Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo 2017

 

                 Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Obvezna razlaga 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale v delu, ki se nanaša na ureditveno območje V7/6 Helios, morfološka celota Pi4. 2/2017 22
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 »ob obvoznici Vir« 3/2017 86
Sklep o seznanitvi z informacijo o zaključnih aktivnostih v zvezi z občinskim prostorskim načrtom Občine Domžale 4/2017 158
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug« 3/2017 70
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
Sklep o sprejemu izjave občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob 1/2017 6
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« 3/2017 76
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale 3/2017 76
Sklep o ugotovitvi javne koristi 3/2017 80
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo 3/2017 84
Sklep o sprejemu Odloka o pokopališkem redu v Občini Domžale 4/2017 157
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin 5/2017 161
     
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   
     
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale 2/2017 26
     
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale 1/2017 4
Sklep o sprejemu cene storitve pomoči družini na domu 3/2017 81
     
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2017 1/2017 6
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale 2/2017 21
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale 3/2017 77
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« 4/2017 154
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« 4/2017 155
     
ŠPORT    
Letni program športa Občine Domžale za leto 2017 1/2017 10
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale 3/2017 79
     
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 1/2017 1
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 1/2017 2
Sklep o sprejemu dopolnitve načrta prodaje finančnega premoženja Občine Domžale za leto 2017 1/2017 4
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2016 3/2017 33
Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 3/2017 68
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 3/2017 69
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 4/2017 89
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 4/2017 122
     
GOSPODARSTVO    
Pravilnik o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale 2/2017 23
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami 1/2017 18
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale 2/2017 28
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2017 29
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2017 157
     
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v svet Osnovne šole Rodica 1/2017 19
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o predlogu za imenovanje novega predstavnike Občine Domžale v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 2/2017 30
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Domžale 1/2017 17
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega Odbora Občine Domžale za leto 2017 1/2017 18
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2017 4/2017 158
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o priznanjih Občine Domžale v letu 2017 2/2017 29
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
Sklep o izdaji soglasja občinskega sveta k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 3/2017 82
Sklep o imenovanju odgovornega urednica javnega glasila »Slamnik« 3/2017 82
Sklep o izdaji mnenja v postopku imenovanja ravnateljice Osnovne šole Dob 3/2017 83
Sklep o izdaji mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole Rodica 3/2017 83
     
VOLITVE    
     
5. INFORMIRANJE