Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 1999 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
     
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestav in Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996

 3/1999

 15

 Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996

 3/1999

 16

 Spremembe in dopolnitve programa priprave prostorskih izvedbenih aktov za območje občine Domžale

 3/1999

 19

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka zazidalnega načrta Novi Dragomelj 1

 3/1999

 20

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja D 1/1 ob Kolodvorski

 3/1999

 21

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja D 7 Stob

 3/1999

 21

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J 3 severne Jarše »ob razbremenilniku« i n J 4 Jarše center

 3/1999

 22

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni podaljšek Trdinove/ 3 23

 3/1999

 23

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale Œ južni krak v prvi obravnavi

 4/1999

 111

 Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J 3 Srednje Jarše »ob razbremenilniku« in J 4 Jarše center ter osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni podaljšek Trdinove/

 5/1999

 146

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale v prvi obravnavi

 7/1999

 251

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J 3 Srednje Jarše »ob razbremenilniku« in J 4 Jarše center in osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni podaljšek Trdinove/

 8/1999

 320

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja J 3 Srednje Jarše »ob razbremenilniku« in J 4 Jarše center

 10/1999

 343

 Odlok o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni podaljšek Trdinove/

 10/1999

 348

 Odlok o zazidalnem načrtu območja Novi Dragomelj 1

 10/1999

 356

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne razprave na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje Občine Domžale, oboje dopolnitev 1997

 11/1999

 471

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvahzazidalnega načrta otoka V 7 Helios Količevo za podobmočje V 7/1 Helios v prvi obravnavi

 11/1999

 471

 Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše Œ sever Œ prva obravnava

 12/1999

 581

 Sklep o sprejemu Odloka o ureditvenem načrtu območja V 4 Park Œ prva obravnava

 12/1999

 582

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Sklep o sprejemu Odloka o stavbnih zemljiščih v prvi obravnavi

 11/1999

 472

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

 13/1999

 597

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o sprejemu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale v prvi obravnavi

 10/1999

 369

 Sklep o sprejemu informacije o delu projektne skupine za realizacijo projekta ločenega zbiranja odpadkov v občini Domžale

 10/1999

 377

 Sklep o sprejemu Odloka o obveznostih lastnikov pribrežnih zemljišč za gospodarjenje na pribrežnih zemljiščih ter čiščenje potokov in jarkov v prvi obravnavi

 11/1999

 473

 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale

 12/1999

 491

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o sprejemu Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje

 3/1999

 13

 Odlok o povračilih za priklop na plinovodno omrežje

 3/1999

 14

 Sklep o ustavitvi postopka sprejemanja Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Domžale

 4/1999

 114

 Sklep o sprejemu informacije o poslovanju Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v letu 1998

 7/1999

 259

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale Œ južni krak

 8/1999

 319

 Sklep o določitvi cen dimnikarskih storitev

 8/1999

 323

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji sklepov o odpravi posledic poplav na območju občine Domžale, sprejetih na Izredni seji Občinskega sveta, dne 10.11.1998

 9/1999

 339

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 1999 na območju občine Domžale

 10/1999

 372

 Sklep o sprejemu informacije o poteku priprave projekta plinifikacije v občini Domžale

 10/1999

 378

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I, II, III, IV, V in DG I in ukrepih za zavarovanja voda

 11/1999

 463

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda

 11/1999

464

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Homec in ukrepih za zavarovanje voda

 11/1999

 465

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Nožice in ukrepih za zavarovanje voda

 11/1999

 466

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Volčji Potok in ukrepih za zavarovanje voda

 11/1999

 467

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec - Mrzli studenec in ukrepih za zavarovanje voda

 11/1999

 468

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Brdo nad Ihanom in ukrepih za zavarovanje voda

 11/1999

 469

 Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec Œ Dolomit in ukrepih za zavarovanje voda

