Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 1997 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO - PROSTORSKA DEJAVNOST    
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o podrobnejših prostorskih ureditvenih pogojih za območje Rov v prvi obravnavi

 1/1997

 11

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave o prostorskih ureditvenih pogojih z dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-Mlake

 1/1997

 11

 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta otoka V 7 Helios Količevo

 2/1997

 40

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja D 1 5 ob Kamniški v prvi obravnavi

 2/1997

 58

  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1 990, oboje dopolnitev 1996, za območje z oznako T 12 ob cesti

 3/1997

 69

 Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja T 12 ob cesti

 3/1997

 71

 Odlok o zazidatnem načrtu območja T 12 ob cesti

 3/1997

 72

Sklep o sprejemu osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja T 3 Trzin center v prvi obravnavi

 3/1997

 147

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopotnjenega 1988, in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev 1997, za območje šole Dragomelj "

 4/1997

 226

 Odlok o ureditvenem načrtu Radomlje

 5/1997

 239

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D-1 5 ob Kamniški

 5/1997

 244

 Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D-15 ob Kamniški

 5/1997

 255

 Odlok o zazidalnem načrtu območja D-18 Toko

 7/1997

 307

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-Mlake (T-1 in T 4)

 7/1997

 311

 Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja V-5 Papirnica Količevo v prvi obravnavi

 7/1997

 320

 Sklep o sprejemu Odloka o gradnji pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v prvi obravnavi

 7/1997

 320

 Sklep o sprejemu stališ in pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka zazidalnega načrta območja T-3 Trzin-Center

 9/1997

 358

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dornžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996

 10/1997

 363

 Sklep ob sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin Družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, oboje dopolnitev 1996

10/1997

 378

 Odlok o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin Center

 10/1997

 379

 Sklep ob sprejemu Odloka o ureditvenem naertu območja T 3 Trzin Center

 10/1997

 385

 Sklep o spremembi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu območja avtobusne postaje Domžale v prvi obravnavi

 11/1997

 452

 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996

 12/1997

 526

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgmitve in javne obravnave osnutka zazidalnega načrta otoka V-5 Papirnica Količevo

 12/1997

 532

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o podrobnejših ureditvenih pogojih za območje Rov

 12/1997

 532

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA-SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Sklep o sprejemu finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale za leto 1997 v prvi obravnavi

 1/1997

 9

 Sklep o določrcvi izhodiščne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 1/1997

 15

 Sklep o imenovanju Upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale

 1/1997

 16

 Sklep o sprejemu zaključnega računa Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale za leto 1996

 3/1997

 142

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o stavbnih zemljiščih v prvi obravnavi

 3/1997

 147

 Sklep o sprejemu finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale za leto 1997

 4/1997

 217

 Odlok o spremembah Odloka o stavbnih zemljiščih

 5/1997

 247

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale za obdobje I: VII./97

 9/1997

 361

 Sklep o sprejemu spremembe finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domiale za leto 1997

 12/1997

 509

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

 12/1997

 529

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Domžale

 1/1997

 6

 Sklep o izdaji garancije v postopku najema posojil ekološkega sklada Republike Slovenije

 1/1997

 15

 Sklep o izdaji soglasja k pogodbi o pogojih in načinu plačila rente

 2/1997

 60

 Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Domžale

 4/1997

 226

 Uradni popravek Odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Domžale

 4/1997

 237

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Domžale v prvi obravnavi

 5/1997

 251

 Sklep o sprejemu predlogov odlokov o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda v prvi obravnavi

 5/1997

 252

 Sklep o sprejemu informacije o postopkih za iskanje lokacije odlagališča komunalnih odpadkov za potrebe občine Domžale

 9/1997

 360

 Sklep o sprejemu strategije varstva okolja v občini Domžale v prvi obravnavi

 10/1997

 440

 Sklep o sprejemu informacije o kakovosti tal v občini Domžale

 11/1997

 445

     
 KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Odlok o komunalnem nadzoru v občini Domžale

