Uradni vestnik občine Domžale

Družbene dejavnosti UV2015

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
 Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu  5/2015 269
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« 10/2015 321
Sklep o sprejemu Odloka o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale – prva obravnava 11/2015 393
     
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
 Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2015 5/2015 270
Pravilnih o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale 11/2015 393
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Urša« 2/2015  5
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale 5/2015 268
Odlok o štipendiranju v Občini Domžale (uradno prečiščeno besedilo 1) 6/2015 288
Sklep o sprejemu Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v Občini Domžale – prva obravnava 11/2015 392
     
ŠPORT    
 Letni program športa Občine Domžale za leto 2015 5/2015  274
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« -prva obravnava 7/2015 310
Sklep o sprejemu informacije o postavljenih vprašanjih in odgovorih na svetniško vprašanje številka 10, 29, 50 in 83 7/2015 311