 11/1999

 470

 Sklep o obravnavi Zaključnega računa Javnega podjetja »Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale, p.o.« za poslovno leto 1998

 11/1999

 481

 Odlok o spremembi Odloka o zimski službi

 12/1999

 508

 Odlok o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju Občine Domžale

 12/1999

 509

 Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale

 12/1999

 510

 Odlok o spremembi Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v občini Domžale

 12/1999

 511

 Odlok o spremembi Odloka o zelenih površinah na območju Občine Domžale

 12/1999

 512

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije

 12/1999

 515

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov

 12/1999

 547

 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2000 na območju občine Domžale

 12/1999

 584

Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2000 na območju občine Domžale 

 12/1999

 585

     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o izdaji soglasja k finančnemu planu Stanovanjskega sklada Občine Domžale za leto 1999

 3/1999

 23

 Sklep o odprodaji samske sobe na Ljubljanski 83, Domžale

 3/1999

 24

 Sklep o spremembah Pravilnika o dodelitvi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila

 4/1999

 119

 Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v Občini Domžale

 10/1999

 387

 Sklep o izdaji soglasja k rebalansu finančnega plana Stanovanjskega sklada Občine Domžale za leto 1999

 11/1999

 433

 Sklep o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Domžale

 11/1999

 483

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Dragomelj na odseku most čez Pšato Œ priključek na regionalno cesto v prvi obravnavi

 4/1999

 111

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o občinskih cestah v prvi obravnavi

 4/1999

 112

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v občini Domžale v prvi obravnavi

 4/1999

 113

 Odlok o občinskih cestah

 8/1999

 267

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v občini Domžale

 8/1999

 293

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Dragomelj na odseku most čez Pšato Œ priključek na regionalno cesto

 8/1999

 321

 Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Dragomelj na odseku most čez Pšato Œ priključek na regionalno cesto

 10/1999

 351

 Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 12/1999

 508

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI     
 Sklep o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena

 3/1999

 19

 Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim

 5/1999

 121

 Sklep o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih učencev in študentov v občini Domžale

 5/1999

 144

 Sklep o sprejemu nove vrednosti urne postavke storitve pomoči na domu

 5/1999

 145

 Sklep o sprejemu informacije o poslovanju javnih zavodov

 5/1999

 148

 Sklep o sprejemu informacije o delu Centra za mlade Domžale

 8/1999

 329

 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih učencev in študentov v občini Domžale

 10/1999

 365

 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)

 10/1999

 366

 Sklep o sprejemu spremembe cene urne postavke pomoči na domu

 11/1999

 476

 Sklep o sprejemu programa sofinanciranja bivalne enote za odrasle duševno manj razvite

 11/1999

 477

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upavičenosti do občinske socialne pomoči

 12/1999

 513

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev

 12/1999

 580

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« v prvi obravnavi

 12/1999

 583

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za direktorico Centra za socialno delo Domžale

 13/1999

 598

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale

 1/1999

 2

 Sklep o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Domžale

 5/1999

 147

 Sklep o usmeritvah razvoja osnovnega zdravstva v občini Domžale

 7/1999

 258

     
 KULTURA - KULTURNI DOM, KNJIŽNICA     
 Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale

 4/1999

 118

 Odlok o ustanovitvi Knjižnice Domžale

 5/1999

 123

 Sklep o izdaji soglasja k poslovnemu poročilu za leto 1998 ter programu razvoja dejavnosti in finančnemu načrtu Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale za leto 1999

 7/1999

 260

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 4/1999

 115

 Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Domžale in Vrtcu Urša

 4/1999

 115

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

 5/1999

 123

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturam za ravnatelja Osnovne šole Venclja Perka

 5/1999

 150

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnatelja Glasbene šole Domžale

 6/1999

 196

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Domžal

 7/1999

 261

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Domžale

 7/1999

 262

 Sklep o izdaji soglasja k Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Urša

