Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo Uradnega vestnika 1995 občine Domžale

 Ime sklepa/odloka                                                                                   

 št. uradnega
vestnika

 št.
strani

 1. GOSPODARSKE IN STORITVENE DEJAVNOSTI KMETIJSTVO    
 Kmetijstvo
Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj kmetijstva v občini Domžale

 14/1995

 238

 Sklep o sprejemu Pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj kmetij in kmetgskih dopolnilnih dejavnosti v občini Domžale 

 20/1995

 350

 Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj kmetij in kmetijskih dopolnilnih dejavnosti v občini Domžale  

 20/1995

 351

     
 Veterina

Sklep o udeležbi občine Domžale pri lastninjenju Veterinarskega zavoda Kamnik-Domžale

 6/1995

 128

     
 GRADBENIŠTVO - URBANIZEM - GEODEZIJA    
 Prostorsko in urbanistično planiranje - posegi v prostor - zazidalni načrti - ureditveni načrti

Sklep o izdaji soglasja k lokacijski dokumentaciji štev. 7870 za postavitev biološke čistilne naprave v Papirnici Količevo

 5/1995

 120

 Sklepi ob obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnrtvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000. dopolnjenega 1 988 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1 990. oboje dopolnitev 1 994. za območje nove Občine Domžale, ustanovljene z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, štev. 6/94)

 6/1995

 121

 Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje od leta 1986-2000 za območje nove občine Domžale, ustanovljene z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS. štev. 60/94) ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje od leta 1 986-1 990 za območje nove Občine Domžale, ustanovljene z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Ur. list RS, štev. 60/94

 6/1995

 122

 Sklep o sprejemu pobude o vključitvi občine kot stranke v postopkih izdaje lokacijskih in gradbenih dovoljenj

 8/1995

 133

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin. družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev 1 994, za območje nove občine Domžale

 12/1995

 211

 Sklep o posredovanju osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta otoka V-7 Helios Količevo in osnutka odloka v javno razgrnitev in javno razpravo

 16/1995

 259

 Sklep o posredovanju osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja R-3 za bencinskim servisom in osnutka odloka v javno razgrnitev in javno obravnavo

 16/1995

 259

 Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta R-3 za bencinskim servisom

 19/1995

 288

 Odlok o spremembah in dopoln’rtvah zazidalnega načrta R-3 za bencinskim servisom

 19/1995

 288

     
 Stavbna zemljišča - Sklad stavbnih zemljišč

Sklepi ob sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale

 2/1995

 9

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale

 2/1995

 10

 Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale

 3/1995

 18

 Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale

 3/1995

 19

 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 8/1995

 133

 Sklep o izdaji soglasja k Statutu Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale

 8/1995

 134

 Sklep o določitvi cene za izračun sorazmernega dela prispevka za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč za bazni faktor 1

 15/1995

 254

 Sklep o sprejemu rebalansa finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale za leto 1995

 23/1995

 425

     
 VARSTVO OKOLJA    
 Sklep o pridobitvi dodatnih informacij o sežigalni napravi Helios

 19/1995

 291

     
 KOMUNALNO - STANOVANJSKE ZADEVE    
 Komunalne dejavnosti - urejanje naselij - gospodarske javne službe

 Sklepi ob obravnavi informacije o delovanju zimske službe

 2/1995

 12

 Sklepi ob obravnavi poročila o poslovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale

 6/1995

 125

 Sklepi ob obravnavi planskih izhodiše Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale za leto 1995

 6/1995

 125

 Sklep ob obravnavi poročila Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale o postopkih reorganizacije

 6/1995

 126

 Sklep o izdaji soglasja k nakupu specialnega pometalnega stroja

 6/1995

 126

 Sklep ob obravnavi poročila o poslovanju Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v letu 1994 in poslovni strategiji podjetja za leto 1995

 6/1995

 127

 Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale v letu 1994

 15/1995

 252

 Sklep o sprejemu načrta poslovanja Komunalno stanovanjskega podjetja za leto 1995

 15/1995

 252

 Sklep o sprejemu informacije o reorganizaciji Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale

 15/1995

 253

 Sklep o sprejemu informacije o izvedbi javnega razpisa za izvedbo revizije zaključnega računa Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale za leto 1994

 15/1995

 253

 Sklep o pristopu k podpisu pisma o namerah

 20/1995

 368

     
 Stanovanjsko-poslovni prostori    
 Sklep o preložitvi odločanja o odprodaji stanovanj v objektu Slamnikarska 9, Domžale

 6/1995

 127

 Sklep o pravici ObEčne Moravče do začasnega razpolaganja s kadrovskimi stanovanji na območju Občine Moravče

 8/1995

 134

 Sklep o razknjižbi stanovanj osnovnih Šol

 18/1995

 282

 Sklep o sprejemu osnutka Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih stanovanj

 19/1995

 291

 Pravilnik o dodeljevanju kadrovsko-službenih stanovanj

 21/1995

 371

 Sklep o sprejemu poročila o problematiki v zvezi z upravljanjem Hale komunalnega centra Domžale

 18/1995

 282

 Sklep o izdaji soglasja k prenosu pravice uporabe na poslovnih prostorih v objektu Ljubljanska 70, Domžale

 21/1995

 376

 Sklep o izdaji soglasja k podpisu pogodbe o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja za poslovne prostore na Šaranovičevi ulici na Viru

 22/1995

 379

 Pravilnik o porabi sredstev občine Domžale. namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero

 13/1995

 224

 Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem

 14/1995

 230

 Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore Občine Domžale

 14/1995

 233

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o porabi sredstev Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska pqsojila z ugodno obrestno mero

 14/1995

 240

 Sklep o sprejemu Pravilnika o porabi sredstev Občine Domžale. namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero  20/1995  338
 Pravilnik o porabi sredstev Občine Domžale, namenjenih za stanovanjsko posojilo z ugodno obrestno mero  20/1995  338
 Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem  20/1995  343
     

 Ceste - cestna problematika

Sklep ob obravnavi lokacijskega načrta avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica

 5/1995

 119

 Sklep ob obravnavi pripomb na osnutek lokacijskega načrta avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica

 7/1995

 130

 Sklep o sprejetju osnutka Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za rekonstrukcijo lokalne ceste 2604 od križišča v Mengšu do križišča v Preserjah in izgradnjo industrijskega tira s tovorne postaje v Jaršah do tovarne Lek

 12/1995

 220

 Sklep o sprejetju osnutka Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M-10 na odseku Depala vas-Črnuče od km 0.0 + 00 m do km 3,0 + 74 m in posredovanje v javno razgrnitev in javno obravnavo

 12/1995

 221

 Sklep o sprejemu informacije o odgovorih Ministrstva za okolje in prostor na pripombe na osnutek lokacijskega načrta avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica

 15/1995

 252

 Sklep o nadaljevanju postopka za izdelavo lokacijskega načrta za rekonstrukcijo lokalne ceste štev. 2604 od križišča v Mengšu do križišča v Preserjah in izvedbo industrijskega tira Lek s tovorne postaje v Jaršah do tovarne Lek v Mengšu

 16/1995

 260

 Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov z javnih razgrnitev in javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M-1 0 na odseku Depala vas-Črnuče od km 0,0 + 00 m do km 3,0 + 74 m

 17/1995

 262

 Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste M-10 na odseku Depala vas-Črnuče od km 0,0 + 00 m do km 3.0 + 74 m

 17/1995

 263

 Sklep o sprejemu informacije o poteku postopkov priprave predloga lokacijskega načrta avtoceste Šentjakob-Blagovica na območju Občine Domžale

 19/1995

 291

 Sklep o nadaljevanju aktivnosti v zvezi s postopki priprave predloga lokacijskega načrta avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica na območju Občine Domžale

 20/1995

 366

 Uradni popravek Odloka o lokacijskem narčtu za rekonstrukcijo ceste M-1 0 na odseku Depala vas-Črnuče odkm0.0+OOmdokm3.0+74m

 23/1995

 432

     
 OBRT IN ZASEBNO PODJETNIŠTVO    
 Kreditiranje Pravilnik o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v občini Domžale

