Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo 2016

 

                 Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica«

2/2016 33

Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del ureditvenega območja »V9 -1 pod Tosamo jug« - prva obravnava

2/2016 42

Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Lek Mengeš - Domžale« - prva obravnava

2/2016 43

Sklep o sprejemu Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje-prva obravnava

2/2016 44

Sklep o sprejemu Sklepa o uradnem imenu poslovne cone Zgornje Jarše

2/2016 45

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale«

6/2016 131

Odlok o spremembi meje območij naselij Dob in Vir

6/2016 135
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug« 7/2016 143
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje 8/2016 172
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale

1/2016 5
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 7/2016 164
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    

Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objakta (Ctij) s posamezno komunalno opremo

3/2016 94

Sklep skupnega organa občin o potrditvi Elaborata o cenah storitev OGJS čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016

5/2016 129

Sklep s stališčem Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS

7/2016 165
     
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    

Odlok o določitvi imena ulice v naselju Domžale in preimenovanju dela ulice v naselju Dob

8/2016 171
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Dom krajanov – Gasilski dom Studenec«

2/2016 45

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale

1/2016 1
     
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale 1/2016 10

Uradni popravek Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Občini Domžale

2/2016 51
Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu 3/2016 92
     
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2016 1/2016 16
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale 1/2016 7
     
ŠPORT    
Letni program športa Občine Domžale za leto 2016 1/2016 21
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« 6/2016 136
     
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od leta 2016 do 2019 1/2016 15
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2015 3/2016 53
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 4/2016 97
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 6/2016 134
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2017 - spremembe 1/17 9/2016 195
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2018 10/2016 309
     
GOSPODARSTVO    
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2/2016 48
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale 6/2016 137
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6/2016 141
     
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Statutarno-pravne komisije 4/2016 127
Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Domžale 6/2016 142
Sklep o imenovanju člana Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja 6/2016 142
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale 7/2016 166
Sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale 7/2016 168
Sklep o imenovanju člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve 7/2016 168
Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Domžale 8/2016 190
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za prostor 8/2016 191
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale

3/2016 90
Sklep o plačilnem razredu direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale 4/2016 127
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – prva obravnava 7/2016 164
Sklep o razrešitvi podžupanje Občine Domžale 7/2016 169
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale 8/2016 188
Sklep o registriranju Občine Domžale za opravljanje dodatnih dejavnosti 8/2016 192
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Javnega zavoda Center za mlade in člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve 1/2016 29
Sklep o imenovanju predstavnikov Sveta zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale« 1/2016 30
Sklep o predlogu za imenovanje predstavnikov v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale 2/2016 49
Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda »Center za mlade Domžale« 2/2016 49
Sklep o predlogu za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste 2/2016 50
Sklep o imenovanju novega člana Sveta zavoda Osnovne šole Domžale 3/2016 93
Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Zdravstvenega doma Domžale 8/2016 191
Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Osnovne šole Domžale 8/2016 192
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o sprejemu Letnega programa Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016 2/2016 46
Sklep o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Domžale 3/2016 93
Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Domžale 4/2016 125
Sklep o seznanitvi z dopolnitvijo Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016 4/2016 126
Sklep o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Domžale 8/2016 190
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2016 1/2016 29
Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2016 4/2016 126
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2016 2/2016 47
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Domžale 1/2016 30
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 1/2016 31
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale« 3/2016 92
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale« 7/2016 166
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale 7/2016 167
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Domžale 7/2016 167
     
VOLITVE    
     
5. INFORMIRANJE