Uradni vestnik občine Domžale

Lokalna skupnost UV2015

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – prva obravnava 6/2015 286
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale 11/2015 388
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale 5/2015 282
Sklep o imenovanju dveh predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Dragomelj 5/2015 282
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale 6/2015 288
Sklep o sprejemu kandidatov za sodnike/ce porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 11/2015 396
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2015 2/2015 10
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale 2/2015 10
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Domžale
1/2015 3
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti tre povračilih stroškov 2/2015 7
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin 6/2015 286
Sklep o registriranju dodatne dejavnosti 7/2015 310
Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015 7/2015 312
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2015 2/2015 8
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
     
VOLITVE    
Poročilo o ugotovitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Domžale 2/2015 9