Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 1996 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 1. GOSPODARSKE IN STORITVENE DEJAVNOSTI    
 PROSTORSKO IN URBANISTIČNO PLANIRANJE - POSEGI V PROSTOR - ZAZIDALNI NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
 Sklep o posredovanju osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin - Mlake (T 1 in T 4) v javno razgrnitev

 3/1996

 66

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta otoka V-7 industrijske cone Helios Količevo

 3/1996

 67

 Sklep o sprejetju osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale, dopolnitev 1 994,.za območje občine Domžale, ustanovljene z Zakonom o lokalni samoupravi in posredovanju v ponovno javno obravnavo

 4/1996

 132

 Sklep o sprejetju osnutka Ureditvenaga načrta d-20 nad Športnirri parkom

 7/1996

 159

 Sklep o sprejetju osnutka Zazidalnega načrta območja T 12 ob cesti in posredovanje v javno razgmitev in javno obravnavo

 9/1996

 181

 Sklep o sprejetju osnutka Ureditvenega načrta Radomlje in posredovanje v javno razgrnitev in javno obravnavo

 9/1996

 182

 Sklep o sprejetju osnutka Zazidalnega načrta D-18 Toko in posredovanje vjavno razgrnitev in javno obravnavo

 9/1996

 183

 Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka Odloka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Domžale-dopolnitev 1994, za območje občine Domžale

 9/1996

 184

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sesiavin Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje nove občine Domžale

 10/1996

 197

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov 0dloka o ureditvenem načrtu območja D-20 nad Športnim parkom

 11/1996

 215

 Odlok o ureditvenem načrtu D-20 nad Športnim parkom

 11/1996

 216

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov Odloka o zazidalnem načrtu D-12 ob cesti

 14/1996

 308

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razprave in javne razgmitve osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Domžale, dopolnitev 1994, za območje občine Domžale, ustanovljene z Zakonom o lokalni samoupravi

 15/1996

 315

 Odlok o zazidalnem načrtu območja V-9 Tosama

 16/1996

 321

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov o osnutku Zazidalnega načrta za območje D-18 Toko

 16/1996

 330

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov o osnutku Odloka o ureditvenem načrtu Radomlje

 16/1996

 331

     
 STAVBNA ZEMLJIŠČA-SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ    
 Sklep o sprejemu osnutka finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale za leto 1996

 2/1996

 45

 Sklep o sprejemu zaključnega računa Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale za leto 1995

 3/1996

 62

 Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemtjišča za javne zavode, katerih ustanov’rtelj in financer materialnih stroškov je Občina Domžale

 3/1996

 68

 Sklep o sprejemu finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale za leto 1996

 4/1996

 120

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale

 4/1996

 134

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 11/1996

 221

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale

 14/1996

 305

 Sklep o problematiki plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 15/1996

 315

     
 VARSTVO OKOLJA - KOMUNALNI ODPADKI    
 Sklep o sprejemu poročila o aktivnostih v zvezi s pripravo strategije ravnanja z odpadki v občini Domžale

 3/1996

 69

 Sklep o sprejemu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Domžale v prvi obravnavi

 14/1996

 306

 Sklep o sprejemu informacije o projektu ločenega zbiranja odpadkov

 14/1996

 310

 Sklep o sprejemu Odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Domžale v prvi obravnavi

 16/1996

 331

 Sklep o sprejemu informacije o projektu sanacije odlagališča komunalnih odpadkov v Dobu

 16/1996

 333

     
 KOMUNALNO STANOVANJSKE ZADEVEKOMUNALNE DEJAVNOSTI - UREJANJE NASELJJ - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju novih ulic v OIC Trzin

 1/1996

 5

 Sklep o sprejemu poročila o delovanju zimske službe v mesecu decembru 1995

 1/1996

 8

 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Komunalnostanovanjskega podjetja Domžale v letu 1995 ter sprejem načrta poslovanja podjetja za leto 1996

 3/1996

 63

 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v letu 1995 ter o sprejemu programa dela in razvoja v letu 1996

 3/1996

 64

 Sklep o reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale, p.o.

 3/1996

 64

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o ureditvi zimske službe v prvi obravnavi

 3/1996

 65

 Odlok o spremembah Odloka o organiziranju javnega podjetja "Komunalno-stanovanjsko podjetje Domžale"

 4/1996

 133

 Sklep o sprejemu Odloka o ureditvi zimske službe

 7/1996

 155

 Odlok o ureditvi zimske službe

 7/1996

 155

 Sklep o sprejemu Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale v prvi obravnavi

 7/1996

 160

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale v prvi obravnavi

 7/1996

 161

 Sklep o sprejemu Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe "Dimnikarstvo" v prvi obravnavi

 7/1996

 161

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale

 9/1996

 169

 Sklep o reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale, p.o.