 1/1997

 3

 Sklep o sprejemu Odloka o merilih in kriterijih za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v prvi obravnavi

 1/1997

 10

 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "Javna razsvetljava" - spremembe U.V 13/2012

 2/1997

 35

 Sklep o seznanitvi s poročilom o poslovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale v letu 1 996 ter načrtom poslovanja podjetja za leto 1997

 3/1997

 148

 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik za leto 1 996 in seznanitvi s programom poslovanja podjetja za leto 1997 skupaj z investicijskim programom ter sprejem informacije o lastninskem preoblikovanju podjetja

 3/1997

 149

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 1997 na območju občine Domžale

 4/1997

 228

 Sklep o nadaljevanju izvedbe projekta plinifikacije občine Domžale

 4/1997

 228

 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale v letu 1996 in načrta poslovanja podjetja za leto 1997 ter revizorskega mnenja pooblaščenega revizorja

 9/1997

 359

 Sklep o sprejemu informacije o nadaljevanju izvedbe projekta plinifikacije Občine Domžale

 9/1997

 361

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Domžale

 11/1997

 447

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi zimske službe

 11/1997

 449

 Sklep o sprejemu Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarskih javnih služb "Urejanje pokopališč" in "Pogrebna dejavnost" v prvi obravnavi

 11/1997

 452

 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 1998 na območju občine Domžale

 12/1997

 530

     
 STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI    
 Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 1/1997

 1

 Sklep o sprejemu Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Domžale v prvi obravnavi

 1/1997

 10

 Sklep o imenovanju Upravnega odbora Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 2/1997

 62

 Sklep o soglasju k sklenitvi pogodbe o brezpiačni pridobitvi deleža nepremičnin na Kolodvorski 4 v Domžalah

 3/1997

 149

 Sklep o sprejemu Pravilnika o porabi sredstev za kreditiranje obnove fasad na območju Občine Domžale v prvi obravnavi

 4/1997

 227

 Sklep o izdaji soglasja k Statutu Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 5/1997

 256

 Statut Stanovanjskega sklada Občine Domžale

 5/1997

 256

 Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v Občini Domžale

 6/1997

 287

 Pravilnik o dodelitvi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila

 6/1997

 293

 Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem

 8/1997

 323

 Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih službenih stanovanj

 8/1997

 328

 Uradni popravek Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Domžale

 10/1997

 445

 Sklep o sprejemu Odloka o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju registra kmetij in o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju registra stavb in registra stanovanj v občini Domžale v prvi obravnavi

 12/1997

 534

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o sprejemu poročila o učinkovitosti ukrepov umirjanja prometa v občini Domžale

 2/1997

 59

 Odločba o ugotovitvi splošnega interesa za rekonstrukcijo magistralne ceste M-10 na odseku Depala vas-Črnuče

 3/1997

 149

 Sklep o izdaji soglasja k podpisu Sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije magistralne ceste M-1 0/294, 295 Domžale-Črnuče

 9/1997

 362

 Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 11/1997

 450

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 Sklep o sprejemu elaborata o organizaciji službe za pomoč na domu v občini Domžale

 2/1997

 61

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za mlade" v prvi obravnavi

 3/1997

 147

 Sklep o sprejemu Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil v prvi obravnavi

 4/1997

 227

 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (prenehal veljati)
 5/1997  248
 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Počitniškega doma na Krku

 5/1997

 253

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda "Center za mlade Domžale"

 9/1997

 349

 Sklep o potrditvi idejne zasnove premove Hale komunalnega centra Domžale

 9/1997

 360

 Sklep o imenovanju v.d. direktorja Centra za mlade Domžale

 10/1997

 444

 Sklep o sprejemu Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Domžale v prvi obravnavi

 11/1997

 455

 Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

 12/1997

 515

 Pravilnik za vrednotenje športnih programov v običini Domžale

 12/1997

 518

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu ukrepov za skrajšanje čakalne dobe v zobozdravstvu v občini Domžale

