Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2016 občine Domžale

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale 1/2016 1
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale 1/2016 5
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Domžale 1/2016 10
Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale 1/2016 7

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica«

2/2016 33
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2015 3/2016 53

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale

3/2016 90
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 4/2016 97

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale«

6/2016 131

Odlok o spremembi meje območij naselij Dob in Vir

6/2016 135
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« 6/2016 136
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 6/2016 134
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9 -1 Pod Tosamo jug« 7/2016 143

Odlok o določitvi imena ulice v naselju Domžale in preimenovanju dela ulice v naselju Dob

8/2016 171
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje 8/2016 172
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2017 - spremembe 1/17 9/2016 195
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2018 10/2016 309