 9/1996

 185

 Sklep o sprejemu Odloka o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "Dimnikarstvo"

 11/1996

 207

 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "Dimrukarstvo"

 11/1996

 207

 Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje

 12/1996

 225

 Odlok o komunalnih taksah v občini Domžale

 13/1996

 231

 Sklep o reviziji v Komunalno-stanovanjskem podjetju Domžale in Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik

 14/1996

 307

 Sklep o sprejemu Odloka o komunalnem nadzoru v občini Domžale v prvi obravnavi

 16/1996

 332

 Sklep o sprejemu Odloka o pogojih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "Javna razsvetljava" v prvi obravnavi

 16/1996

 332

 Sklep o zagotovitvi sredstev za plačilo izvedenih del pri sanaciji pokopališča Domžale

 16/1996

 334

     
 STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI    
 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale v prvi obravnavi

 14/1996

 306

     
 CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
 Sklep o sprejemu pogojnega soglasja k lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob

 1/1996

 4

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale v prvi obravnavi

 3/1996

 65

 Sklep o soglasju k podpisu pogodbe o izvajanju primetnega potniškega prometa na območju občin Domžale, Kamnik Lukovica, Mengeš in Moravče

 8/1996

 165

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 9/1996

 174

 Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 9/1996

 175

 Sklep o obravnavi Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob

 10/1996

 203

 Uradni popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale

 13/1996

 249

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 Sklep o sprejemu analize poslovanja javnih zavodov

 8/1996

 164

 Sklep o sprejemu poročila o poteku javnih del

 9/1996

 185

     
 ZDRAVSTVO    
 Sklep o sprejemu usmeritev za izvajanje zasebne zdravstvene dejavnosti na območju občine Domžale

 4/1996

 135

 Sklep o soglasju k prenosu pravice upravljanja z Zdravstveno postajo Mengeš na Občino Mengeš

 11/1996

 221

 Sklep o sprejemu preventivnih programov za preprečevanje drog in zasvojenosti

 16/1996

 333

     
 KULTURA-KULTURNI DOM    
 Sklep o sprejemu informacije o poteku obnove Kuhurnega doma Domžale ter o sprejemu odločitve o nadaljevanju sanacije Kulturnega doma Domžale

 1/1996

 7

     
 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
 Sklep o sprejemu poročita o problematiki financiranja vrtcev

 1/1996

 7

 Sklep o sprejemu poročila o športni dejavnosti v občini Domžale

 8/1996

 163

 Sklep o sprejemu informacije o povečanju cene programa vrtcev

 8/1996

 165

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 9/1996

 186

 Sklep o izdaji soglasja k Statutarnemu sklepu Knjižnice Domžale

 11/1996

 223

 Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Srednje šole Domžale

 11/1996

 224

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Domžale

 13/1996

 235

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Venclja Perka

 13/1996

 236

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Rodica

 13/1996

 238

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Trzin

 13/1996

 239

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 13/1996

 240

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Dob

 13/1996

 241

 Sklep o sprejemu informacije o povečanju cene programa vrtcev

 13/1996

 245

 Sklep o izdaji soglasja k Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Jurij Vega Moravče

 13/1996

 245

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje

 14/1996

 303

 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale

 14/1996

 304

 Sklep o izdaji soglasja k Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Janko Kersnik Brdo

 14/1996

 309

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturam za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 14/1996

 314

 Sklep o sprejemu poročila o delu osnovnih šol v občini Domžale

 17/1996

 392

 Sklep o sprejemu ugotovitev pregleda šolskega prostora na področju osnovnošolskega izobraževanja v občini Domžale za obdobje 1996-2002 in pregled vrtcev v občini Domžale

 17/1996

 393

 Sklep o sprejemu informacij o povečanju cene programov vrtcev

 17/1996

 394

 Sklep o izdaji mnenja h kandidaturi za imenovanje ravnatelj Osnovne šole Roje

 17/1996

 396

     
 3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
 SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
 Sklep o sprejemu osnutka proračuna Občine Domžale za leto 1996 in osnutka Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1996