 8/1999

 331

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Dob

 8/1999

 333

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dob

 10/1999

 367

 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Domžale«

 10/1999

 368

 Sklep o sprejemu investicijskega programa za izgradnjo prizidka k šoli in telovadnici ter adaptacijo obstoječih prostorov Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 11/1999

 477

 Sklep o izdaji soglasja k podpisu kupoprodajne pogodbe o odkupu objekta Podružnične osnovne šole Dragomelj in pripadajočih funkcionalnih zemljišč

 11/1999

 478

 Sklep o sprejemu povišanja cen programov vrtcev

 12/1999

 583

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu Zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 1998 in Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1998 ter premoženjske bilance Občine Domžale za leto 1998

 4/1999

 27

 Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1998

 4/1999

 28

 Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 1999

 6/1999

 153

 Sklep o sprejemu informacije o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I-VI/1999

 10/1999

 370

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1999

 11/1999

 395

 Sklep o sprejemu informacije o uradnem popravku spremembe proračuna Občine Domžale za leto 1999

 12/1999

 586

 Sklep o spremembi proračuna Občine Domžale za leto 1999

 12/1999

 586

 Sklep o sprejemu proračuna Občine Domžale za leto 2000 s financnim načrtom Stanovanjskega sklada Občine Domžale in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Domžale za leto 2000 Œ prva obravnava

 13/1999

 595

 Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Domžale za leto 2000

 13/1999

 596

     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje

 3/1999

 24

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v občini Domžale

 5/1999

 141

 Sklep o določitvi delitvenih razmerij med občinama Domžale in Trzin ter dogovor o delitvenem razmerju skupnih finančnih obveznosti

 7/1999

 253

 Sklep o izdaji soglasja k najemu kreditov pri Ekološkem razvojnem skladu Republike Slovenije, d.d.

 7/1999

 257

 Pravilnik o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov

 8/1999

 315

 Sklep o sprejemu terminskega plana porabe sredstev, ki jih je Občina Domžale prejela iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi gradnje avtoceste ter začasna prerazporeditev teh sredstev v investicijske namene

 8/1999

 322

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov

 10/1999

 365

 Sklep o sprejemu Odloka o načinu podeljevanja denarne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v prvi obravnavi

 11/1999

 473

 Odlok o načinu podeljevanja denarne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

 12/1999

 504

 Sklep o sprejemu informacije o črpanju sredstev iz rezervnega sklada za izgradnjo mostu na Pšati

 12/1999

 587

 Sklep o sprejemu delitvene bilance z Občino Trzin

 13/1999

 597

     
 TAKSE    
 Sklep o sprejemu predloga Odloka o turistični taksi v občini Domžale v prvi obravnavi

 4/1999

 113

 Odlok o turistični taksi v občini Domžale -  prenehal veljati 14/04

 7/1999

 249

 Tarifa občinskih upravnih taks

 10/1999

 371

 Sklep o spremembi Tarife občinskih upravnih taks

 11/1999

 476

 Sklep o višini točke za izračun komunalne takse

 12/1999

 587

     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 3/1999

 25

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 5/1999

 148

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 7/1999

 261

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 8/1999

 327

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 11/1999

 479

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 12/1999

 589

     
 4. DRUŽBENOPOLITIČNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o imenovanju Odbora za finance

 2/1999

 3

 Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

 2/1999

 4

 Sklep o imenovanju Odbora za kulturo, šport in dejavnosti društev

 2/1999

 4

 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarske javne službe

 2/1999

 5

 Sklep o imenovanju Odbora za prostor in varstvo okolja

 2/1999

 5

 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo

 2/1999

 6

 Sklep o imenovanju Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena

 2/1999

 6

 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe

 2/1999

 7

 Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije

 2/1999

 8

 Sklep o razrešitvi članice Odbora za kulturo, šport in dejavnosti društev

 4/1999

 119

 Sklep o imenovanju novega člana Odbora za kulturo, šport in dejavnosti društev

 5/1999

 150

 Sklep o ustanovitvi Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

 7/1999

 256

 Sklep o razrešitvi predsednika in imenovanje namestnika predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 8/1999