 5/1997

 255

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Domžale v prvi obravnavi

 11/1997

 454

 Sklep o izdaji soglasja o sofinanciranju RTG aparata v Zdravstvenem domu Domžale

 12/1997

 531

     
 KULTURA-KULTURNI DOM    
  Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Domžale v prvi obravnavi  11/1997  453
 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale v prvi obravnavi  11/1997  454
     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o nadaljnjih postopkih za delitev WZ Domžale

 1/1997

 12

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Vrtec Urša" in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Vrtec Domžale" v prvi obravnavi

 2/1997

 59

 Sklep o načinu obračunavanja odsotnosti v vrtcih

 2/1997

 61

 Sklep o sprejemu informacije o oceni vlaganj v šolske objekte vobdobju 1996-2002

 2/1997

 61

 Sklep o uresničevanju ustanoviteljskih pravic do WZ Domžale

 5/1997

 254

 Sklep o izdaji soglasja k podpisu pogodbe za izgradnjo vrtca Količevo

 5/1997

 255

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" - spremembe 10/97-popr., 10/99, 5/00, 9/02, 8/04, 2/06, 4/07, 13/07, 11/09, 5/13 in 10/13

 9/1997

 331

 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Urša" - spremembe: 9/02, 8/04, 2/06, 4/07, 13/07, 12/08, 11/09, 3/14, 2/15

 9/1997

 340

 Sklep o razreševanju prostorske problematike predšolske vzgoje na območju Krajevne skupnosti Radomlje

 10/1997

 440

 Sklep o imenovanju v.d. ravnatelja Vrtca Urša

 10/1997

 443

 Sklep o imenovanju v.d. ravnatelja Vrtca Domžale

 10/1997

 443

 Uradni popravek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Domžale

 10/1997

 445

 Sklep o sprejemu odlokov o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v prvi obravnavi  11/1997  453
 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Domiale v prvi obravnavi  12/1997  533
 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje v prvi obravnavi  12/1997  533
 Sklep o sprejemu informacije o povečanju cene programa vrtcev  12/1997  535
     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu proračuna Občine Domžale za leto 1997 in Odloka o proračunu Občine Domžale za feto 1997 v prvi obravnavi

 1/1997

 9

 Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 1 996 in Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1996

 3/1997

 76

 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1996

 3/1997

 77

 Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 1997

 4/1997

 161

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1997

 5/1997

 246

 Sklep o sprejemu premoženjske bilance Občine Domžale za leto 1996

 5/1997

 251

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I.-III./1997

 5/1997

 253

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I: VII./1997

 9/1997

 359

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1997

 10/1997

 387

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1997

 12/1997

 457

 Sklep o izdaji soglasja o najemu dolgoročnega kredita

 12/1997

 531

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I: IX./1997

 12/1997

 534

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
 Sklep o sprejemu Odloka o povečanju davka od premoženja v občini Domžale v prvi obravnavi

 1/1997

 10

 Odlok o povečanju davka od premoženja v občini Domžale

 2/1997

 52

 Sklep o sprejemu 0dloka o občinskih upravnih taksah v prvi obravnavi

 2/1997

 59

 Odlok o občinskih upravnih taksah

 4/1997

 222

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

 10/1997

 385

 Odlok o spremembah in dopotnitvah Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale

 11/1997

 450

 Sklep o sprejemu Odloka o razveljavitvi Odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin po hitrem postopku

 11/1997

 451

 Odlok o razveljavitvi Odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

 11/1997

 451

     
 OSEBNI IN DRUGI PREJEMKI    
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Domžale

 1/1997

 17

 Sklep o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles Občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Domžale

 1/1997

 17

 Sklep o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles pri županji Občine Domžale

 1/1997

 18

 Uradni popravek Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Domžale

 10/1997

 445

 Sklep o spremembi višine nadomestila za delo odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in urednikov strani Lukovice in Moravč glasila Slamnik

