Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 2000 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrenitve in javne obravnave odloka o ureditvenem načrtu območja D 1/1 ob Kolodvorski

 1/2000

 7

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu otoka V 7 HELIOS za podobmočje V 7/1 HELIOS

 1/2000

 8

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-Sever

 3/2000

 165

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale - južni krak - ponovno prva obravnava

 3/2000

 165

 Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu D 18 TOKO - prva obravnava

 4/2000

 181

 Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za območje Občine Domžale (za obdobje 2000-2002)

 4/2000

 183

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave in sprememba sklepa v postopku sprejema osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja D 1/1 ob Kolodvorski

 4/2000

 191

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja V 4 PARK

 5/2000

 217

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja D 7 STOB

 6/2000

 237

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o zazidalnem načrtu območja D 18 TOKO

 6/2000

 237

 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje v Občini Domžale - prva obravnava

 6/2000

 238

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta otoka V7 HELIOS KOLIČEVO

 7/2000

 241

 Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja D 18 - TOKO

 7/2000

 256

 Odlok o zazidalnem načrtu območja D18 - TOKO

 7/2000

 256

 Odlok o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-Sever (območje Iduplati)

 10/2000

 336

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale-južni krak

 10/2000

 352

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje v Občini Domžale

 10/2000

 353

 Uradni popravek Odloka o zazidalnem načrtu območja D 18 TOKO

 10/2000

 359

 Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Domžale za območje urbanistične zasnove Domžale in drugih ureditvenih območij

 11/2000

 379

 Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasi - prva obravnava

 11/2000

 382

 Uradni popravek Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-Sever (območje Induplati)

 11/2000

 388

 Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu otoka V 7 Helios za podobmočje V 7/1 Helios

 11/2000

 389

 Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš - prva obravnava
In o seznanitvi z osnutkom lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš

 12/2000

 440

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Domžale

 3/2000

 154

 Sklep o sprejemu programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območji NOVI DRAGOMELJ 1 in ŠOLA DRAGOMELJ

 7/2000

 279

 Sklep o izdaji soglasja k rebalansu finančnega načrta Stanovanjskega sklada Občine Domžale za leto 2000

 11/2000

 388

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

 12/2000

 443

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o določitvi cene zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov - smetarine v Občini Domžale

 11/2000

 384

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o sprejemu Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom- v prvi obravnavi

 1/2000

 6

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav plinovodnega omrežja

 3/2000

 158

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina

 3/2000

 166

 Sklep o izdaji soglasja za povišanje cen storitev javne službe zbiranja, čiščenja in distribucije vode

 3/2000

 166

 Sklep o določitvi povračila za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

 4/2000

 187

 Sklep o prioriteti razvojnih naložb na demografsko ogroženih območjih v Občini Domžale

 5/2000

 226

 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemljskim plinom

 6/2000

 229

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje-prva obravnava

 6/2000

 239

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale-prva obravnava

 6/2000

 239

 Odlok o spremembi Odloka o zelenih površinah na območju Občine Domžale

 7/2000

 269

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Domžale

 7/2000

 281

 Sklep o dvigu cen odpadnih in padavinskih voda

 7/2000

 281

 Odlok o spremembah in doplnitvah Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje

 10/2000

 342

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale

 10/2000

 344

 Sklep o sprejemu Odloka o občinski inšpekciji, komunalnem nadzoru in občinskem redarstvu v Občini Domžale-prva obravnava

 10/2000

 353

 Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzoru in občinskem redarstvu v Občini Domžale

 11/2000

 362

 Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale (preciščeno besedilo)

 11/2000

 366

 Odlok o povračilih za priklop na plinovodno omrežje (preciščeno besedilo)

 11/2000

 376

 Sklep o izdaji soglasja za povišanje cen oskrbe s pitno vodo v Občini Domžale - vodarine

 11/2000

 385

 Sklep o določitvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Domžale in sprejem Metodologije o določitvi mehanizma za povišanje cen distribucije zemeljskega plina  11/2000  385
 Metodologija o določitvi mehanizma za povišanje cene distribucije zemeljskega plina