 14/1995

 235

 Sklep o sprejemu Pravilnika o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v občini Domžale

 20/1995

 347

 Pravilnik o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v občini Domžale

 20/1995

 347

     
 2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
 Zdravstvo Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale

 2/1995

 14

 Sklepi ob obravnavi informacije o dejavnosti zdravstvenega varstva v občini Domžale

 3/1995

 26

 Sklep o pripravi poročila o obsegu sofinanciranja dejavnosti in nakupa osnovnih sredstev Zdravstvenega doma Domžale

 20/1995

 363

 Sklep o sprejemu poročila Zdravstvenega doma Domžale

 21/1995

 376

     
 Kultura - kulturni dom
 Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

 4/1995

 115

 Sklep o sprejemu poročila o poteku obnove Kulturnega doma (Glasbene šole) Domžale

 4/1995

 116

 Uradni popravek sklepa o določirtvi nepremičnin in opreme, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

 6/1995

 129

 Sklep o izdaji soglasja k vodenju razpisnega postopka za imenovanje ravnatelja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju

 8/1995

 134

 Sklep o razrešitvi ravnateljice Knjižnice Domžale in imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja Krnjižnice Domžale

 18/1995

 384

 Sklep o sprejemu poročila o delovanju Ijubiteljske kulture v občini Domžale

 20/1995

 362

  Sklep o sprejemu finančnega poročila o porabljenih sredstvih za obnovo Kulturnega doma Domžale

 20/1995

 363

 Sklep o imenovanju ravnatelja Knjižnice Domžale

 21/1995

 377

     
 Vzgoja in izobraževanje
  Sklep o povišanju cen storirtev v vrtcih

 7/1995

 130

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Domžale

 8/1995

 135

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dob

 12/1995

 222

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale

 12/1995

 222

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ravnatelja Osnovne Šole Venclja Perka

 12/1995

 223

 Pravilnik o štipendiranju nadarjenih učencev in študentov v Občini Domžale

14/1995

 241

 Pravilnik o štipendiranju učencev in študentov za potrebe družbenih dejavnosti v Občini Domžale

 14/1995

 243

 Sklep o povečanju cen storitev v vrtcih

 15/1995

 254

 Sklep o sprejemu Pravilnika o štipendiranju nadarjenih učencev in študentov v Občini Domžale

 20/1995

 353

 Pravilnik o štipendiranju nadarjenih učencev in študentov v Občini Domžale

 20/1995

 354

 Sklep o sprejemu Pravilnika o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe družbenih dejavnosti v občini Domžale

 20/1995

 357

 Pravilnik o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe družbenih dejavnosti v občini Domžale

 20/1995

 357

 Sklep o povečanju cen storitev v vrtcih

 20/1995

 362

 

 Sklep o sprejemu predloga za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale

 20/1995

 362

 Sklep o povečanju cen storitev v vrtcih

 21/1995

 375

 Sklep o sprejemu poročila priprav za izvedbo višješolskega študija v občini Domžale

 23/1995

 432

     
 3.SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV SREDSTVA ZA SKUPNO IN SPLOŠNO PORABO    
 Splošna poraba [proračun] 

 Sklep o sprejemu informacije o podpisu dogovora med župani občine Domžale, Lukopvica. Mengeš in Moravče

 2/1995

 15

 Sklep o zaprtju žiro računa

 3/1995

 27

 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 1994

 4/1995

 33

 Sklep o sprejemu osnutka proračuna občine Domžale za leto 1995

 4/1995

 114

 Sklep o odprtju podpartije računa proračuna Občine Domžale

 6/1995

 128

 Sklep o sprejemu odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1995

 11/1995

 171

 Odlok o proračunu občine Domžale za leto 1995

 11/1995

 172

 Sklep o zaprtju žiro računa občine Domžale

 15/1995

 254

 Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I-VII 1995

 18/1995

 283

 Sklep o delni naložbi sredstev na vpogled za žiro račun proračuna Občine Domžale pri SKB Ljubljana,Poslovna enota Domžale

 18/1995

 283

 Sklep o sprejemu spremembe proračuna Občine Domžale za leto 1995 in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1995