 12/1997

 537

     
 DELITEV PREMOŽENJA    
 Sklep o načinu delitve premoženja bivše občine Domžale

 12/1997

 530

     
 PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 1/1997

 13

     
 4. DRUŽBENOPOLITIČNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o razrešitvi in imenovanju novih članov Odbora za finance

 7/1997

 321

 Sklep o ustanovitvi in imenovanju Komisije za spremljanje postopka iskanja nove lokacije deponije komunalnih odpadkov

 12/1997

 536

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale

 11/1997

 448

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o izvolitvi kandidata za volitve članov Državnega sveta-predstavnikov lokalnih interesov na volitvah 26. novembra 1997

 10/1997

 442

 Sklep o izvolitvi elektorjev Občine Domžale v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 26. novembra 1997

 10/1997

 442

 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet zavoda Srednja šola Domžale

 10/1997

 444

 Sklep o imenovanju članov sveta Območne izpostave Sklada Republike Slovenije za Ijubiteljske kulturne dejavnosti

 12/1997

 537

 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet Centra za socialno delo Domžale

 12/1997

 537

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o razrešitvi člana in predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale ter imenovanju novega člana in predsednika Nadzornega odbora

 1/1997

 16

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale

 2/1997

 63

 Sklep o sprejemu poročila o delu Nadzornega odbora za leto 1996

 5/1997

 253

 Sklep o razrešitvi in imenovanju novega člana Nadzornega odbora

 12/1997

 538

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Sklep o okvirnem delovnem programu Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 1997

 1/1997

 15

 Sklep o okvirnem delovnem programu Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 1997

 9/1997

 362

 Program priprave Strategije razvoja občine Domžale

 12/1997

 528

     
 PRIZNANJA-PROSLAVE    
 Sklep o proslavah in prireditvah občinskega pomena v letu 1997

 1/1997

 13

 Sklep o podelitvi bronaste plakete Občine Domžale Slovenskemu društvu Slovenija Ruti

 1/1997

 14

 Sklep o povečanju števila priznanj občine Domžale

 2/1997

 62

 Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale

 3/1997

 150

 Sklep o programu proslav in prireditev občinskega pomena v letu 1998

 12/1997

 535

     
 MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o poročilu o narkomaniji in aktivnostih Policijske postaje v občini Domžale

 1/1997

 12

 Sklep o izdaji negativnega mnenja k predlogu za začetek postopka za ustanovitev nove Občine Trzin

 10/1997

 441

 Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k priključitvi naselij Zalog pod Sv. Trojico in Kokošnje k Občini Domžale

 10/1997

 441

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 Statut Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

 1/1997

 19

 Statut Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale

 1/1997

 26

 Statut Krajevne skupnosti Rova

 3/1997

 151

 Statut Krajevne skupnosti Dob

 4/1997

 229

 Statut Krajevne skupnosti Preserje

 5/1997

 262

 Statut Krajevne skupnosti Slavka Šlandra

 5/1997

 269

 Statut Krajevne skupnosti Jarše-Rodica

 5/1997

 277

 Statut Krajevne skupnosti Dragornelj-Pšata

 6/1997

 299

 Sklep o obveznem vabljenju na seje sveta skrajevne skupnosti

 10/1997

 441

     
 VOLITVE    
 Pravilnik za volitve predstavnikov Občine Domžale v volilno telo volilne enote ter določanje kandidatov za volitve članov Državnega sveta

 9/1997

 356

 Sklep o številu elektorskih mest, ki pripadejo posamezni svetniški skupini za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na votitvah 1997

 9/1997

 358

     
 5. INFORMIRANJE    
 Odlok o Uradnem vestniku Občine Domžale

 1/1997

 8

 Sklep o sprejemu.Odloka o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju občine Domžale

 2/1997

 52

 Odlok o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju občine Domžale

 2/1997

 53

 Sklep o sprejemu novih cen oglasov in zahval v glasilu Slamnik ter povišanju honorarjev za dopisnike

 2/1997

 62

 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju glasila "Slamnik" za leto 1996

 4/1997

 229