Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 1999 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                      

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 Statut Občine Domžale

 7/1999

 197

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale (prenehal veljati) - Spremembe in dopolnitve 11/00, 9/03, 8/08

 11/1999

 433

 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale

 12/1999

 491