 20/1995

 293

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1995

 20/1995

 293

 Sklep o sprejemu spremembe proračuna občine Domžale za leto 1995 in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1995

 23/1995

 382

 Odlok o spremembi Odloka o proračunu ObčineDomžale za leto 1995

 23/1995

 382

     
 DAVKI IN TAKSE TER KAZNI    
 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o novelaciji denarnih kazni za prekrške ter drugih denarnih zneskov

 21/1995

 375

     
 OSEBNI IN DRUGI PREJEMKI    
 Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Domžale

 4/1995

 111

 Sklep o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles Občinskega sveta

 4/1995

 113

 Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Domžale

 9/1995

 140

 Sklep o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles pri županji Občine Domžale

 9/1995

 142

 Sklep o spremembah sklepa o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale  18/1995  286
     

 Vlaganja, nabava in odprodaja opreme občine

Sklep o odprodaji opreme v uporabi Geodetske uprave Republike Slovenije Izpostava Domžale

 21/1995

 376

 Sklep o izdaji pooblastila za podpis izjave o prevzemu vložka povečanega osnovnega kapitala GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

 22/1995

 379

                                                                        

 

 

 4. DRUŽBENOPOLITIČNA SKUPNOST    
 OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
 Sklep o imenovanju Mandatno-imunitetne komisije Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 4

 Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 5

 Sklep o izvolitvi predsednika Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 6

 Sklep o izvolitvi podpredsednikov Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 6

 Sklep o imenovanju tajnika Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 7

 Sklep o imenovanju Komisije za pripravo Statuta Občine Domžale in Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 7

 Sklep o imenovanju Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

 1/1995

 7

 Sklep o ustanovitvi Komisije za vloge in pritožbe

 2/1995

 12

 Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov

 3/1995

 17

 Sklep o ustanovitvi Odbora za finance

 3/1995

 21

 Sklep o ustanovitvi Odbora za gospodarstvo

 3/1995

 22

 Sklep o ustanovitvi Odbora za družbene dejavnosti

 3/1995

 22

 Sklep o ustanovitvi Odbora za kulturo, šport in dejavnost društev

 3/1995

 23

 Sklep o ustanovitvi Odbora za komunalno stanovanjsko dejavnost

 3/1995

 24

 Sklep o ustanovitvi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 3/1995

 24

 Sklep o ustanovitvi Odbora za varovanje okolja in urejanje prostora

 3/1995

 25

 Sklep o imenovanju Nadzornega odbora

 3/1995

 25

 Sklep o ustanovitvi Odbora za požarno varnost, zaščito in reševanje

 3/1995

 26

 Sklep o imenovanju Odbora za finance

 3/1995

 28

 Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

 3/1995

 29

 Sklep o imenovanju Odbora za kulturo, šport in dejavnost društev

 3/1995

 29

 Sklep o imenovanju Odbora za komunalno stanovanjsko dejavnost

 3/1995

 30

 Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 3/1995

 30

 Sklep o imenovanju Odbora za varovanje okolja in urejanje prostora

 3/1995

 31

 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

 3/1995

 31

 Sklep o pooblastilu Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

 3/1995

 31

 Sklep o ustanovitvi Komisije za celostno podobo Občine Domžale

 4/1995

 117

 Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo

 4/1995

 117

 Sklep o imenovanju Odbora za požarno varnost. zaščito in reševanje

 4/1995

 118

 Sklep o prenehanju mandata članov Občinskega sveta Občine Domžale

 6/1995

 128

 Uradni popravek Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

 6/1995

 129

 Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Domžale

 7/1995

 131

 Sklep o nadomesfrtvi člana Občinskega sveta Občine Domžale

 7/1995

 131

 Sklep o imenovanju Komisije za celostno podobo Občine Domžale

 8/1995

 135

 Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

 8/1995

 135

 Sklep o imenovanju Odbora za pripravo proslave ob Dnevu državnosti

 12/1995

 221

 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe

 12/1995

 221

 Sklep o razrešitvi tajnice Občinskega sveta Občine Domžale

 12/1995

 221

 Sklep o ustanovitvi Komisije za pripravo delitvene bilance

 15/1995

 255

 Sklep o ustanovitvi Komisije za raziskavo medvojnih in povojnih pobojev ter postavitev obeležja tamolčanim žrtvam

