Uradni vestnik občine Domžale

KAZALO OBJAVLJENIH DEL

                 Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 1/2017 2
Obvezna razlaga 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale v delu, ki se nanaša na ureditveno območje V7/6 Helios, morfološka celota Pi4. 2/2017 22
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug« 3/2017 70
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« 3/2017 76
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale 3/2017 76
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale 3/2017 77
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale 3/2017 79
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2016 3/2017 33
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 3/2017 69
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 4/2017 89
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 4/2017 122
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« 4/2017 155
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin 5/2017 161