Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 1998 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Odlok o določitvi pomožnih objektov

 2/1998

 63

 Sklep o sprejemu programa priprave prostorskih izvedbenih aktov za območje občine Domžale v prvi obravnavi

 2/1998

 77

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja D 11 pokopališče v prvi obravnavi

 2/1998

 78

 Sklep o sprejemu ugotovitvenega sklepa - Zazidalni načrt otoka V 7 Helios Količevo

 2/1998

 81

 Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za območje občine Domžale

 3/1998

 170

 Sklep o sprejemu informacije o izgradnji prostorsko-informacijskega sistema občine Domžale

 3/1998

 176

 Odlok o zazidalnem načrtu območja V 5 Papirnica Količevo

 4/1998

 244

 Odlok o spremembah Odloka o zunanjem videzu naselij v občini Domžale

 4/1998

 257

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o zazidalnem načrtu območja šole Dragomelj v prvi obravnavi

 5/1998

 335

 Sklep o sprejemu stališč do piipomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev uieditvenega načrta območja D 11 pokopališče

 6/1998

 366

 Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja D 11 pokopališče

 6/1998

 367

 Pravilnik o porabi sredstev za kreditiranje obnove fasad na območju občine Domžale

 6/1998

 370

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o zazidalnem načrtu območja novi Dragomelj 1 v prvi obravnavi

 6/1998

 373

 Sklep o sprejemu obvezne razlage Odloka o sprejetju zazidalnega načrta C 15 Domžale-Center in dodatnih sklepov

 6/1998

 378

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve ih javne obravnave osnutka Zazidalnega načrta območja šole Dragomelj

 9/1998

 398

 Sklep o ponovnijavni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Zazidalnega načrta novi Dragomelj 1

 9/1998

 399

 Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja šole Dragomelj

 10/1998

 485

 Odlok o zazidalnem načrtu območja šole Dragomelj

 10/1998

 486

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Sklep o sprejemu zaključnega računa Sklada stavbnih zemljišč nove občine Domžale za leto 1997

 3/1998

 163

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

 12/1998

 574

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v občini Domžale v prvi obravnavi

 2/1998

 78

 Sklep o sprejemu strategije varstva okolja v občini Domžale

 3/1998

 173

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o lokacijskem načrtu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v občini Domžale

 6/1998

 374

 Sklep o sprejemu informacije o poteku iskanja lokacije za izgradnjo nove deponije komunalnih odpadkov in drugih aktivnosti v zvezi z reševanjem problema odpadkov v občini Domžale

 6/1998

 377

 Odlok o lokacijskem načrtu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v občini Domžale

 10/1998

 481

 Sklep o aktivnostih o poteku iskanja lokacije za izgradnjo nova deponije komunalnih odpadkov in drugih aktivnosti v zvezi z reševanjem problema odpadkov v občini Domžale

 10/1998

 495

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o sprejemu informacije o poslovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale v letu 1997

 3/1998

 175

 Sklep o sprejemu informacije o poslovanju Centralne bistilne naprave Domžale-Kamnik v letu 1997

 3/1998

 176

 Sklep o sprejemu Odloka o oskrbi s plinom v občini Domžale v prvi obravnavi

 4/1998

 258

 Sklep o sprejemu Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale v prvi obravnavi

 4/1998

 258

 Sklep o sprejemu Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Domžale v prvi obravnavi

 4/1998

 259

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I, II, III, IV, V in DG I in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 263

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 270

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Homec in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 275

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Nožice in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 281

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Volčji Potok in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 287

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec - Mrzli studenec in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 293

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Brdo nad Ihanom in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 299

 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec - Dolomit in ukrepih za zavarovanje voda

 5/1998

 304

 Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale

 5/1998

 310

  Odlok o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (RAZVELJAVITEV 7/06)

 6/1998

 341

 Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Domžale (prenehal veljati! – veljavni 10/05!)

