarše" Zg. Jarše - Sever

 10/2001

 334

 Investicijski program za izvedbo kanalizacije naselja Ihan - Prelog

 10/2001

 352

 Sklep o sprejemu Programa komunalnega opremljanja za V 7 -4 Helios Količevo

 11/2001

 385

 Sklep o sprejemu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale - prva obravnava

 11/2001

 386

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2002 na območju občine Domžale

 11/2001

 388

 Sklep o sprejemu investicijskega programa z razširitev in sanacijo obstoječe deponije Dob ter ureditev Centra za ravnanje z odpadki

 12/2001

 390

 Sklep o izdaji soglasja k povišanju cen deponiranja komunalnih odpadkov

 12/2001

 390

     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o sprejemu Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 1/2001

 20

 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 1/2001

 21

 Pravilnik o porabi sredstev za kreditiranje obnove fasad na območju Občine Domžale

 3/2001

 73

 Pravilnik o delitvi sredstev Občine Domžale namenjenih za stanovanjska posojila

 3/2001

 76

 Sklep o sprejemu Odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem – prva obravnava

 4/2001

 130

 Sklep o sprejemu Odloka oddeljevanju socialnih stanovanj v Občini Domžale – prva obravnava

 4/2001

 131

 Sklep o sprejemu Odloka o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v Občini Domžale – prva obravnava

 4/2001

 131

 Sklep o sprejemu Odloka o dodeljevanju službenih stanovanj - prva obravnava

 4/2001

 132

 Sklep o izdaji soglasja k Zaključnemu računu Stanovanjskega sklada Občine Domžale za leto 2000

 4/2001

 133

 Odlok o dodeljevanju poslovnih prostorov v najem

 6/2001

 154

 Odlok o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

 6/2001

 158

 Odlok o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

 6/2001

 167

 Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v najem

 6/2001

 172

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj - prav obravnava

 10/2001

 361

 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj na Rodici

 11/2001

 383

 Sklep o izdaji soglasja k prodaji prostorov v pritličju objekta v Radomljah, Cesta Radomeljske cete 29 in sobe s souporabo sanitarij na Ljubljanski 83 Domžale

 13/2001

 435

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o sprejemu informacije o poteku gradnje avtoceste na odseku Šentjakob - Krtina

 7/2001

 209

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI     
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 1/2001

 19

 Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravce in Trzin

 4/2001

 128

 Sklep o sprejemu Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu – prva obravnava

 4/2001

 132

 Sklep o sprejemu poročila o organiziranosti pomoči na domu v Občini Domžale

 4/2001

 133

 Sklep o sprejemu Informacije o poslovanju javnih zavodov v letu 2000

 6/2001

 181

 Odlok o predmetu pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu

 7/2001

 185

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju odloka o štipendiranju dijakov in študentov v občini Domžale

 8/2001

 272

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu Poročila zasebnih zobozdravnikov

 1/2001

 23

     
 KULTURA - KULTURNI DOM, KNJIŽNICA     
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale

 4/2001

 127

 Sklep o izdaji soglasja k Poslovnemu poročilu za leto 2000 ter programu razvoja dejavnosti in finančnemu načrtu za leto 2001 Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

 6/2001

 181

 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

 13/2001

 435

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 1/2001

 23

 Sklep o sprejemu Investicijskega programa za gradnjo šole v Dragomlju

 3/2001

 71

 Sklep o sprejemu Informacije o pogojih in možnostih zagotavljanja novih prostorskih kapacitet za izvajanje programa vzgoje in varstva predšolskih otrok

 8/2001

 273

 Sklep o sprejemu predloga povečanja cen programov vrtcev

 10/2001

 362

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Domžale

 10/2001

 362

 Sklep o izdaji soglasja k Pogodbi o soustanoviteljstvu Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Srednja šola Domžale"

 12/2001

 389

     
 ŠPORT    
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale"

 10/2001

 325

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Odlok o izvrševanju proračuna Občine Domžale

 2/2001

 25

 Proračun Občine Domžale za leto 2001

 2/2001

 29

 Pravilnik o spremembah in doponitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale

 3/2001

 72

 Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2000 s premoženjsko bilanco

 4/2001

 85

 Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2000

 4/2001

 86

 Zaključni račun Proračuna Občine Domžale za leto 2000

 4/2001

 87

 Sklep o sprejemu spremembe proračuna Občine Domžale za leto 2001

 7/2001

 189

 Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale

 7/2001

 201

 Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Domžale za obdobje I-VI/2001

 8/2001

 269

 Sklep o sprejemu sklepa o dodelitvi denarne pomoči iz rezervnega sklada občine Domžale za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 2001 in sprejemu Poročila o škodi, ki jo je povzročila suša na območju občine Domžale

