Uradni vestnik občine Domžale

Komunalno-stanovanjsko-prostorka dejavnost UV2015

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V9-1 pod Tosamo jug 8/2015 313
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale – prva obravnava 9/2015 317
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica«-prva obravnava 9/2015 318
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale«. 12/2015
397
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 11/2015 395
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    

Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

1/2015 2

Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo

5/2015 283

Sklep o sprejemu Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Domžale – prva obravnava

6/2015 285
     
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava 10/2015 323