 6/1998

 343

 Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom v občini Domžale

 6/1998

 353

  Odlok o razveljavitvi Odloka o preoblikovanju "Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale" v "Javno komunalno podjetje Domžale, družbo z omejeno odgovornostjo"

 6/1998

 369

 Sklep o sprejemu družbene pogodbe o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja PRODNIK d.o.o. Domžale

 6/1998

 369

 Odredba o določitvi letnih najemnin grobov v občini Domžale

 9/1998

 396

 Sklep o sprejemu Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje v prvi obravnavi

 9/1998

 397

  Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale v letu 1997

 9/1998

 400

 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v letu 1997

 9/1998

 400

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 1999 na območju občine Domžale

 10/1998

 494

  Sklep o sprejemu načrta poslovanja Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale za leto 1998 in poročila o poslovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale za obdobje januar junij 1998

 10/1998

 501

 Sklep o odpravi posledic poplav na območju občine Domžale

 10/1998

 562

     
 STANOVANJSKO - POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o seznanitvi s finančnim načrtom Stanovanjskega sklada občine Domžale za leto 1998

 1/1998

 46

 Odlok o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju registra kmetij in o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju registra stavb in registra stanovanj v občini Domžale

 2/1998

 68

 Sklep o prevzemu jamstva za posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

 3/1998

 175

 Sklep o izdaji soglasja k finančnemu načrtu Stanovanjskega sklada občine Domžale za leto 1998

 4/1998

 259

 Sklep o izdaji soglasja k spremembi finančnega načrta Stanovanjskega sklada občine Domžale za leto 1998

 10/1998

 494

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o sprejemu infotmacije o problematiki prometne varnosti v občini Domžale

 6/1998

 376

 Sklep o sprejemu prometne študije občine Domžale v prvi obravnavi

 9/1998

 397

 Sklep o podpisu pogodbe o sofinanciranju rekonstrukcije glavne ceste G 10/294, 295 na odseku Domžale-Črnuče

 10/1998

 497

     
 IMENOVANJA - PREIMENOVANJA ULIC    
 Sklep o sprejemu Odloka o imenovanju ulic v Krajevni skupnosti Rova v prvi obravnavi

 1/1998

 48

 Odlok o imenovanju ulic v Krajevni skupnosti Rova

 2/1998

 71

 Sklep o sprejemu Odloka o imenovanju ulice v Obrtno-industrijski coni Trzin v prvi obravnavi

 3/1998

 174

 Odlok o imenovanju ulice v Obrtno-industrijski coni Trzin

 4/1998

 243

 Sklep o sprejemu Odloka o imenovanju ulic v Krajevni skupnosti Radomlje - naselje Hudo v prvi obravnavi

 5/1998

 374

 Odlok o imenovanju ulic v Krajevni skupnosti Radomlje naselje Hudo

 9/1998

 395

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 Sklep o sofinanciranju gradnje prizidka k Domu upokojencev Domžale

 1/1998

 49

 Sklep o sprejemu informacije o stanju javnega kopališča Domžale

 2/1998

 80

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda "Center za mlade Domžale"

 5/1998

 339

 Sklep o zagotovitvi intervencijskih sredstev za usposobitev stadiona in garderob v Športnem parku Domžale

 6/1998

 375

 Sklep o sprejemu Pravilnika o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči v prvi obravnavi

 9/1998

 398

 Sklep o sprejemu povečanja cen programa vrtcev

 9/1998

 400

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne v prvi obravnavi

 2/1998

 79

 Sklep o izdaji soglasja k organiziranju nove lekarne v Radomljah

 2/1998

 79

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

 5/1998

 320

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne

 5/1998

 361

     
 KULTURA - KULTURNI DOM    
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale

 2/1998

 72

 Sklep o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

 3/1998

 179

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rodica  (spremembe odloka 7/06)

 1/1998

 1

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin

 1/1998

 9

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Venclja Perka Domžale (spremembe odloka 7/06)

 1/1998

 16

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dob

 1/1998

 23

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Domžale (spremembe odloka 7/06)