 8/2001

 271

 Sklep o regresiranju proizvodnje mleka in mesa

 8/2001

 275

 Popravek Pravilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale

 8/2001

 276

 Sklep o sprejemu predloga sprememb proračuna Občine Domžale za leto 2001

 9/2001

 277

 Sklep o sprejemu Odloka o postopkih prijave škode in denarni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah - prva obravnava

 11/2001

 387

 Sklep o sprejemu sprememb proračuna občine Domžale za leto 2001

 13/2001

 393

 Sklep o sprejemu predloga proračuna Občine Domžale za leto 2002 in predloga Odloka o izvrševanju proračuna Občine Domžale za leto 2002 - prva obravnava

 13/2001

 432

 Sklep o prevzemu finančne obveznosti Krajevne skupnosti Radomlje do družbe EMKA d.o.o.

 13/2001

 433

 Sklep o začasnem financiranju proračuna občine Domžale za leto 2002

 14/2001

 437

     
 GOSPODARSTVO    
 Odlok o spremembi Odloka o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale

 6/2001

 175

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetij

 6/2001

 176

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Domžale

 10/2001

 331

     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
 Sklep o sprejemu informacije o izvajanju programa prestrukturiranja družbe Induplati Holding d.d.

 4/2001

 136

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
 Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale in tarife komunalnih taks

 8/2001

 268

 Vrednost točke za odmero komunalnih taks

 12/2001

 391

     
 OSEBNI IN DRUGI PREJEMKI    
     
 DELITEV PREMOŽENJA    
     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Ukinitev javnega dobra

 2/2001

 65

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 4/2001

 134

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 7/2001

 214

 Sklep o ukinitvi javnega dobra                                                            

 8/2001

 274

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Ugotovitveni sklepa o prenehanju funkcije svetnika

 2/2001

 68

 Sklep o razrešitvi člana Odbora za finance in Odbora za gospodarske javne službe

 2/2001

 68

 Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Domžale

 4/2001

 138

 Sklep o imenovanju člana Odbora za finance in člana Odbora za gospodarske javne službe

 4/2001

 139

 Sklep o razrešitvi člana Odbora za prostor in varstvo okolja in imenovanju novega člana Odbora za prostor in varstvo okolja

 4/2001

 139

 Sklep o razrešitvi predsednika Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena

 4/2001

 140

 Sklep o imenovanju predsednika Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena

 7/2001

 216

 Sklep o opravljanju funkcije podžupana

 13/2001

 432

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Sklep o sprejemu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale - prva obravnava

 8/2001

 270

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Mestne lekarne

 6/2001

 183

 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet Zavoda Arboretum Volčji Potok

 7/2001

 216

 Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda KTV Vir, Dob, Domžale

 9/2001

 315

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o sprejemu Sklepa Nadzornega odbora Občine Domžale

 1/2001

 24

 Sklep o seznanitvi z letnim programom nadzorov Nadzornega odbora Občine Domžale o delu za leto 2001

 8/2001

 272

 Sklep o sprejemu Poročila Nadzornega odbora Občine Domžale o delu v letu 2000

 9/2001

 314

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu okvirnega delovnega programa Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2001

 2/2001

 67

 Sklep o začetku postopka pred Ustavnim sodiščem

 3/2001

 84

 Poslovniški sklep

 4/2001

 135

 Sklep o sprejemu Strategije razvoja Občine Domžale - prva obravnava

 6/2001

 177

 Sklep o sprejemu Programa Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2001

 7/2001

 215

 Sklep o ustavni pobudi varovanja s področja naravne in kulturne dediščine

 8/2001

 273

 Sklep o sprejemu predloga sprememb Statuta Občine Domžale - prva obravnava

 10/2001

 361

 Sklep o sprejemu razvojnega programa občine Domžale

 13/2001

 431

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2001

 2/2001

 67

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2001

 2/2001

 69

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o pooblastitvi Agencije za izdelavo regionalnega razvojnega programa

 7/2001

 212

 Sklep o sprejemu Informacije o poteku izdelave skupnega razvojnega programa za območje občin Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Moravce, Mengeš, Trzin in Vodice in seznanitev s potekom izdelave regionalnega razvojnega programa ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006

 13/201

 336

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 Statuarni sklep Krajevne skupnosti Rova                                       

 6/2001

 183

     
 VOLITVE    
     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju javnega glasila “Slamnik” za leto 2000

 4/2001

 137

 Sklep o povišanju cen komercialno-propragandnih oglasov, malih oglasov, zahval ter cene posamezne številke glasila “Slamnik”

 4/2001

 137

 Sklep o seznanitvi z nasiljem in izgonom družine Šoštarič iz njihovega lastnega stanovanja

 6/2001

 182

 Sklep o sprejemu Informacije o stanju javne varnosti na območju občine Domžale

 7/2001

 213

 Sklep o pomoči pri reševanju družine Šoštaric

 13/2001

 433