 15/1995

 255

 Sklep o imenovanju tajnika Občinskega sveta Občine Domžale

 15/1995

 257

 Sklep o ustanovitvi Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena

 18/1995

 284

 Sklep o imenovanju Komisije za pripravo delitvene bilance

 18/1995

 285

 Sklep o imenovanju Komisije za raziskavo medvojnih in povojnih pobojev ter postavitev obeležja zamolčanim žrtvam

 20/1995

 364

 Sklep o imenovanju Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena

 20/1995

 365

 Sklep o razrešitvi predsednika Komisije za pripravo delidvene bilance in imenovanju novega predsednika Komisije za pripravo delitvene bilance

 20/1995

 365

 Sklep o pripravi ustanovitve Odbora za ceste

 20/1995

 369

 Sklep o ustanovitvi in imenovanju Odbora za javno prometno infrastrukturo

 22/1995

 379

 Sklep o ustanovitvi Statutarno-pravne komisije

 22/1995

 380

 Sklep o ustanovitvi Komisije za odločanje o pritožbah zoper odločbe o ugotovitvi obveznosti zavezancev za samoprispevek

 22/1995

 381

     
 UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
 Sklep o potrditvi mandata župana Občine Domžale

 1/1995

 6

 Sklep o dopolnilnem delu županje Občine Domžale

 2/1995

 13

 Sklep o imenovanju tajnika Občinske uprave

 2/1995

 14

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

 3/1995

 21

 Sklep o izvolitvi podžupanov Občine Domžale

 3/1995

 27

 Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave

 4/1995

 109

 Pravilnik o stalnih in začasnih delovnih telesih pri županji Občine Domžale

 9/1995

 141

 Sklep o ustanovitvi Projektnega sveta

 9/1995

 143

 Sklep o ustanovitvi Komisije za vodenje razprav

 9/1995

 143

 Sklep o ustanovitvi Komisije za ceste

 9/1995

 144

 Sklep o ustanovitvi Komisije za poslovne prostore in kadrovska stanovanja

 9/1995

 144

 Sklep o ustanovitvi Komisije za stanovanjska posojila

 9/1995

 145

 Sklep o ustanovitvi Komisije za kulturo

 9/1995

 145

 Sklep o ustanovitvi Komisije za spomeniško varstvo in muzejsko dejavnost

 9/1995

 146

 Sklep o ustanovitvi Komisije za delo z mladimi

 9/1995

 146

 Sklep o ustanovitvi Komisije za šport

 9/1995

 147

 Sklep o ustanovitvi Komisije za vzgojo in izobraževanje

 9/1995

 147

 Sklep o ustanovitvi Komisije za finance

 9/1995

 148

 Sklep o ustanovitvi Komisije za varnost in vzgojo v cestnem prometu

 9/1995

 148

 Sklep o ustanovitvi Komisije za plinifikacijo

 9/1995

 149

 Sklep o ustanovitvi Komisije za kmetijstvo

 9/1995

 149

 Sklep o ustanovitvi Komisije za obrt in podjetništvo

 9/1995

 150

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale

 15/1995

 256

 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale

 18/1995

 277

     
 POLITČINE STRANKE    
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje

 2/1995

 10

 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Domžale

 2/1995

 11

     
 PREDSTAVNIKI OBČINE    
 Imenovanje in soglasje k imenovanju    
 Sklep o imenovanju predstavnika občine v Naborno komisijo za območje Občine Domžale

 2/1995

 14

 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju načelnika Upravne enote Domžale

 5/1995

 120

 Sklep o določitvi predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

 8/1995

 136

 Sklep o imenovanju predsednika Nadzornega odbora Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale

 15/1995

 257

 Sklep o imenovanju namestnika predsednika Nadzornega odbora Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale

 15/1995

 258

 Sklep o izdaji soglasja k podpisu pogodbe o pravnem zastopanju Občine Domžale

 18/1995

 284

 Sklep o imenovanju članov v Sosvet načelnika    
 Upravne enote Domžale

 18/1995

 285

     
 PRIZNANJA    
 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o priznanjih Občine Domžale

 23/1995

 429

 Odlok o priznanjih Občine Domžale - prenehal veljati. Sprejet nov Odlok 10/09.