 1/1998

 31

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Preserje pri Radomljah

 1/1998

 38

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Trzin

 3/1998

 180

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Rodica

 4/1998

 261

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

 5/1998

 327

 Sklep o povečanju cen programov vrtcev

 5/1998

 337

 Sklep o izdaji pozitivnega mnenja h kandidaturi za ravnatelja Javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Urša" Domžale

 5/1998

 339

 Sklep o izdaji pozitivnega mnenja h kandidaturi za ravnatelja Javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale"

 6/1998

 379

 Sklep o sprejemu predloga programske naloge za šolo in vrtec Dragomelj

 10/1998

 496

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu proračuna Občine Domžale za leto 1998 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1998 v prvi obravnavi

 1/1998

 46

 Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 1997 z Odlokom o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1997 ter premoienjsko bilanco Občine Domžale za leto 1997

 3/1998

 83

 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1997

 3/1998

 83

 Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 1998

 4/1998

 181

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I:III. 1998

 5/1998

 336

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I: Vl, 1998

 9/1998

 399

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I: IX. 1998 ter o sprejemu sprememb proračuna Občine Domžale za leto 1998 in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1998 po skrajšanem postopku

 10/1998

 417

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1998 - I.

 10/1998

 418

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1998 - II.

 12/1998

 534

 Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Domžale za leto 1999

 12/1998

 570

     
 FINANCE - SPLOŠNO, SOGLASJA    
 Sklep o izdaji soglasja k dogovoru o kompenzaciji dolga Induplati Holding d.o.o.

 1/1998

 48

 Sklep o izdaji soglasja k najemu kredita ter o izdaji poroštva Občine h kreditu Ekološko-razvojnega sklada

 7/1998

 384

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale

 10/1998

 481

     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Domžale)

 1/1998

 50

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Dob)

 1/1998

 51

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Radomlje)

 1/1998

 51

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Rova)

 3/1998

 178

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Trzin)

 3/1998

 178

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Domžale)

 4/1998

 260

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Trzin)

 4/1998

 260

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Trzin)

 5/1998

 338

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Selo)

 5/1998

 339

 Uradni popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra štev. 01500-64/97-31

 5/1998

 340

 Sklep o prenosu lastninske pravice na parc. štev. 196/3 k.o. Dob na Gasilsko društvo Dob

 6/1998

375 

 Sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Domžale)

 9/1998

 401

 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oz. zemijišča v splošni rabi in neodplačnem prenosu na Republiko Slovenijo

 10/1998

 497

     
 4. DRUŽBENOPOLITIČNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o sprejemu informacije o imenovanju projektnih skupin za pripravo Strategije razvoja Občine Domžale

 2/1998

 80

 Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Domžale

 12/1998

 531

 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 12/1998

 532

 Sklep o ustanovitvi in pristojnostih odborov Občinskega sveta

 12/1998

 571

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Sklep o ustanovitvi Komisije za stavbna zemljišča

 1/1998

 52

 Sklep o razrešitvi podžupana Občine Domžale

 3/1998

 179

 Sklep o imenovanju podžupana Občine Domžale

 3/1998

 179

 Sklep o potrditvi mandata županji Občine Domžale

 12/1998

 532

 Sklep o imenovanju podžupanov Občine Domžale

 12/1998

 533

 Odlok o organizaciji skupne občinske uprave Občin Domžale in Trzin

 12/1998

 570

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Domžale

 1/1998

 51

 Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Urša

 1/1998

 52

  Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale

 9/1998

 401

 Sklep o imenovanju kandidatov za članstvo v Nadzornem svetu Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

 9/1998

 402

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o sprejemu poročila Nadzornega odbora Občine Domžale o delu v letu 1997

 2/1998

 79

 Sklep o imenovanju članov Sveta Javnega zavoda Center za mlade Domžale

 2/1998

 81

 Sklep o sprejemu poročila o nadzornem.pregledu v Podjetniškem centru Domžale

 5/1998

 336

 Sklep o sprejemu poročila o nadzornem pregledu porabe proračunskih sredstev, namenjenih zdravstveni dejavnosti