 11/2000

 386

 Sklep o določitvi cene čiščenja komunalne odpadne vode

 11/2000

 387

 Sklep o sprejemu spremembe tarife občinskih komunalnih taks

 12/2000

 443

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Občine Domžale za leto 2001

 12/2000

 443

 Sklep o določitvi gradbenih cen za leto 2001 na območju Občine Domžale

 12/2000

 444

 Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Domžale

 12/2000

 449

     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o sprejemu ugotovitvenega sklepa o odstopu članice Upravnega odbora Stanovanjskega sklada

 1/2000

 10

 Sklep o spremembi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v Občini Domžale

 2/2000

 98

 Sklep o izdaji soglasja k zaključnemu računu Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 3/2000

 168

 Sklep o sprejemu informacije o pripravah za prenovo stanovanjsko- poslovnega kompleksa SPB-1Domžale

 3/2000

 172

 Sklep o imenovanju novega člana Upravnega odbora Stanovanjskega sklada

 3/2000

 172

 Sklep o spremembah Pravilnika o dodelitvi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila

 4/2000

 194

 Sklep o izdaji soglasja k odprodaji polovice pritličja objekta Karantanska 2 v Domžalah

 10/2000

 354

 Sklep o spremembah Pravilnika o dodelitvi sredstev stanovanjskega sklada Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila

 10/2000

 358

 lep o izdaji soglasja k rebalansu finančnega načrta Stanovanjskega sklada Občine Domžale za leto 2000

 11/2000

 388

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o obravnavi poročila DARS o protipoplavnih ukrepih na območju Občine Domžale

 1/2000

 4

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI     
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 1/2000

 1

 Pravilnik o spremembah pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

 1/2000

 3

 Sklep o sprejemu informacije o poslovanju javnih zavodov

 3/2000

 169

 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prečiščeno besedilo) (prenehal veljati)

 3/2000

 173

 Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socijalne pomoči (prečiščeno besedilo)

 3/2000

 177

 Sklep o sprejemu Odloka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale-prva obravnava

 5/2000

 216

 Odlok o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale

 7/2000

 265

 Sklep o dopolnitvi Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena

 10/2000

 350

 Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju pomoči na domu

 10/2000

 354

     
 ZDRAVSTVO    
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

 5/2000

 209

 Sklep o sprejemu Poročila o realizaciji sklepov Zdravstvenega doma Domžale (6. seja Občinskega sveta)

 5/2000

 218

     
 KULTURA - KULTURNI DOM, KNJIŽNICA     
 Sklep o izdaji soglasja k Statutu Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

 3/2000

 169

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale

 5/2000

 212

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale

 10/2000

 346

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje

 5/2000

 211

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda "GLASBENA ŠOLA DOMŽALE"

 5/2000

 213

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- varstvenega zavoda "VRTEC DOMŽALE"

 5/2000

 215

 Sklep o sprejemu povečanja cen programov vrtcev

 5/2000

 217

 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest za "VRTEC DOMŽALE"

 5/2000

 218

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Domžale

 5/2000

 227

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnatelja Srednje šole Domžale

 5/2000

 227

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Roje

 7/2000

 284

 Uradni popravek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje

 7/2000

 288

 Sklep o izdaji soglasja k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest za Vrtec "Domžale" in Vrtec "Urša"

 12/2000

 446

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu Odloka o financiranju krajevnih skupnosti iz proračuna Občine Domžale-v prvi obravnavi

 1/2000

 6

 Odlok o izvrševanju proračuna Občine Domžale za leto 2000

 2/2000

 13

 Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 1999 in Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1999

 3/2000

 101

 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1999

 3/2000

 101

 Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz proračuna Občine Domžale

 3/2000

 153

 Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Domžale

 4/2000

 188

 Sklep o spremembi proračuna Občine Domžale za leto 2000

 5/2000

 219

 Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Domžale za leto 2000

 7/2000

 270

 Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Domžale

 7/2000

 270

 Sklep o sprejemu predloga porabe sredstev iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za potrebe avtoceste za leto 2000

 7/2000

 280

 Proračun Občine Domžale za leto 2000

 10/2000

 299

 Sklep o sprejemu informacije o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I-VI/2000

 10/2000

 349

 Uradni popravek proračuna Občine Domžale za leto 2000

 11/2000

 390

 Proračun Občine Domžale za leto 2000

 11/2000

 391

 Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale

 12/2000

 437

 Sklep o sprejemu Proračuna Občine Domžale za leto 2001 in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Domžale za leto 2001 - prva obravnava