 2/1996

 44

 Sklep o sprejemu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1995

 3/1996

 47

 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1995

 3/1996

 47

 Sklep o sprejemu proračuna Občine Domžale za leto 1996 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1996

 4/1996

 71

 Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 1996

 4/1996

 72

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale

 7/1996

 159

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I - VII/96

 13/1996

 243

 Sklep o sprejemu sprememb proračuna Občine Domžale za leto 1996 in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Obane Domžale za leto 1996

 14/1996

 255

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1996

 14/1996

 256

 Sklep o izdaji soglasja k programu porabe sredstev proračunskih postavk

 14/1996

 308

 Sklep o sprejemu informacije o pogodbi o kreditu in plasiranju sredstev

 14/1996

 310

 Sklep o spremembi proračuna Občine Domžale za leto 1996 in sprejemu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1996

 17/1996

 337

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1996

 17/1996

 338

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I-X/96

 17/1996

 392

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
 Odlok o novelaciji denarnih kazni za prekrške ter drugih denarnih zneskov

 1/1996

 2

     
 OSEBNI IN DRUGI PREJEMKI    
 Sklep o višini nadomestila za delo odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in urednikov strani Lukovice in Moravče ter drugih članov uredništva glasila "Slamnik"

 1/1996

 9

 Sklep o spremembah Sklepa o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale

 4/1996

 136

 Uradni popravek k Sklepu o spremembah Sklepa o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles Občirtskega sveta Občine Domžale

 15/1996

 317

 Sklep o spremembah Sklepa o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale

 17/1996

 396

     
 DELITEV PREMOŽENJA- PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV JAVNEGA DOBRA    
 Sklep o prenosu lastninske pravice oz. pravice uporabe gasilskih domov na gasilska društva

 1/1996

 5

 Sklep o sprejemu informacije o postopkih delitve premoženja med občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče

 3/1996

 68

 Sklep o izdaji soglasja h kupoprodajni pogodbi

 7/1996

 162

 Sklep o prenosu lastninske pravice oz. pravice uporabe gasilskih domov na gasilska društva

 8/1996

 164

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 9/1996

 185

 Sklep o izbrisu služnostne pravice, vpisane v korist Občine Domžale

 9/1996

 186

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 11/1996

 222

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 13/1996

 245

 Sklep o prenosu zemljišča

 13/1996

 246

 Sklep o prenosu zemljišč

 13/1996

 246

 Sklep o ukinitvi javnega dobra

 14/1996

 307

 Sklep o sprejemu informacije o postopkih delitve premoženja med občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče

 14/1996

 309

 Sklep o delitvi premoženja med občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče

 17/1996

 390

 

 4. DRUŽBENOPOLITIČNA SKUPNOST OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o imenovanju Statutamo-pravne komisije

 1/1996

 9

 Sklep o imenovanju Komisije za odločanje o pritožbah zoper odločbe o ugotovitvi obveznosti zavarovancev za samoprispevek

 1/1996

 10

 Sklep o razrešitvi Komisije za celostno podobo občine Domžale

 1/1996

 10

 Sklep o imenovanju Komisije za celostno podobo občine Domžale

 2/1996

 45

 Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Komisije za raziskavo medvojnih in povojnih pobojev ter postavitev obeležja zamolčanim žrtvam

 8/1996

 166

 Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Odbora za komunalno-stanovanjsko dejavnost ter Sklepa o ustanovitvi Odbora za varovanje okolja in urejanje prostora

 13/1996

 248

 Sklep o razrešitvi člana Komisije za pripravo delitvene bilance Občine Domžale in o imenovanju člana Komisije za pripravo delitvene bilance Občine Domžale

 13/1996

 248

 Sklep o imenovanju članov Sveta uporabnikov Občine Domžale

 14/1996

 310

 Sklep o razrešitvi člana in imenovanju nadomestnega člana Sveta uporabnikov Občine Domžale ter imenovanju predsednika Sveta uporabnikov Občine Domžale

 16/1996

 334

 Sklep o imenovanju člana Odbora za finance

 16/1996

 335

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur občinske uprave občine Domžale

 2/1996

 43

 Sklep o imenovanju Komisije za oceno škode na kmetijskih zemljiščih

 3/1996

 69

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju disciplinske komisije

 3/1996

 69

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Domžale

 11/1996

 220

     
 PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
 Sklep o imenovanju člana Sveta Zgodovinskega arhiva Ljubljana