 5/1998

 337

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o začetku postopka spremembe Statuta Občine Domžale

 1/1998

 48

 Sklep o okvirnem delovnem programu Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 1998

 1/1998

 50

 Sklep o spremembah Statuta Občine Domžale v prvi obravnavi

 3/1998

 174

 Spremembe Statuta Občine Domžale

 4/1998

 238

 Sklep o sprejemu delovnega programa Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 1998

 9/1998

 401

     
 PRIZNANJA - PROSLAVE    
 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 1998

 3/1998

 177

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o izdaji soglasja k podpisu Sporazuma o sodelovanju z mestom Koprivnica

 4/1998

 259

 Sklep o določitvi prioritet razvojnih naložb na demografsko ogroženih območjih v občini Domžale

 5/1998

 338

  Sklep o sprejemu intormacije o pripravi Strategije razvoja občine Domžale

10/1998

 501

 Sklep o sprejemu informacije o izvajanju programa prestrukturiranja družbe Induplati Holding d.d.

 12/1998

 574

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 Sklep o sprejemu Odloka o spremembi območja naselij Radomlje in Hudo ter priključitev njihovih delov h Krajevni skupnosti Rova v prvi obravnavi

 1/1998

 47

 Statut Krajevne skupnosti Krtina

 1/1998

 53

 Odlok o spremembi območja naselij Radomlje in Hudo ter priključitev njihovih delov h Krajevni skupnosti Rova

 2/1998

 70

     
 VOLITVE    
 Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale

 5/1998

 334

 Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale

 7/1998

 381

 Odlok o določitvi volilnih enot v občini Trzin

 7/1998

 382

 Odlok o delnem povračilu stroškov volilne kampanje

 7/1998

 383

 Sklep o razrešitvi namestnice predsednika Občinske volilne komisije in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije

 7/1998

 385

 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Trzin

 7/1998

 385

 Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje

 7/1998

 386

 Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale

 8/1998

 393

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Trzin

 9/1998

 402

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Domžale

  9/1998

 403

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Dob

  9/1998

 406

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Dragomelj-Pšata

  9/1998

 407

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Homec-Nožice

  9/1998

 407

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Ihan

  9/1998

 408

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica

  9/1998

 409

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Krtina

  9/1998

 409

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Preserje

  9/1998

 410

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Radomlje

  9/1998

 410

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Rova

 9/1998

 411

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Toma Brejca Vir

 9/1998

 412

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Simona Jenka

 9/1998

 412

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Slavka Šlandra

 9/1998

 413

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Krajevni skupnosti Venclja Perka

 9/1998

 414

 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale

 10/1998

 504

 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Občinske volilne komisije

 10/1998

 505

 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Občinske volilne komisije

 10/1998

 505

 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Občinske volilne komisije

 10/1998

 505

 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Domžale  10/1998  506
 Sklep o razrešitvi namestnika člana in imenovanju namestnice predsednika Občinske volilne komisije Občine Trzin  10/1998  506
 Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije Občine Trzin  10/1998  507
 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Trzin  10/1998  507
 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Občinskega sveta Občine Domžale

 11/1998

 509

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana občine Domžale

 11/1998

 512

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Dob

 11/1998

 512

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata

 11/1998

 514

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Homec-Nožice

 11/1998

 515

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Ihan

 11/1998

 516

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Jarše-Rodica

 11/1998

 517

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Krtina

 11/1998

 519

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Preserje

 11/1998

520

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Radomlje

 11/1998

 521

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Rova

 11/1998

 522

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

 11/1998

 523

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka

 11/1998

 524

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra

 11/1998

 526

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka

 11/1998

 527

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev Občinskega sveta Občine Trzin

 11/1998

 528

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Trzin

 11/1998

 530

     
 5. INFORMIRANJE    
 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju GIasiIa "Slamnik" za leto 1997

 5/1998

 336

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah Odloka o glasilu občin Domžale, Lukovica in Moravče v prvi obravnavi

 9/1998

 397