Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2000 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz proračuna Občine Domžale

 3/2000

 153

 Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Domžale

 3/2000

 154

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav plinovodnega omrežja

 3/2000

 158

 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prečiščeno besedilo) (prenehal veljati)

 3/2000

 173

 Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socijalne pomoči (prečiščeno besedilo)

 3/2000

 177

 Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za območje Občine Domžale (za obdobje 2000-2002)

 4/2000

 183

 Odlok o komunalnih taksah v Občini Domžale

 5/2000

 197

 Odlok o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale

 5/2000

 201

 Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale  5/2000  205
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemljskim plinom

 6/2000

 229

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta otoka V7 HELIOS KOLIČEVO

 7/2000

 241

 Odlok o zazidalnem načrtu območja D18 - TOKO

 7/2000

 256

 Odlok o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

 7/2000

 265

 Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Domžale

 7/2000

 270

 Odlok o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-Sever (območje Iduplati)

 10/2000

 336

 Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin

 10/2000

 347

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 11/2000

 361

 Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzoru in občinskem redarstvu v Občini Domžale

 11/2000

 362

 Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale (preciščeno besedilo)

 11/2000

 366

 Odlok o povračilih za priklop na plinovodno omrežje (preciščeno besedilo)

 11/2000

 376

 Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Domžale za območje urbanistične zasnove Domžale in drugih ureditvenih območij

 11/2000

 379

 Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale

 12/2000

 437

 Sklep o sprejemu spremembe tarife občinskih komunalnih taks

 12/2000

 443

 Sklep o določitvi gradbenih cen za leto 2001 na območju Občine Domžale

 12/2000

 444

 Sklep o sprejemu spremembe Tarife občinskih komunalnih taks

 12/2000

 445

 Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti     

 12/2000

 449