Uradni vestnik občine Domžale

Celotno kazalo 2015

 

                 Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
1. KOMUNALNO-STANOVANJSKO-PROSTORSKA DEJAVNOST    
NAČRTI - UREDITVENI NAČRTI    
Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V9-1 pod Tosamo jug 8/2015 313
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale – prva obravnava  9/2015 317
Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica«-prva obravnava 9/2015 318
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale«. 12/2015 397
     
STAVBNA ZEMLJIŠČA - SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ - PROGRAMI OPREMLJANJA    
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 11/2015 395
     
VARSTVO OKOLJA – KOMUNALNI ODPADKI    
     
KOMUNALNE ZADEVE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    

Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje

1/2015 2

Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo

5/2015 283

Sklep o sprejemu Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Domžale – prva obravnava

6/2015 285
     
IMENOVANJA – PREIMENOVANJA ULIC    
     

STANOVANJSKO-POSLOVNI PROSTORI

   

 

   
CESTE - CESTNA PROBLEMATIKA - PROMET    
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava 10/2015 323
     
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
SPLOŠNO    
Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu 5/2015 269
Sklep o sprejemu Odloka o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale – prva obravnava - sprememba v 3/16 11/2015 393
     
ZDRAVSTVO    
     
KULTURA - KULTURNI DOM    
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2015 5/2015 270
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale 11/2015 393
     
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE    
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Urša« 2/2015 5
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale 5/2015 268
Odlok o štipendiranju v Občini Domžale (uradno prečiščeno besedilo 1) 6/2015 288
Sklep o sprejemu Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v Občini Domžale – prva obravnava 11/2015 392
     
ŠPORT    
Letni program športa Občine Domžale za leto 2015 5/2015 274
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« -prva obravnava 7/2015 310
Sklep o sprejemu informacije o postavljenih vprašanjih in odgovorih na svetniško vprašanje številka 10, 29, 50 in 83 7/2015 311
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« 10/2015 321
     
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 - prva obravnava
1/2015 1
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2015 (pdf)
3/2015 17
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2016 (pdf) 4/2015 127
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2014 (pdf) 5/2015 231
Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 7/2015 299
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015
11/2015 325
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 sprememba 4/16 11/2015 354
     
GOSPODARSTVO    
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale 7/2015 301
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7/2015 311
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11/2015 395
     
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – prva obravnava 6/2015 286
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale 11/2015 388
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o razrešitvi in imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet zavoda Osnovne šole Domžale 2/2015 16
Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale 5/2015 282
Sklep o imenovanju dveh predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Dragomelj 5/2015 282
Sklep o sprejemu kandidatov za sodnike/ce porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 11/2015 396
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2015 2/2015  10
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale 2/2015 10
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Domžale 1/2015 3
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti tre povračilih stroškov 2/2015 7
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin 6/2015 286
Sklep o registriranju dodatne dejavnosti 7/2015 310
Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015 7/2015 312
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2015 2/2015 8
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale 6/2015  288 
     
VOLITVE    
Poročilo o ugotovitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Domžale 2/2015 9
     
5. INFORMIRANJE    
Cenik parkiranja v garažni hiši Center Domžale P+R 6/2015 287
Sklep o dovolitvi odpustov dolgov v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov 9/2015 319