 12/2000

 441

 Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Domžale za leto 2001

 12/2000

 441

 Sklep o dodelitvi sredstev za odpravo posledic plazu v Logu pod Mangartom

 12/2000

 448

     
 GOSPODARSTVO    
 Sklep o sprejemu Odloka o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale-prva obravnava

 4/2000

 182

 Sklep o sprejemu Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale-prva obravnava

 4/2000

 183

 Odlok o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale

 5/2000

 201

 Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Domžale

 5/2000

 205

 Pravilnik o spremembah pravilnika o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov

 5/2000

 216

     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o povečanju davka od premoženja v Občini Domžale

 1/2000

 3

 Sklep o sprejemu sklepa o prevzemu garancije Občine Domžale, za JKP Prodnik d.o.o. Domžale, za zadolžitev pri Ekološkem skladu RS in prevzemu odplačila anuitet za gradnjo plinovoda na območju Občine Domžale-Sever 1

 1/2000

 5

 Sklep o razveljavitvi sklepa o prevzemu garancije za JKP Prodnik in sprejem sklepa o prevzemu obveznosti kredita Ekološkega sklada in zgrajenega javnega plinovodnega omrežja na območju Občine Domžale-Sever 1 in Jarše

 4/2000

 186

 Sklep o konverziji terjatev do skupine INDUPLATI

 4/2000

 190

 Sklep o izdaji soglasja za podpis dodatka k Pogodbi o sofinanciranju gradnje doma za varstvo starejših občanov na Viru pri Domžalah in poroštvene pogodbe

 4/2000

 190

 Sklep o prodaji poslovnega deleža Občine Domžale v podjetju GEOPLIN d.o.o., Ljubljana

 10/2000

 351

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
 Sklep o sprejemu Odloka o komunalnih taksah v Občini Domžale -prva obravnava

 4/2000

 181

 Odlok o komunalnih taksah v Občini Domžale

 5/2000

 197

 Sklep o sprejemu spremembe Tarife občinskih komunalnih taks

 12/2000

 445

     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi javnega dobra                                                      

 3/2000

 170

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 4/2000

 191

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 7/2000

 282

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 11/2000

 383

     
 4. LOKALNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o razrešitvi člana Odbora za gospodarstvo in imenovanju novega člana Odbora za gospodarstvo

 4/2000

 194

 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije svetnika

 7/2000

 283

 Sklep o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in imenovanje novega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 7/2000

 285

 Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta

 10/2000

 358

 Sklep o sprejemu obvestila o opravljanju funkcije županje in podžupana

 12/2000

 442

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti                                           

 12/2000

 449

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine v svete osnovnih šol in Glasbene šole Domžale

 12/2000

 447

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 12/2000

 448

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o sprejemu poročila Nadzornega odbora Občine Domžale o delu v letu 1999

 4/2000

 192

 Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Domžale z letnim Programom nadzora Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2000

 4/2000

 193

 Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale

 7/2000

 286

 Sklep o seznanitvi s sklepom Nadzornega odbora Občine Domžale

 10/2000

 357

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o sprejemu okvirnega delovnega programa Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2000

 1/2000

 9

 Sklep o sprejemu okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2000

 7/2000

 283

 Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin

 10/2000

 347

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 11/2000

 361

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 12/2000

 436

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o sprejemu programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2000

 1/2000

 9

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2000

 3/2000

 167

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o imenovanju predstavnika javnosti pri reševanju pritožb na Policijski upravi Ljubljana

 7/2000

 284

 Sklep o imenovanju zunanjega člana v svet Javnega zavoda Mestne lekarne

 7/2000

 285

 Sklep o določitvi predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega Sodišča v Ljubljani

 10/2000

 355

 Sklep o pripravi regionalnega razvojnega programa

 12/2000

 446

     
 VOLITVE    
 Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje

 8/2000

 289

 Sklep o soglasju k Pravilom za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov

 9/2000

 297

 Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov

 9/2000

 297

 Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije

 10/2000

 357

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju javnega glasila "SLAMNIK" v letu 1999

 3/2000

 169

 Sklep o sprejemu informacije poteka projekta CERO

 5/2000

 226

 Sklep o razrešitvi člana Uredniškega odbora glasila "SLAMNIK" in imenovanja novega člana Uredniškega odbora glasila "SLAMNIK"

 7/2000

 286