 23/1995

 429

     
 AKTI    
 Statutarni sklep Občine Domžale

 1/1995

 1

 Sklep o sprejemu začasnega Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 2

 Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale

 1/1995

 2

 Sklep o sprejemu osnutka Statuta Občine Domžale

 4/1995

 114

 Sklep o sprejemu Statuta Občine Domžale  10/1995  152
 Statut Občine Domžale  10/1995  153
 Sklep o sprejemu osnutkov Pravilnika o porabi sredstev občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero. Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem, Pravilnika o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v Občini Domžale, Pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj kmetijstva v občini Domžale, Pravilnika o štipendiranju nadarjenih učencev in.študentov v Občini Domžale in Pravilnika o štipendiranju učencev in študentov za potrebe družbenih dejavnosti v Občini Domžale

 18/1995

 281

 Sklep o sprejemu sprememb Statuta Občine Domžale

 21/1995

 370

 Spremembe Statuta Občine Domžale

 21/1995

 370

 Sklep o sprejemu osnutka Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

 21/1995

 374

     
 Priporočila, poročila, stališča in pobude    
 Sklep o pristopu Občine Domžale k Stalni konferenci lokalnih skupnosti Slovenije

 3/1995

 27

 Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za priključitev naselij Zalog pod Sv. Trojico in Kokošnje k novi Občini Domžale

 15/1995

 257

 Sklep o sprejemu poročila o razširjenosti narkomanije v Občini Domžale

 22/1995

 378

 Sklep o sprejemu Elaborata o družbeni upravičenosti ustanovitve Centra za mlade v Občini Domžale

 22/1995

 378

 Sklep o sprejemu Informacije o postopkih za pripravo delitve premoženja bivše Občine Domžale med novo nastale občine Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče

 23/1995

 431

     
 KRAJEVNE SKUPNOSTI    

 Volitve

 Sklep o sprejemu Odloka o določitvi območij, sedežih ter številu članov svetov v krajevnih skupnostih v Občini Domžale

 18/1995  271
 Odlok o določitvi območij. sedežih ter številu članov svetov v krajevnih skupnostih v Občini Domžale

 18/1995

 271

 Sklep o sprejemu Odloka o določitvi števila volilnih enot v krajevnih skupnostih v Občini Domžale

 18/1995

 273

 Odlok o določini števila volilnih enot v krajevnih skupnostih v Občini Domžale

 18/1995

 273

 Razpis volitev v organe krajevne skupnosti na območju Občine Domžale

 18/1995

 286

 Sklep o ustavitvi postopkov za izvedbo volitev svetov krajevnih skupnosti v Občini Domžale

 20/1995

 366

     
 5. ZAŠČITA IN REŠEVANJE    
 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

 15/1995

 256

 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

 18/1995

 274

     
 6. INFORMIRANJE    
 Sklep o dopolnitvi in podaljšanju mandata Uredniškega odbora in glavnemu in odgovornemu uredniku glasila "Slamnik"

 2/1995

 11

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o glasilu očbin Domžale. Lukovica in Moravče

 4/1995

 114

 Sklep o obravnavi finančnega poročila o poslovanju glasila "Slamnik" v letu 1994

 4/1995

 116

 Sklep o sprejemu Odloka o glasilu občin Domžale, Lukovica in Moravče

 15/1995

 248

 Odlok o glasilu občin Domžale, Lukovica in Moravče

 15/1995

 248

 Sklep o imenovanju odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in članov Uredništva glasila "Slamnik"

 20/1995

 364

 Sklep o sprejemu poročita o poslovanju glasila "Slamnik"

 20/1995

 368

 Sklep o sprejemu osnutka Odloka o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju Občine Domžale

 21/1995

 375

 Sklep o sprejemu Programske zasnove glasila "Slamnik"

 23/1995

 431