Uradni vestnik občine Domžale

Kazalo objavljenih del Uradnega vestnika 2015 občine Domžale

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Urša« 2/2015 5
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti tre povračilih stroškov 2/2015 7
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2015 (pdf) 3/2015 17
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2016 (pdf) 4/2015 127
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2014 (pdf) 5/2015  231
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale 5/2015 268
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin 6/2015 286
Odlok o štipendiranju v Občini Domžale (uradno prečiščeno besedilo 1) 6/2015 288
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale 7/2015 301
Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V9-1 pod Tosamo jug 8/2015 313
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« 10/2015 321
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 11/2015  325
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 11/2015 354
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale 11/2015 388
Pravilnih o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale 11/2015 393