 335

 Sklep o razrešitvi članice Odbora za finance in imenovanju nove članice

 10/1999

 379

 Sklep o imenovanju Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

 10/1999

 379

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale

 5/1999

 143

 Sklep o pričetku postopka ustanovitve skupnega inšpekcijskega organa

 8/1999

 327

 Sklep o sprejemu Odloka o razveljavitvi Odloka o organizaciji skupne občinske uprave občin Domžale in Trzin

 10/1999

 367

 Odlok o razveljavitvi Odloka o organizaciji skupne občinske uprave občin Domžale in Trzin

 11/1999

 482

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o imenovanju Nadzornega odbora

 2/1999

 7

 Sklep o odstopu predsednice Nadzornega odbora Občine Domžale

 8/1999

 331

 Sklep o imenovanju predsedniceNadzornega odbora Občine Domžale

 10/1999

 378

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale

 10/1999

 380

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o plačilih stroškov

 2/1999

 8

 Sklep o sprejemu predloga Statuta Občine Domžale

 5/1999

 145

 Statut Občine Domžale

 7/1999

 197

 Sklep o sprejemu okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 1999

 8/1999

 329

 Sklep o sprejemu Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale v prvi obravnavi

 10/1999

 370

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale (prenehal veljati)

 11/1999

 433

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 11/1999

 475

     
 PRIZNANJA, PROSLAVE    
 Sklep o proslavah in prireditvah občinskega pomena v letu 1999

 4/1999

 116

 Sklep o podelitvi priznanj občine Domžale v letu 1999

 4/1999

 116

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o sprejemu informacije in izdaji soglasja za odkup zemljišča za izgradnjo Osnovne šole Dragomelj

 8/1999

 328

 Sklep o soglasju k pogodbi o soinvestiranju izgradnje Doma za varstvo starejših občanov na Viru pri Domžalah

 11/1999

 479

 Sklep o soglasju k Pogodbi o sofinanciranju izgradnje Doma za varstvo starejših občanov na Viru pri Domžalah

 12/1999

 588

 Sklep o sprejemu informacije o akciji proti nasilju nad ženskami: »Kaj ti je, deklica?«

 12/1999

 590

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o predčasni razrešitvi odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in petih članov uredništva glasila »Slamnik«

 1/1999

 1

 Sklep o sprejemu Odloka o javnem glasilu občine Domžale »Slamnik v prvi obravnavi

 1/1999

 2

 Sklep o ustavitvi postopka sprejemanja Odloka o spremembah Odloka o glasilu občin Domžale, Lukovica in Moravče

 4/1999

114 

 Odlok o javnem glasilu Občine Domžale »Slamnik« - spremembe in dopolnila 02/02, 14/02, 10/09

 7/1999

 242

 Sklep o poročilu o poslovanju glasila »Slamnik« za leto 1998

 8/1999

 330

 Sklep o imenovanju odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika, članov uredništva ter izdajateljskega sveta glasila »Slamnik«

 8/1999

 332

 Sklep o sprejemu vsebinske zasnove glasila »Slamnik«

 10/1999

 374

 Sklep o višini nadomestila odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredništva glasila »Slamnik« in načinu opravljanja njihove funkcije

 10/1999

 375

 Sklep o sprejemu cenika oglasov, reklam, objav in obvestil v glasilu »Slamnik«

 10/1999

 376

 Pravilnik o honoriranju člankov objavljenih v glasilu »Slamnik«

 11/1999

 474

 Odlok o spremembi Odloka o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju občine Domžale

 12/1999

 510

 Sklep o soglasju k dinamiki izhajanja glasila »Slamnik«

 12/1999

 590