Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo 2017

 

                 Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Obvezna razlaga 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale v delu, ki se nanaša na ureditveno območje V7/6 Helios, morfološka celota Pi4. 2/2017 22
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
Sklep o sprejemu izjave občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob 1/2017 6
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
     
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   
     
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale 2/2017 26
     
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale 1/2017 4
     
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2017 1/2017 6
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale 2/2017 21
     
ŠPORT    
Letni program športa Občine Domžale za leto 2017 1/2017 10
     
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 1/2017 1
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 1/2017 2
Sklep o sprejemu dopolnitve načrta prodaje finančnega premoženja Občine Domžale za leto 2017 1/2017 4
     
GOSPODARSTVO    
Pravilnik o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale 2/2017 23
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami 1/2017 18
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale 2/2017 28
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2017 29
     
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v svet Osnovne šole Rodica 1/2017 19
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o predlogu za imenovanje novega predstavnike Občine Domžale v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 2/2017 30
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Domžale 1/2017 17
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega Odbora Občine Domžale za leto 2017 1/2017 18
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o priznanjih Občine Domžale v letu 2017 2/2017 29
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
     
VOLITVE    
     
5. INFORMIRANJE