 8/1996

 166

 Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale

 11/1996

 224

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Domžale

 14/1996

 311

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Venclja Perka

 14/1996

 311

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Rodica

 14/1996

 312

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Dob

 14/1996

 312

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Preserje pri Radomljah

 14/1996

 313

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Trzin

 14/1996

 313

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Srednje šole Domžale

 14/1996

 314

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Glasbene šole Domžale

 15/1996

 316

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Roje

 15/1996

 316

 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Knjižnice Domžale

 17/1996

 395

 Sklep o razrešitvi predstavnika Občine Domžale v Svetu Osnovne šole Preserje pri Radomljah in imenovanju nadomestnega predstavnika

 17/1996

 396

     
 NADZORNI ODBOR    
 Sklep o sprejemu poročila o delu Nadzornega odbora v letu 1995

 3/1996

 62

 Sklep o sprejemu poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskihsredstev v Krajevni skupnosti Slavka Šlandra Domžate in Krajevne skupnosti Ihan

 3/1996

 62

 Sklep o poročilu Nadzomega odbora o sanaciji Kulturnega doma Domžale

 7/1996

 159

 Sklep o sprejemu poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevru skupnosti Dob, Simona Jenka Domžale in Radomlje

 11/1996

 222

 Sklep o zamenjavi člana Nadzornega odbora

 11/1996

 223

     
 AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
 Poslovnik Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena - prenehal veljati

 1/1996

 11

 Sklep o sprejemu Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 2/1996

 15

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale

 2/1996

 15

 Sklep o sprejemu okvimega delovnega programa Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 1996

 3/1996

 67

 Sklep o sprejemu okvimega delovnega programa Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 1996

 13/1996

 244

 Sklep o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale v prvi obravnavi

 14/1996

 305

 Sklep o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 16/1996

 329

     
 PRIZNANJA - PROSLAVE - SIMBOLI    
 Sklep o sprejemu Odloka o prazniku občine Domžale

 1/1996

 1

 Odlok o prazniku občine Domžale

 1/1996

 1

 Sklep o proslavah in prireditvah občinskega pomena v letu 1996

 1/1996

 6

 Sklep o sprejemu predloga Odloka o grbu in zastavi občine Domžale v prvi obravnavi

 13/1996

 243

 Odlok o grbu in zastavi občine Domžale

 14/1996

 251

     
 PRIPOROČILA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA    
 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ravnatelja Zgodovinskega arhiva Ljubljana

 8/1996

 167

 Sklep o izdaji soglasja k podpisu aneksa izvajalske pogodbe

 13/1996

 248

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    
 Sklep o sprejemu predloga Odloka o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Občine Domžale v prvi obravnavi

 13/1996

 243

 Sklep o sprejemu Odloka o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Občine Domžale

 16/1996

 319

 Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Občine Domžale

 16/1996

 319

 Odlok o spremembi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Občine Domžale

 17/1996

 390

     
 VOLITVE    
 Odlok o določitvi območij ter sedežih krajevnih skupnosti v občini Domžale

 4/1996

 125

 Sklep o sprejemu Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale

 4/1996

 127

 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale

 4/1996

 127

 Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale

 5/1996

 138

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Dob

 6/1996

 139

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata

 6/1996

 139

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Homec-Nožice

 6/1996

 140

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Ihan

 6/1996

 141

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Jarše-Rodica

 6/1996

 141

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Knina

 6/1996

 142

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Preserje

 6/1996

 142

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Radomlje

 6/1996

 143

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Rova

 6/1996

 143

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Trzin

 6/1996

 144

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnasti Toma Brejca Vir

 6/1996

 144

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale

 6/1996

 145

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Slavko Šlander Domžale

 6/1996

 145

 Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Vencelj Perko

 6/1996

 146

 Sklep o določitvi volišč in območij volišč

 6/1996

 146

 Sklep o spremembah sestave volilnih komisij v krajevnih skupnostih v občini Domžale

 8/1996

 167

 Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev svetov krajevnih skupnosti v občini Domžale 16. junija 1996

 9/1996

 186

     
 5. INFORMIRANJE    
 Odlok o spremembah Odloka o glasilu občin Domžale, Lukovica in Moravče

 4/1996

 135

 Sklep o ceni posamezne številke glasila Slamnik

 4/1996

 135

 Sklep o sprejemu poročila o finančnem poslovanju glasila Slamnik

 13/1996

 244

 Sklep o razrešitvi odgovorne urednice glasila Slamnik in imenovanju novega odgovomega urednika in pomočruka odgovomega urednika glasila Slamnik

 17/1996

 394